MENY

Digital helse-dager 2023

24.-25. mai 2023

Quality Hotel Edvard Grieg

Digital helse-dager er en møteplass for felles utfordringer og felles løsninger på tvers av fag og sektor. Vi ønsker deltagere fra hele landet velkommen til Bergen og Hotel Edvard Grieg, 24. og 25. mai!

Årets Digital helse-dager setter søkelys på hvordan vi kan digitalisere på en måte som gir gode helsetilbud, som avlaster personell, og som inkluderer uten å ekskludere. Konferansen fremmer innbyggernes perspektiv, og utforsker hva kommune, sykehus, forskning, utdanning og næringsliv kan få til sammen.

Digital helse-dager arrangeres av Alrek Helseklynge, Helse Bergen og Høgskulen på Vestlandet, med samarbeidspartnere.

Alrekpodden kan du hør flere podcaster fra konferansen. Podcastenen kan også lyttes til i Podbean og Apple podcast.

Program

Onsdag 24. mai
08:30-09:15 Sted: Konferanseavdelingen på hotellet
Registrering og mingel

Kom og få deg en kaffe/te og noe søtt, mens du besøker stands og treffer nye og gamle kjente.

09:15-09:40 Sted: Troldsalen
Åpning av konferansen

Arrangørene ønsker velkommen på vegene av programkomiteen.

Silje Mæland er årets konferansier.

 • Hege Rob Moi Hege Rob Moi Leder for Digital-helse dager og seksjonsleder e-helse,
  Haukeland universitetssjukehus
 • Janne Bjorheim Bøe Janne Bjorheim Bøe Dagleg leiar,
  Senter for omsorgsforskning, Vest, Høgskulen på Vestlandet
 • Berit Angelskår Berit Angelskår Klyngefasilitator,
  Alrek helseklynge
 • Randi-Luise Møgster Randi-Luise Møgster Viseadministrerende direktør,
  Haukeland universitetssjukehus
 • Geir Kåre Resaland Geir Kåre Resaland Prorektor for regional utvikling,
  Høgskulen på Vestlandet
 • Silje Mæland (konferansier) Silje Mæland (konferansier) Professor,
  Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
09:40-10:10 Sted: Troldsalen
Åpningsinnlegg

Vi blir færre ansatte per pasient i helse- og omsorgstjenesten. Det er det klare budskapet fra Helsepersonellkommisjonen.

Ny teknologi og digitalisering er en av løsningene på utfordringene som vi står overfor i årene som kommer. Det kan gi mer treffsikker og individuell behandling, og avlaste helsepersonell.

Bovim åpner konferansen med å fortelle om kommisjonenes anbefalinger og hvorfor digitalisering, kompetanse og bedre samhandling, er helt nødvendig for en bærekraftig tjeneste i fremtiden.

 • Gunnar Bovim Gunnar Bovim Leder for helsepersonellkommisjonen
10:10-11:00 Sted: Troldsalen
Helseplattformen - kvantespranget vi har ventet på?

Helsetjenesten i Midt-Norge er først i landet med en felles pasientjournal. Helseplattformen følger pasienten i alle møter med helsetjenesten – hos legevakt, fastlege, helsestasjon, hjemmetjeneste og sykehus. Helsedata struktureres og kan brukes til utvikling, styring og forskning.

Innføringen av plattformen har fått mye oppmerskomhet og ikke alt har fungert som forventet. Hva kan andre regioner lære fra helseplattformen? Hva skal til for å få til god digital samhandling på tvers av tjenestene?

 • Trond Utne Trond Utne Konstituert administrerende direktør,
  Helseplattformen
 • Johan Ronæs Johan Ronæs Administrerende direktør,
  Norsk helsenett
 • Terje Wistner Terje Wistner Avdelingsdirektør, eHelse, FID,
  Kommunesektorens Organisasjon KS
 • Erik M. Hansen (moderator) Erik M. Hansen (moderator) Direktør e-helse,
  Helse Vest RHF
11:00-11:15 Sted: Vrimleområdet
Pause og stands

Vi tar en pause og oppsøker stands i vrimlearealet.

