MENY

Organisering

Alrek helseklynge er organisert med et partnermøte og en styringsgruppe (tidligere kalt styringsgruppe og arbeidsgruppe). Studentpanel og brukerpanel er rådgivende organer for alle nivåer. Her finner dere sammensetning og mandat for de ulike organene. Det er i tillegg opprettet faggrupper som skal sikre langsiktige strategiske prioriteringer.

 

Partnermøte

Partnermøtet skal:

 1. Gi strategiske føringer for klyngen, inkludert vedtak om strategiplaner
 2. Behandle rapporteringer fra Styringsgruppen, inkludert en årlig rapport om: Økonomi, strategi og vesentlige endringer i faglig aktivitet
 3. Gi kriterier for partnerskap og varige samarbeidsrelasjoner til klyngen
 4. Vedtar nye klyngepartnere
 5. Oppnevne leder for Styringsgruppen
 6. Fremme klyngens visjon og mål i egen organisasjon og ledelse
 7. Bidra til å promotere og å gjøre klyngen synlig nasjonalt og internasjonalt
 8. Møtes minst en gang i semesteret

Medlemmer:

 • Margareth Hagen, leder, rektor UiB
 • Gottfried Greve, viserektor for innovasjon, satsninger og klynger, UiB
 • Per Bakke, dekan Det medisinske fakultet, UiB
 • Gunnar Yttri, rektor Høgskulen på Vestlandet
 • Eivind Hansen, adm. direktør Helse Bergen
 • Kjell Wollf, kommunaldirektør for Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg (BEHO), Bergen kommune.
 • Kjerstin Fyllingen, Haraldsplass Diakonale Sykehus
 • Jon Harald Kaspersen, konserndirektør NORCE
 • Guri Rørtveit,  direktør Folkehelseinstituttet
 • Lathamini Murugesh, Vestland tannhelsetjeneste/fylkeskommune
 • Bård Mæland, rektor VID vitenskapelige høgskole

I tillegg møter:

 • Marit Bakke, leder Styringsgruppen
 • Berit Angelskår, klyngeleder, Alrek helseklynge

Her finner du møtereferater fra partnermøtene (tidligere styringsgruppen)

Styringsgruppen

Mandat for styringsgruppen:

 1. Styringsgruppen skal fremme samarbeid mellom aktive partere i Alrek helseklynge, både gjennom etablerte faggrupper og nettverk, ved årlig tildeling av samarbeidsmidler og annen aktuell tilrettelegging.
 2. Har ansvar for oppfølging av visjonen og oppfølging og utvikling av strategien for Alrek helseklynge, dette inkluderer;
  • brukermedvirkning
  • kommunikasjon og formidling
  • fremragende forskning
  • tverrfaglig utdanning
  • forsknings-/kunnskapsbasert innovasjon
 3. Stå for utforming og ev justering av mandat for klyngeleder.
 4. Forankre og utvikle samarbeid utenfor klyngen med slik som næringsliv, interesseorganisasjoner og frivillighet.
 5. Vedtar nye samarbeidspartnere
 6. Vurderer og innstiller til Partnermøtet søknader om klyngepartnerskap
 7. Faglig forum, faggrupper, Kommunikasjonsforum, Brukerpanel og Studentpanel opprettes og får mandat av styringsgruppen og rapporterer til denne, dette inkluderer;
  • å godkjenne ledere i faggrupper og Faglig forum
  • å sikre bred representasjon i ledelse og sammensetning av faggruppene
  • å påse at alle partnere er representert i Faglig forum og i Kommunikasjonsforum
  • å sikre relevant representasjon i Brukerpanelet
  • å sikre at alle utdanningsinstitusjoner er representert i Studentpanelet
 8. Har ansvar for oppnevning av en vurderingskomite for de årlige samarbeidsmidlene, at den har en representativ sammensetning og at den kommer med forslag til føringer for utlysning og innstilling om tildeling av midler.
 9. Rapporterer til Partnermøte, dette inkluderer;
  • økonomi, strategi og vesentlige endringer i aktiviteten
  • faglig aktivitet
  • en årlig skriftlig rapport

Medlemmer:

 • Marit Bakke, prodekan for forskning, Det medisinske fakultet, UiB
 • Gottfried Greve, viserektor for innovasjon, satsinger og klynger, UiB
 • Norman Anderssen, dekan Det psykologiske fakultet, UiB
 • Per Bakke, dekan ved Det medisinske fakultet
 • Monica Wammen Nortvedt, prodekan ved Fakultet for helse og sosial, Høgskulen på Vestlandet
 • Øyvind Midtbø Berge, prodekan for Fakultet for ingeniør- og naturvitenskap, Høgskulen Høgskulen på Vestlandet
 • Ingelin Søraas, seksjonssjef HR og Organisasjon, Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg (BEHO), Bergen kommune
 • Trond Egil Hansen, seksjonssjef kommuneleger, BEHO, Bergen kommune
 • Randi Luise Møgster, viseadministrerende direktør, Helse Bergen
 • Rebekka Ljosland, Direktør for strategi og samhandling, Haraldsplass Diakonale sykehus
 • Øystein Vedaa, avdelingsdirektør, Folkehelseinstituttet
 • Ellen Berggreen, forskningsleder TK Vest, Vestland fylkeskommune
 • Elisabeth Jeppesen, dekan ved VID vitenskapelige høgskole
 • Tonje Fyhn, Avdelingsleder Velferd, arbeid og helse, NORCE
 • Rønnaug Frøiland, Etatsdirektør, Etat for barn og familie, Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester og mangfold, Bergen kommune

I tillegg stiller:

 • Berit Angelskår, Klyngeleder (fast observatør)
 • 2 representanter fra Brukerpanelet, leder og nestleder
 • 2 representanter fra studentpanelet, rullerer
 • Representant kommunikasjonsforum Alrek (fast observatør)

Her finner du møtereferater fra styringsgruppen møter (tidligere arbeidsgruppen)

Brukerpanel

Mandat for brukerpanelet

Brukerpanelet i Alrek helseklynge er et samarbeidsforum mellom klyngen og brukerorganisasjoner. Brukerpanelet ivaretar perspektivet til dem som skal ha nytte av kunnskap og løsninger som skapes i Alrek helseklynge, særlig brukere av helse- og omsorgstilbud og deres pårørende.

Brukerpanelet er oppnevnt av Styringsgruppen for Alrek helseklynge, og er et rådgivende organ for Styringsgruppen og faggruppene i brukerrelaterte spørsmål.

Funksjonstiden til Brukerpanelet er 2 år. Medlemmene kan ikke oppnevnes for mer enn tre perioder, 6 år. Alrek helseklynge følger Helse Bergen sine satser for møtegodtgjørelse. I tillegg får leder og nestleder godtgjørelse.

Brukerrepresentantene i Alrek er representative deltakere. Det innebærer at de representerer den
organisasjonen, det panelet, rådet eller utvalget som har oppnevnt dem, og ikke bare egne erfaringer (unntaket er medforskerrepresentant).

Brukerpanelet bidrar med brukerkompetanse inn i ulike forsknings-, innovasjons- og utdanningssamarbeid i klyngen. Panelet foreslår brukerrepresentanter til aktuelle utvalg og prosjektgrupper etter forespørsel, særlig når målet er å utvikle og endre helse- og omsorgstilbud.

Ønsker du å sende en forespørsel til Brukerpanalet om brukerrepresentant? Trykk her.

Leder og nestleder i Brukerpanelet møter med tale og forslagsrett i Styringsgruppen til Alrek.

Hovedoppgaver:

 • Fremme saker av betydning for brukere og pårørende
 • Informere om brukerpanelet sin virksomhet
 • Holde seg oppdatert om aktiviteter i helseklyngen og påvirke utviklingen
 • Være representert i (relevante] faggrupper i Alrek helseklynge
 • Bidra med brukerrepresentanter til planarbeid, utvalg og prosjektgrupper
 • Være pådriver og bidragsyter, en ressurs for partnerne.

Utfyllende punkter om representativitet i brukerpanelet:

Når en representant ikke lenger er med i det organet som har oppnevnt vedkommende, og som en skal representere, må representanten frasi seg vervet i Alrek sitt brukerpanel. Representanten kan i slike tilfeller delta i Brukerpanelet i Alrek i inntil 6 mnd, mens ny representant oppnevnes. Om representanter i panelet er oppnevnt til prosjekter, bør de også byttes ut med annen representant, dersom vedkommende avslutter sitt verv i Brukerpanelet. Alternativt må det sikres regelmessig dialog med panelet i tilfeller der utskifting ikke er formålstjenlig. Det kan f.eks. være prosjekt som er komplekse og har vart over flere år, prosjekt i sluttfasen, eller prosjekt der representantens egne erfaringer er avgjørende for reell medvirkning.

