MENY

Organisering

Alrek helseklynge er organisert med et partnermøte og en styringsgruppe (tidligere kalt styringsgruppe og arbeidsgruppe). Det er opprettet faggrupper som skal sikre langsiktige strategiske prioriteringer. Studentpanel og brukerpanel er rådgivende organer for alle nivåer.

Partnermøte

 • Margareth Hagen, leder, rektor UiB
 • Gottfried Greve, viserektor for innovasjon, satsninger og klynger, UiB
 • Per Bakke, dekan Det medisinske fakultet, UiB
 • Gunnar Yttri, rektor Høgskulen på Vestlandet
 • Eivind Hansen, adm. direktør Helse Bergen
 • Kjell Wollf, kommunaldirektør  Bergen kommune.
 • Kjerstin Fyllingen, Haraldsplass Diakonale Sykehus
 • Jon Harald Kaspersen, konserndirektør NORCE
 • Gun Peggy Knudsen,  assisterende direktør Folkehelseinstituttet
 • Lathamini Murugesh, Vestland tannhelsetjeneste/fylkeskommune
 • Bård Mæland, rektor VID vitenskapelige høgskole

I tillegg møter:

 • Karsten Specht, leder arbeidsgruppen
 • Berit Angelskår, klyngefasilitator, Alrek helseklynge

Her finner du møtereferater fra partnermøtene (tidligere styringsgruppen)

Styringsgruppen

 • Karsten Specht, Det psykologiske fakultet, UiB, leder
 • Gottfried Greve, viserektor for innovasjon, satsinger og klynger, UiB
 • Norman Anderssen, dekan Det psykologiske fakultet, UiB
 • Per Bakke, dekan ved Det medisinske fakultet
 • Monica Wammen Nortvedt, prodekan ved Fakultet for helse og sosial, Høgskulen på Vestlandet
 • Øyvind Midtbø Berge, prodekan for Fakultet for ingeniør- og naturvitenskap, Høgskulen Høgskulen på Vestlandet
 • Trond Egil Hansen, medisinsk fagsjef, Bergen kommune
 • Ingelin Søraas, Bergen kommune, BHO (byrådsavdeling for helse og omsorg)
 • Randi Luise Møgster, viseadministrerende direktør, Helse Bergen
 • Rebekka Ljosland, Direktør for strategi og samhandling, Haraldsplass Diakonale sykehus
 • Øystein Vedaa, avdelingsdirektør, Folkehelseinstituttet
 • Ellen Berggreen, forskningsleder TK Vest, Vestland fylkeskommune
 • Elisabeth Jeppesen,  dekan ved VID vitenskapelige høgskole
 • Priyanthi Borgen Gjerde, forskningsleder ved AFE, NORCE
 • Nina Bolstad, leder Kunnskapssenteret i Etat for barn og familie, Bergen kommune
 • Dag Einar Liland, leder Brukerpanelet
 • Representant fra studentpanelet: Caroline Erviksæter
 • Representant kommunikasjonsforum Alrek (fast observatør)
 • Berit Angelskår, Klyngefasilitator (fast observatør)

Her finner du møtereferater fra styringsgruppen møter (tidligere arbeidsgruppen)

Studentpanel

Studentpanelet er et rådgivende organ for faggruppene og arbeidsgruppen i studentrelaterte saker, særlig knyttet til tverrfaglig samarbeid i Alrek helseklynge.

Sammensetning 2021/2022

 • Caroline Anna J. Erviksæter (leder), Høgskulen på Vestlandet
 • Rosy Sofie Arnesen (sekretær), VID vitenskapelige høyskole
 • Siw Karina Wolfe Holm (økonomiansvarlig), Universitetet i Bergen
 • Sindre Aadland (ansvarlig sosiale medier), VID vitenskapelige høyskole
 • Marie Skurtveit Hagerup, Høgskulen på Vestlandet
 • Christen Dørum, Høgskulen på Vestlandet
 • Inger Elise Valøy, Universitetet i Bergen

Kontakt: studentalrekhelseklynge@uib.no

Studentpanelet er opprettet på oppfordring av arbeidsgruppen for Alrek helseklynge. Studentpanelet består av individuelt engasjerte studenter fra de ulike fagmiljøene tilknyttet Alrek helseklynge, som ønsker å bidra til å fremme studenters muligheter og tilgang til tverrfaglig samarbeid og kunnskap. Studentpanelet er ikke et representativt eller valgt organ, derfor skal studentenes fagutvalg rådføres i større studentrelaterte saker.