11:15-12:00 Sted: Troldsalen
"Evighetsmennesket" – hvilke etiske utfordringer må vi forberede oss på?

Vi starter med å forestille oss hvor digitalisering og økt bruk av teknologi i medisin, tjenester og samfunn, kan føre oss. Å forsterke mennesket og kurere aldring, er et teknovitenskapelig felt i rask utvikling. I dag er denne teknologien i stor grad næringsdrevet, og kun tilgjengelig for de rikeste. Den spenner over et stort felt, og de mest ekstreme variantene handler om å aldri dø – om å leve evig. Sentrale tema er «kryonikk» og «å laste opp» hjernen digitalt.

Hva kan vi lære av å se på hva som driver denne form for ekstreme fremtidsforestillinger?

Hvilke etiske utfordringer bør vi forberede oss på i møte med en slik utvikling? Og hvis vi skulle plassere oss i 2060 og se tilbake på i dag – kan det kaste nytt lys på utfordringene vi står oppe i nå?

 • Annelin Eriksen Annelin Eriksen Professor,
  Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Bergen
 • Caroline Benedicte Nitter Engen Caroline Benedicte Nitter Engen Postdoktor,
  Senter for vitenskapsteori, Universitetet i Bergen
 • Joost Van Wijchen (moderator) Joost Van Wijchen (moderator) Fagseksjonsleiar,
  Institutt for helse og funksjon, Høgskulen på Vestlandet
12:00-13:15 Sted: Vrimleområdet og restaurant
Stands og lunsj

Vi spiser lunsj og oppsøker stands i vrimlearealet.

13:15-16:00 Parallellsesjon 1
Når «alt» digitaliseres – hvordan inkludere uten å ekskludere? Sted: Troldsalen 1

De fleste går i dag rundt med en avansert datamaskin i lommen, med tilgang på lege, resepter og helsetjenester via en smart telefon. Digitale løsninger har stort potensial til å nå mange og til å jevne ut sosiale ulikher i helse. Samtidig er det flere som av ulike grunner, ikke bruker mulighetene. Gjennom tre bolker ser vi på hva som fremmer og hva som hemmer likhet i helse når digitale helsetjenester utformes. Hva skal til for å inkludere uten å ekskludere?

Professor Bettina Sandgathe Husebø leder sesjonen.

13:15-14:00 | Inkludere uten å ekskludere: Eldre

Digitalt utenforskap blant eldre har fått mer oppmerksomhet de siste årene. Med økt digitaliseringstakt i samfunnet generelt, og i helsesektoren spesielt, har konsekvensene av å ikke følge med i utviklingen blitt større. Er innbyggere nødt til å håndtere digitale tjenester for å få innfridd sine rettigheter?

Eldre bor lengre hjemme, er sykere og har behov for mer hjelp. Teknologi er et viktig middel for å gjøre det sikkert å bo hjemme med hjelpebehov. Risikerer vi at eldre sin sårbarhet øker i møte med helseteknologi?

Utvider vi blikket til et folkehelseperspektiv, kan vi også spørre om digitalisering av tilgang til tjenester som bank, offentlig transport og kulturopplevelser også går ut over muligheten til å leve et godt liv med mestring?

 • Ruth Grung Ruth Grung Byråd for helse og omsorg,
  Bergen kommune
 • Jan Davidsen Jan Davidsen Styreleder,
  Pensjonistforbundet
 • Meetali Kakad MD, PhD Meetali Kakad MD, PhD MPH Chief Medical Officer ,
  Dignio
 • Malin Rygg Malin Rygg Tilsynsdirektør,
  Digitaliseringsdirektoratet
 • Bettina Sandgathe Husebø (leder av sesjon) Bettina Sandgathe Husebø (leder av sesjon) Professor og leder Senter for alders- og sykehjemsmedisin,
  Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen.
14:00-14:15 | Pause og stands

Vi tar en pause og oppsøker stands i vrimleområdet.

14:15-15:00 | Inkludere uten å ekskludere: Migranter

Innvandrere  til Norge er en sammensatt gruppe. Kjønn, arbeidssituasjon og tillit til myndighetene er noen av variablene som påvirker bruk av digitale tjenester, ifølge SSB  sin rapport om digital sårbarhet. Hva bør vi særlig tenke på når vi skal utforme digitale tilbud for å unngå å forsterke sosial ulikhet?

