MENY

Samarbeidsmidler

Alrek helseklynge utlyser samarbeidsmidler hver høst. Søknadsfrist er i november, med tildeling i desember.

Samarbeidsmidlene skal tilrettelegge for et utvidet faglig samarbeid for miljøene som er en del av klyngesatsingen, og skal stimulere til felles studentinitiativ i klyngen. Alle miljøer som er involvert i samarbeidet om helseklyngen kan søke om samarbeidsmidler. En andel av midlene er avsatt til studentprosjekter.

Det kan søkes om midler til både forsknings- og innovasjonssamarbeid, utdanningssamarbeid og studentsamarbeid. Det er i første rekke snakk om såkornmidler, for å etablere eller utvikle samarbeidsprosjekter som på sikt vil bidra til å understøtte de strategiske målene for helseklyngen.

Vil du søke samarbeidsmidler?

NB! Søknadsfrist 13. november 2023.

Hvordan blir søknadene vurdert? (kriterier og prosess)

Midlene blir hvert år lyst ut for å favne både forsknings-, innovasjons- og utdanningssamarbeid, i tillegg til studentsamarbeid. Ordningen er etablert som såkornmidler, for å etablere eller utvikle samarbeidsprosjekter som på sikt vil bidra til å understøtte visjonen for klyngen.

Om midler til forskning, innovasjon og utdanning:

  • Tema: Folkehelse, primærhelsetjeneste og/eller samhandling, lokalt eller globalt
  • Søknaden bør omhandle nye samarbeidsprosjekt eller tiltak som det ikke tidligere er tildelt støtte til. Søknad om støtte til eksisterende samarbeidstiltak må vise til nye aktiviteter i prosjektet.
  • Det må være med minimum tre samarbeidspartnere fra helseklyngen, for å sikre ulike innfallsvinkler for et tema. For forsknings- og innovasjonsprosjekter er det krav om å være minimum to partnere i tillegg til minst én kommunepartner fra regionen/ Vestland fylke (kommune eller partner med tilknytning til kommune, slik som fastleger). Bekreftelse på reelt samarbeid med kommunepartner(e) må vedlegges søknaden.
  • For sykehus og UH-sektoren er det ikke aktuelt med frikjøp fra forskerstillinger eller stillinger som har liknende funksjon.
  • Hvis brukerrepresentanter skal være involvert i tiltaket, så må brukerhonorering inkluderes i budsjettet.

For studentmidler er det disse punktene som er sentrale:

Studenter kan søke om midler til faglige prosjekter, sosiale arrangementer eller andre tiltak.  Prosjekter eller tiltak skal være tverrfaglige og bidra til å løfte perspektiver om dagens og morgendagens helseutfordringer. Søknader som innbefatter studenter fra flere av institusjonene i helseklyngen prioriteres.

Vær oppmerksom på at punktene kan justeres noe fra år til år.

Det er Styringsgruppen for Alrek helseklynge som vedtar føringene for utlysningene hvert år, etter innspill fra en egen vurderingskomite for midlene som er nedsatt.

Dagens komite:

Øystein Vedaa (Folkehelseinstituttet), Ellen Berggreen (Vestland fylkeskommune), Kurt Hanevik (Det medisinske fakultet UiB), Tove Giske (VID), Frode Aass Kristiansen (Bergen kommune), Kari Britt Hagen (Haukeland Universitetssykehus), Øyvind Reehorst Kalsås (Høgskulen på Vestlandet), Rebekka Ljosland (HDS), Sigurd William Hystad (Det psykologiske fakultet UiB) og Silje Mæland (Faglig forum).

Hvert år lyses samarbeidsmidlene ut tidlig i høstsemesteret, med søknadsfrist medio november. Vurderingskomiteen behandler søknadene og lager innstilling til Styringsgruppen for helseklyngen. Styringsgruppen vedtar fordeling i sitt siste møte før jul hvert år.

Har du fått tildelt samarbeidsmidler?

Forventninger til prosjekter

Prosjekter som får tildelt samarbeidsmidler er forventet å bidra til aktiv formidling både underveis og i etterkant av perioden for prosjektet/tiltaket. Det gjelder all typer prosjekter, enten det er ansatte eller studenter involvert.

Prosjektansvarlige blir ansett som ambassadører for helseklyngen, og bli oppfordret til å delta i aktuelle fora i klyngen for formidling av prosess og resultater.

Prosjektene skal i tillegg levere en skriftlig sluttrapport når prosjektperioden er over. Kontaktpersoner for prosjektene blir bedt om å rapportere på en felles mal, utformet slik at beskrivelsene lett kan publiseres på nettsidene til klyngen.