Studentpanelets oppgaver

Studentpanelet skal bidra med innspill og ideer til hvordan å fremme tverrfaglig samarbeid innad i klyngens studentgrupper, samt mellom studentene og de ulike fagmiljøene. Det er nødvendig at Studentpanelets medlemmer gis mulighet til å delta på samhandlingsarenaer som vedrører aktuelle tema som kan bidra i dette arbeidet.

Studentpanelets mandat

 1. Studentpanelet skal være en pådriver for tverrfaglig samarbeid blant studentene tilknyttet Alrek helseklynge.
 2. Studentpanelet skal i opprettelsesfasen være et rådgivende organ for faggruppene, arbeidsgruppen og styret i Alrek helseklynge i studentrelaterte saker med fokus på tverrfaglig samarbeid, I større studentpolitiske saker skal studentenes respektive fagutvalg forespørres.
 3. Studentpanelet skal være ambassadører for helseklyngen og drive opplysningsarbeid om klyngens arbeid og arrangementer ut til studentene, da særlig med fokus på tverrfaglig samarbeid og kunnskap.

Oppnevning

I en oppstartsfase er medlemmer til Studentpanelet rekruttert inn via ulike arrangementer i regi av Alrek helseklynge. I denne fasen er fostring av engasjement og opprettelse av et driftsdyktig Studentpanel prioritert over representativitet.

I Studentpanelet skal studenter fra alle utdanningsinstitusjonene i Alrek helseklynge være representert. Studentpanelet skal bidra med rullerende rekruttering til panelet slik at det er levedyktig tross naturlig utskiftning av medlemmer.

Brukerpanel

Mandat for Brukerpanelet i Alrek helseklynge

Brukerpanelet i Alrek helseklynge er et samarbeidsforum mellom klyngen og brukerorganisasjoner. Brukerpanelet ivaretar perspektivet til dem som skal ha nytte av kunnskap og løsninger som skapes i Alrek helseklynge, særlig brukere av helse- og omsorgstilbud og deres pårørende.

Brukerpanelet er oppnevnt av arbeidsgruppen for Alrek helseklynge. Og er et rådgivende organ for arbeidsgruppen og faggruppene i brukerrelaterte spørsmål.

Funksjonstiden til Brukerpanelet er 2 år. Medlemmene kan ikke oppnevnes for mer enn tre perioder, 6 år. Alrek helseklynge følger Helse Vest sine satser for møtegodtgjørelse. Leder og nestleder godtgjøres.

Brukerpanelet bidrar med brukerkompetanse inn i ulike forsknings-, innovasjons- og utdanningssamarbeid i klyngen. Panelet foreslår brukerrepresentanter til aktuelle utvalg og prosjektgrupper etter forespørsel, særlig når målet er å utvikle og endre helse- og omsorgstilbud.

Hovedoppgaver:

 • Fremme saker av betydning for brukere og pårørende
 • Informere om brukerpanelet sin virksomhet
 • Holder seg oppdatert om aktiviteter i helseklyngen og påvirker utviklingen
 • Være representert i faggrupper i Alrek helseklynge
 • Bidra med brukerrepresentanter til planarbeid, utvalg og prosjektgrupper.
 • Være pådriver og bidragsyter, en resurs for partnerne.

Representasjon i Brukerpanelet

Det inviteres representant og vara fra følgende:

 • Brukerutvalget Helse Bergen
 • Ungdomspanelet Helse Bergen
 • Brukerutvalget Haraldsplass Diakonale Sykehus
 • Eldrerådet i Bergen kommune
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, FFO Vestland
 • Vestland innvandrerråd
 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner, SAFO Sørvest
 • Erfaringspanelet Psykiatri og rus Helse Bergen

Andre kan inviteres inn ved behov. Det totale antall faste representanter bør ikke overstige 10 totalt. Studentpanelet inviteres inn som observatør, med inntil 2 representanter.

Brukerpanelets medlemmer 2021

Brukerpanelet kan også kontaktes på: brukerpanelet@alrekhelseklynge.no

Brukermedvirkning og honorering

Brukerrepresentantene i Alrek helseklynge blir honorert for sin deltakelse i regi av klyngen. Dersom en partner i klyngen ønsker å ha med brukerrepresentanter via panelet, er det partneren selv som må stå for honorering.

Per januar 2022 har vi følgende veiledende satser i Alrek:

 • kr. 850,- per møte (fysisk – inntil en halv dag)
 • kr. 500,- per digitale møte