 • Ingeborg Kløve-Graue Ingeborg Kløve-Graue Rådgiver og teamleder DigiHub,
  Helse Bergen HF
 • Egil R. Kaberuka-Nielsen Egil R. Kaberuka-Nielsen Senter for migrasjonshelse, Bergen kommune
 • Esperanza Diaz Esperanza Diaz Professor,
  Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Sigrid Nedkvitne Sigrid Nedkvitne Grunnlegger og leder,
  Friskus sosialentrepenør
15:00-15:20 | Pause og stands

Vi tar en pause og oppsøker stands i vrimleområdet.

15:20-16:00 | Inkludere uten å ekskludere: Barn og unge

Barn og unge har ofte mye erfaring med å kommunisere digitalt, både fra skole og fritid. Mulighetene for å nå barn og unge gjennom digitale verktøy, kan derfor være gode. Samtidig er sikker pålogging for barn under 16 år en utfordring. Vi spør derfor: Hvordan utforme tjenestene slik at barn og unge faktisk tar dem i bruk? Og hvordan sikre trygg pålogging?

I denne bolken får vi lære fra samarbeidet mellom Bergen kommune og Youwell om Modi – et digitalt kurs for ungdom med angst. Prosjektet er tilknyttet ForHelse – Forskningssenter for Digitale Psykiske Helsetjenester, der næring, kommune, sykehus, forskning og brukere jobber sammen. Vi får også høre om det nasjonale programmet DigiUng, og hvordan de jobber for å gjøre tjenester til barn og unge tilgjengelig på en god og trygg måte.

 • Adélie Dorseuil Adélie Dorseuil Prosjektleder for DigiUng,
  Helsedirektoratet
 • Øyvind Grimsgaard Øyvind Grimsgaard Daglig leder,
  Youwell
 • Nina Bolstad Nina Bolstad Enhetsleder,
  Etat for barn og familie, Bergen kommune
13:15-16:00 Parallellsesjon 2
Digital helse, mer enn digitalisering – hvordan drive endring og arbeidsprosesser? Sted: Troldsalen 2

Digitalisering kjenner ingen grenser, hverken geografiske, organisatoriske eller etiske. Dette gir et enormt potensial for samhandling, deling, effektivisering og nytenking. For å få ut dette potensialet må helse- og omsorgstjenestene jobbe på nye måter og organisere seg annerledes. Har vi tilstrekkelig tverrfaglig kompetansen til å ta ut potensialet? Hva skal til for å drive endringsprosessene på en god måte?

Sesjonen vil bestå av tre tematiske bolker, der disse spørsmålene bli adressert fra ulike perspektiver med både fokus på endringsprosesser i kommuner og sykehus.

Tine Nordgreen leder sesjonen.

 

13:15-14:10 |
 • Randi-Luise Møgster Randi-Luise Møgster Viseadministrerende direktør,
  Haukeland universitetssjukehus
 • Klaus Mohn Klaus Mohn Rektor,
  Universitetet i Stavanger
 • Tine Nordgreen Tine Nordgreen PhD, førsteamanuensis
  Haukeland universitetssjukehus, Universitetet i Bergen
14:25 14:45 | Erfaringsdeling fra spesialisthelsetjenesten

Erfaringer med preoperativ klarering av spreke pasienter ved hjelp av  Check-ware, koordinering av øyeblikkelig hjelp pasienter og digital oppfølging ved Otropedisk klinikk, Haukeland universitetssjukehus.

 • Jonas M. Fevang Jonas M. Fevang Avdelingsoverlege, Ortopedisk klinikk,
  Haukeland universitetssjukehus
 • Paula Carolina Sætre Paula Carolina Sætre Kontorleder Ortopedisk klinikk,
  Haukeland universitetssjukehus
14:50-15:10 | Erfaringsdeling fra DigiVestland

Vi får høre om erfaringene fra Program for velferdsteknologi, og Digital hjemmeoppfølging i Bjørnafjorden kommune.