Representasjon i brukerpanelet

Det inviteres representanter fra følgende:

 • Eldrerådet i Bergen kommune
 • Ungdomsrådet i Bergen kommune
 • Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsetting i Bergen kommune
 • Vestland innvandrerråd
 • Brukerutvalget Helse Bergen
 • Erfaringspanelet Psykiatri og rus Helse Bergen
 • Brukerutvalget Haraldsplass Diakonale Sykehus

Det inviteres i tillegg inn en brukerrepresentant med medforskererfaring. Andre kan inviteres inn ved behov. Det totale antall faste representanter bør ikke overstige 10 totalt. Studentpanelet inviteres inn som observatør, med inntil 2 representanter.

Brukerpanelets medlemmer 2023/2024

Brukerpanelet kan også kontaktes på: brukerpanelet@alrekhelseklynge.no

Brukermedvirkning og honorering

Brukerrepresentantene i Alrek helseklynge blir honorert for sin deltakelse i regi av klyngen. Alrek helseklynge følger Helse Bergen sine satser og retningslinjer for honorering av brukermedvirkere. Dersom en partner i klyngen ønsker å ha med brukerrepresentanter inn i prosjekt eller utvalg via panelet, er det partneren selv som må stå for honorering, etter gjeldende satser. Det bør også inngås skriftlig avtale.

Fra januar 2023 har vi følgende veiledende satser i Alrek:

 • kr. 310 per time
 • kr. 1900,- per dag

Fyll ut dette skjema dersom du vil henvende deg til Brukerpanelet for en brukerrepresentant til et prosjekt eller annet initiativ.

Studentpanel

Studentpanelet er et rådgivende organ for faggruppene og Styringsgruppen i studentrelaterte saker, særlig knyttet til tverrfaglig samarbeid i Alrek helseklynge.

Sammensetning 2023

 • Siw Karina Wolfe Holm, Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen
 • Frida Staaland, VID vitenskapelige høyskole
 • Marie Skurtveit Hagerup, Fakultet for helse- og sosialvitskap, Høgskulen på Vestlandet

Kontakt: studentalrekhelseklynge@uib.no

Studentpanelet er opprettet på oppfordring av arbeidsgruppen for Alrek helseklynge. Studentpanelet består av individuelt engasjerte studenter fra de ulike fagmiljøene tilknyttet Alrek helseklynge, som ønsker å bidra til å fremme studenters muligheter og tilgang til tverrfaglig samarbeid og kunnskap. Studentpanelet er ikke et representativt eller valgt organ, derfor skal studentenes fagutvalg rådføres i større studentrelaterte saker.

Studentpanelets oppgaver

Studentpanelet skal bidra med innspill og ideer til hvordan å fremme tverrfaglig samarbeid innad i klyngens studentgrupper, samt mellom studentene og de ulike fagmiljøene. Det er nødvendig at Studentpanelets medlemmer gis mulighet til å delta på samhandlingsarenaer som vedrører aktuelle tema som kan bidra i dette arbeidet.

Studentpanelets mandat

 1. Studentpanelet skal være en pådriver for tverrfaglig samarbeid blant studentene tilknyttet Alrek helseklynge.
 2. Studentpanelet skal i opprettelsesfasen være et rådgivende organ for faggruppene, arbeidsgruppen og styret i Alrek helseklynge i studentrelaterte saker med fokus på tverrfaglig samarbeid, I større studentpolitiske saker skal studentenes respektive fagutvalg forespørres.
 3. Studentpanelet skal være ambassadører for helseklyngen og drive opplysningsarbeid om klyngens arbeid og arrangementer ut til studentene, da særlig med fokus på tverrfaglig samarbeid og kunnskap.

Oppnevning

I en oppstartsfase er medlemmer til Studentpanelet rekruttert inn via ulike arrangementer i regi av Alrek helseklynge. I denne fasen er fostring av engasjement og opprettelse av et driftsdyktig Studentpanel prioritert over representativitet.

I Studentpanelet skal studenter fra alle utdanningsinstitusjonene i Alrek helseklynge være representert. Studentpanelet skal bidra med rullerende rekruttering til panelet slik at det er levedyktig tross naturlig utskiftning av medlemmer.

Organisasjonskart