 • Andreas Sigvaldsen Andreas Sigvaldsen Virksomhetsarkitekt,
  DigiVestland
 • Inga Larsdottir Søreide Holmås Inga Larsdottir Søreide Holmås Fagstab Helse og velferd,
  Bjørnafjorden kommune
15:30-15:55 | Panelsamtale: Fra gode intensjoner til faktisk endring – hvordan får vi det til?

Panelsamtalen innledes med erfaring fra utvikling av utdanningsløp innen digitalisering i helse.

 • Randi-Luise Møgster Randi-Luise Møgster Viseadministrerende direktør,
  Haukeland universitetssjukehus
 • Klaus Mohn Klaus Mohn Rektor ,
  Universitetet i Stavanger
 • Anna Valland Anna Valland Lederutvikler, Strategi, organisasjon og ledelse,
  Haukeland universitetssjukehus
 • Jonas M. Fevang Jonas M. Fevang Avdelingsoverlege, Ortopedisk klinikk,
  Haukeland universitetssjukehus
 • Paula Carolina Sætre Paula Carolina Sætre Kontorleder Ortopedisk klinikk,,
  Haukeland universitetssjukehus
 • Andreas Sigvaldsen Andreas Sigvaldsen Virksomhetsarkitekt,
  DigiVestland
 • Inga Larsdottir Søreide Holmås Inga Larsdottir Søreide Holmås Fagstab Helse og velferd,
  Bjørnafjorden kommune
 • Tine Nordgreen Tine Nordgreen PhD, førsteamanuensis,
  Haukeland universitetssjukehus, Universitetet i Bergen
16:30-17:30 Sted: Oppmøte i vrimleområdet
Sosiale aktiviteter

Det blir sosiale aktiviteter for enhver smak, der en kan mingle og bli kjent på tvers. Aktivitetene som det kan velges mellom er:

 • Joggetur
 • Rolig tur
 • Kaffesmaking (begrensede plasser)
 • VR-briller (begrensede plasser)

Mer informasjon og påmelding kommer i e-post til konferansedeltakerne.

18:00-18:15 Sted: Vrimlearealet
Minikonsert med Miss Wednesday

Miss Wednesday er en artist, låtskriver og lærerstudent ved Høgskulen på Vestlandet. Med sin akustiske gitar skaper hun musikk i singer-songwriter stil. Hun kan minne om artister som Joni Mitchell og Vance Joy.

 

 • Susanne Hemnes Susanne Hemnes Miss Wednesday
18:15-18:45 Sted: Vrimlearealet
Pitch & Aperitif

Norwegian Smart Care Cluster og arrangementskomiteen inviterer til pitch og aperitif sammen med utstillere på stands.

18:45 Sted: Restaurant
Middag

Meld deg på middagen, for å få det meste, og det beste, ut av konferansen!

Torsdag 25. mai
09:00-11:45 Parallellsesjon 1
Sett med innbyggerens øyne – gode tjenester for og med brukerne Sted: Troldsalen 1

Brukere av helse- og omsorgstjenestene har unik erfaring og innsikt når det gjelder behov, og innretning av nye digitale løsninger. Pasienter og pårørende er de som kjenner belastningene når systemer ikke snakker sammen. Gjennom tre bolker utforsker vi hvordan brukermedvirkning bidrar til bedre og mer treffsikre løsninger.

Line Hurup Thomsen, daglig leder for HelseCampus Stavanger, og Heidi Synnøve Isberg, Fagrådgiver, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, Rogaland.

09:00-09:45 | Sett med pasientens øyne - hvordan skape reell brukermedvirkning?

Sykehustjenester skal i økende grad tilbys i hjemmet, og dialogen mellom pasient, pårørende og tjenestene vil i stor grad foregå digitalt. God kommunikasjon er avgjørende for riktig og god behandling og koordinering av tjenestene. Vi får presentert caser fra pasient- og pårørendeperspektivet. Gir digital kommunikasjon større muligheter for god kommunikasjon og behandling, og hva er mulige barrierer? 

Gjennom «Samskaping i Vest» har Øyane DPS med partnere, jobbet frem gode kommunikasjonsmåter for og med felles brukere. Et eksempel på hvordan en kan jobbe frem gode løsninger på tvers av kommune, sykehus og NAV. 

 • Gina Barstad Gina Barstad Rådgiver,
  Kreftforeningen
 • Mette Senneseth Mette Senneseth Førsteamanuensis,
  Institutt for velferd og deltaking, Høgskulen på Vestlandet
 • Line Hurup Thomsen (moderator) Line Hurup Thomsen (moderator) Daglig leder,
  HelseCampus Stavanger
 • Heidi Synnøve Isberg (moderator) Heidi Synnøve Isberg (moderator) Fagrådgiver,
  Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, Rogaland
09:45-10:30 | Sett med ungdommens øyne – Hvordan involvere unge i forskning og utvikling?

Når voksne skal lage gode tilbud til barn og unge, er risikoen for å bomme på målgruppen stor. Hvordan treffe bedre med tilbudene til barn og unge?

I Prosjektene «UngMeistring» og Folkehelseprosjektet «Helsefremmende miljø på sosiale medier» står dialogen med barn og unge sterkt. Folkehelseprosjektet «Helsefremmende miljø på sosiale medier» ønsker å forbedre ungdommers trivsel og sosiale nærmiljø på digitale plattformer.

«UngMeistring» jobber for å imøtekomme økt behov for psykisk helsehjelp blant ungdom gjennom digitale psykiske helsetjenester. Vi utforsker hvordan barn og unge kan involveres både i forskning og i utvikling av tjenester og tiltak.

 • Randi Træland Hella Randi Træland Hella Rådgiver og Prosjektleder,
  Program for folkehelse, Seksjon for velferd, Byrådsavdeling for kultur, sosial og inkludering
 • Eowyn Saus Eowyn Saus Ungdomsrepresentant,
  Helsefremmende miljø på sosiale medier
 • Kristin Hogstad Bruvik Kristin Hogstad Bruvik Prosjektleder for UngMeistring, Forskningssenter for digitale psykiske helsetjenester
  Helse Bergen
10:30-11:00 | Pause og stands

Vi tar en pause og oppsøker stands i vrimlearealet.

11:00-11:45 | Sett med pensjonistens øyne - hvordan utløse brukerstemmens kraft?

Hvordan sikre brukermedvirkning og lytte til brukerinteresser i utviklingen av innovative løsninger?
Her får dere høre om forskningsprosjektet Releasing the Power of Users. Prosjektet presenterer resultater fra en undersøkelse der Pensjonistforbundet sine medlemmer ble spurt om hvilke faktorer som påvirker deres bruk av digitale helsetjenester.  

Videre, presenteres to metoder – «Brukerkafé» og «Fremtidslaboratorium». Metoder som er egnet til utvikling  av nye former for samhandling når myndigheter, bedrifter og sivilsamfunn går sammen som partnere for å engasjere seg i utfordringer innen helsetjenester.

I ForHelse ved Helse Bergen har de valgt å ansette en brukerrepresentant. Stine Hope Spjeld vil fortelle som sine erfaringer om gode metoder for å fremme brukerstemmens kraft.

 • Tatiana Aleksandrovna Iakovleva Tatiana Aleksandrovna Iakovleva Professor og prosjektleder,
  Avd. for innovasjon, led. og mark.føring, Handelshøgskolen, Universitetet i Stavanger
 • Stine Hope Spjeld Stine Hope Spjeld Brukerrepresentant
  ForHelse, Helse Bergen
09:00-11:45 Parallellsesjon 2
Forskningskonferanse: Utvikling, evaluering og bruk av digitale helsetjenester Sted: Troldsalen 2

Forskning er avgjørende for godt kunnskapsgrunnlag når nye tjenester innføres. Hvordan vet vi at teknologi og digitalisering gir den effekten  og kvaliteten som en ønsker?

I denne minikonferansen får vi høre fra dem som forsker på utvikling, evaluering og bruk av digitale helsetjenester.

Her er flere detaljer om temaene som blir lagt frem på forskningskonferansen 2023

Vitenskaplig komite
 • Tine Nordgreen Tine Nordgreen PhD, førsteamanuensis, ,
  Haukeland universitetssykehus/ Universitet i Bergen
 • Ingvild Eide Graff Ingvild Eide Graff Fagdirektør (dr scient),
  Folkehelseinstituttet
 • Yngve Lamo Yngve Lamo Professor,
  Institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag, Høgskulen på Vestlandet
 • Bettina Sandgathe Husebø Bettina Sandgathe Husebø Professor og Leder for senter for alders- og sykehjemsmedisin,
  Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
09:00-09:05 | Introduksjon til forskningskonferansen

ved Tine Nordgreen

09:05-10:20 |

1) Ung ADHD – et digitalt mestringsprogram: En kvalitativ studie med fokus på ungdommers ønsker og behov.  Ved Maren Storetvedt.

2) Effekten av internettbasert preoperativ informasjon til foreldre med barn som skal til planlagt dagkirurgi. En systematisk oversikt og metaanalyse. Ved Kari Louise Nytun og Irene Ohlen Moldestad.

3) eHealth@Hospital-2-Home: utprøving av digital hjemmeoppfølging etter sykehusutskrivelse.Ved Anne Marie Lunde Husebø. 

4) Had percutaneous coronary intervention, now what? Searching the internet for health information. Ved  Kristin Johnsen Ramstad.

5) Fysisk versus digital kunnskapsbasert oppdateringvisitt (KUPP) blant fastlegersamme læringsutbytte? Ved Jan Schjøtt.

 

 • Maren Storetvedt Maren Storetvedt
 • Irene Ohlen Moldestad Irene Ohlen Moldestad
 • Kari Louise Nytun Kari Louise Nytun
 • Anne Marie Lunde Husebø Anne Marie Lunde Husebø
 • Hege Wathne Hege Wathne
 • Kristin Johnsen Ramstad Kristin Johnsen Ramstad
 • Jan Schjøtt Jan Schjøtt
10:20-10:35 | Pause
10:35 |

6) How to increase the use of guided iCBT for anxiety and depression in specialized mental health services: A qualitative exploration among therapists and leaders. Ved Beate Standal.

7) Bærbare aktivitetsmålere hos personer med Parkinsons sykdom: Preliminære vurderinger fra DIGI.PARK studien. Ved Haakon Reithe 

8) Promotors and barriers to the implementation and adoption of assistive technology and telecare for people with dementia and their caregivers: a systematic review of the literature. Ved Lydia D. Boyle M. Phil

9) Klinisk vurdering støtta av kunstig intelligens. Ved Arngeir Berge  

 

 • Beate Standal Beate Standal
 • Håkon Reithe Håkon Reithe
 • Lydia D. Boyle M. Phil Lydia D. Boyle M. Phil
 • Arngeir Berge Arngeir Berge
11:45-13:00 Sted: Restaurant og vrimleområdet
Lunsj og stands

Vi deler oss for å få en god lunsjavvikling, og gi deltakere sjanse til å oppsøke stands og mingle.

Deltakerne fra «Sett med innbyggernes øyne» starter med lunsj, og deretter stands.

Forskningskonferansedeltakere er velkommen til å starte pausen med mingel og stands, og deretter lunsj.

13:00-16:00 Sted: Troldsalen
PLENUM: Skape god helse sammen

For å skape fremtidens helse- og omsorgstjenester, må vi jobbe på tvers av helse og teknologi, privat og offentlig sektor, tjenester og akademia. Vi må også bli bedre til å ta i bruk data og kunstig intelligens for mer treffsikre løsninger.

Gjennom tre bolker utforsker vi i denne sesjonen hvordan vi kan jobbe sammen på tvers for å få på plass bedre løsninger. Vi utvider også horisonten utenfor helse, og lærer fra digital omstilling i andre store Vestlandsnæringer. 

Plenumssesjonen ledes av konferansier Silje Mæland.

13:00-13:50 Sted: Troldsalen
Tid for handling – vi trenger gode løsninger nå

2023 er året for harde prioriteringer. Helsepersonell er en knapp ressurs og opplever at de ikke strekker til. Innbyggere har høye forventninger til gode helse- og omsorgsløsninger. Leverandører konkurrerer om å levere digitale løsninger som innfrir behovene, og som samtidig sikrer salg, inntekt og arbeidsplasser.

God samhandling kan gi vinn-vinn til alle, men hvordan få aktører med ulike perspektiv og insentiver til å dra i samme retning? Og hvordan øke tempoet?

 • Kari-Ann Baarlid Kari-Ann Baarlid Demensfaglig seniorrådgiver,
  Nasjonalforeningen for folkehelsen
 • Kolbjørn Haarr Kolbjørn Haarr Administrerende direktør,
  DIPS AS
 • Per Kristian Vareide Per Kristian Vareide Kommunaldirektør,
  Stavanger kommune
13:50-14:10 Sted: Vrimleområdet
Pause og stands

Vi tar en pause og oppsøker stands i vrimleområdet.

14:10-15:00 Sted: Troldsalen
Kunstig intelligens fikser det meste! Eller er det kun i andre sektorer?

Sensorikk og analyse av store datamengder er sentralt i utviklingen av både energi- og akvaindustri. Kunstig intelligens har potensial til å frigi mennesker fra krevende arbeidsoppgaver i helse- og omsorgstjenestene, i forskning og i helsenæringen – men hvordan kan en få ut potensialet?

I denne bolken har vi invitert selskapet Cognite. Cognite samler og analyserer store mengder data løpende for industriselskaper. Analysene brukes til å optimalisere og planlegge ulike typer prosesser. Hva kan vi lære av denne måten å samle og bruke data på, og hva står på spill dersom vi ikke henger med og får tatt ut potensialet?

 • Andreas Prøsch Andreas Prøsch Vice President of Corporate Development,
  Cognite
 • Stein Olav Skrøvseth Stein Olav Skrøvseth Senterleder,
  Nasjonalt senter for e-helseforskning
 • Ingfrid S. Haldorsen Ingfrid S. Haldorsen Professor og leder av Mohn Medical Imaging and Visualization,
  Haukeland Universitetssykehus og Universitetet i Bergen
 • Pål Ove Vadset Pål Ove Vadset Seksjonsleder Seksjon for helsetenesteutvikling, FOU,
  Haukeland universitetssjukehus
15:00-16:00 Sted: Troldsalen
Panelsamtale: Kraften på Vestlandet

Vi avslutter Digital helse-dagers siste plenumssesjon med panelsamtale. Her møter innlederne Monica Mæland, Bergen Næringsråd sin nye administrerende direktør, til samtale om hva vi kan få til innen helse – med hele kraften på Vestlandet.

Mæland har lang fartstid fra politikken både lokalt i Bergen og nasjonalt med flere statsrådposisjoner bak seg, sist som justisminister i Erna Solberg-regjeringen.

Til slutt avslutter vi konferansen i fellesskap!

 • Monica Mæland Monica Mæland Administrerende direktør,
  Bergen Næringsråd
 • Per Kristian Vareide Per Kristian Vareide Kommunaldirektør,
  Stavanger kommune
 • Kolbjørn Haarr Kolbjørn Haarr Administrerende direktør,
  DIPS AS
 • Andreas Prøsch Andreas Prøsch Vice President of Corporate Development,
  Cognite
 • Stein Olav Skrøvseth Stein Olav Skrøvseth Senterleder,
  Nasjonalt senter for e-helseforskning
 • Marta Ebbing Marta Ebbing Fagdirektør,
  Forsknings- og utviklingsavdelinga, Haukeland universitetssjukehus
 • Arild Kristensen Arild Kristensen Daglig leder,
  Norwegian Smart Care Cluster

Påmelding, overnatting og priser

Påmelding er nå stengt, fristen var 14. mai 

Overnatting på Quality Hotel Edvard Grieg

Rom kan bestilles via e-post til q.bergen@choice.no eller på telefon til 55 98 01 29
Oppgi kode 17835, eller referer til E-helsedager. Prisen per natt er 1220.- og garanteres fram til 27,04,2023. Etter dette går prisen til dagens nivå som per i dag er 1790.
Rommene kan fritt kanselleres fram til samme dag klokken 15:00.
Les mer om Quality Hotel Edvard Grieg,

Kontakt hotell

Adresse: Sandsliåsen 505254 Bergen Norge
Telefon:
 +47 55 98 00 00
E-post: q.bergen@choice.no

Priser

Begge dager u/middag: kr. 2.300
Deltakelse 24. mai u/middag: kr. 1.300
Deltakelse 25. mai u/middag: kr. 1.300
Utstiller begge dager – stand, dagpakke for én person begge dager: kr.  6500
Digital deltakelse (stream og opptak): kr. 1.000
Student – begge dager u/middag (begrenset antall): kr. 250
Student – digital deltakelse (stream og opptak): Gratis

Alle priser er inkl. mva. 

Ønsker du tilsendt EHF-faktura?

Du kan velge EHF-faktura som betalingsmåte i påmeldingen. Det er svært viktig at den som registrerer fyller inn rett fakturareferanse og rett organisasjonsnummer. Det er Høgskulen på Vestlandet som sender ut faktura.

Programkomité

 • Hege Rob Moi, Seksjonsleder, Seksjon for e-helse, Haukeland universitetssjukehus.
 • Berit Angelskår, Klyngefasilitator, Alrek Helseklynge.
 • Joost Van Wijchen, Fagseksjonsleder, Institutt for helse og funksjon, Høgskulen på Vestlandet.
 • Yngve Lamo, Professor, Institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag, Høgskulen på Vestlandet.
 • Bettina Husebø, Professor, Leder for Senter for alders- og sykehjemsmedisin, Universitetet i Bergen.
 • Tine Nordgreen, psykologspesialist, førsteamanuensis, Universitetet i Bergen, Haukeland universitetssjukehus.
 • Tove Bjerkevoll, Rådgiver, Strategi organisasjon og ledelse, Haukeland universitetssjukehus.
 • Kristin Brekke, Seksjonsleder, Faggruppe for e-helse, Bergen Kommune, leder av Digi Vestland.
 • Vibeke Vold, Forskningssjef • FoU, Seksjon for forsking og innovasjon, Haukeland universitetssjukehus.
 • Arild Kristensen, Daglig leder, Norwegian Smart Care Cluster.
 • Heidi Synnøve Isberg, Fagrådgiver, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, Rogaland.
 • Ola Jøsendal, Assisterende fagdirektør, Helse Vest RHF.
 • Terje Johannessen, Direktør, Innovasjon, Teknologi og Utvikling, Haraldsplass Diakonale Sykehus.
 • Ingvild Eide Graff, Fagdirektør Helsedata, Folkehelseinstituttet.
 • Kristine Sjøthaug, e-helse sjef i Stavanger kommune og e-helse sjef i Digi Rogaland.
 • Styrk Matre Grimstad, Prosjektleder i Bergen Kommune og Digi Vestland.
 • Line Hurup Thomsen, daglig leder, HelseCampus Stavanger, Universitetet i Stavanger.


Leder av arrangementskomiteen:
Janne Bjorheim Bøe, Daglig leder, Senter for omsorgsforskning, Høgskulen på Vestlandet.

Sekretariat: Pia Helljesen, Rådgiver, Seksjon for e-helse, Haukeland universitetssjukehus.

Alle som deltar i programkomiteen for 2023 er samarbeidpartnere til konferansen.

En felles konferanse for spesialist- og primærtjenestene

To konferanser ble til en

Digital helse-dager springer ut fra Høgskulen på Vestlandet (HVL) og Haukeland universitetssjukehus sine velrenommerte konferanser Teknologi i helse og omsorg (THOM) og KlinIKT. THOM-konferansen henvendte seg mot de kommunale helse- og omsorgstjenester, og KlinIKT mot spesialisthelsetjenesten. De overlappet likevel i både målgruppe og fokus. I 2022 ble de slått sammen til Digital helse-dager. Det viste seg å være et riktig valg, og vi ser fram til fortsettelsen!

Arrangører

Samarbeidspartnere som deltar i programkomiteen

Digital helse-dager

Digital helse-dager

Digital helse-dager

Alrekdagene 2023

20.-22. september 2023

Årstadveien 17 med flere

Bilde av bygg: Eivind Senneset. Bilde av dame: Unsplash

Alrek studentkonferanse 2023

7.-7. juni 2023

Midgard, Alrek helseklynge, Årstadveien 17