MENY

Samarbeidsmidler

Alrek helseklynge utlyser samarbeidsmidler hver høst. Søknadsfrist er i november, med tildeling i desember.

Samarbeidsmidlene skal tilrettelegge for et utvidet faglig samarbeid for miljøene som er en del av klyngesatsingen, og skal stimulere til felles studentinitiativ i klyngen. Alle miljøer som er involvert i samarbeidet om helseklyngen kan søke om samarbeidsmidler. En andel av midlene er avsatt til studentprosjekter.

Det kan søkes om midler til både forsknings- og innovasjonssamarbeid, utdanningssamarbeid og studentsamarbeid. Det er i første rekke snakk om såkornmidler, for å etablere eller utvikle samarbeidsprosjekter som på sikt vil bidra til å understøtte de strategiske målene for helseklyngen.

Vil du søke samarbeidsmidler?

NB! Søknadsfrist 13. november 2023.

Hvordan blir søknadene vurdert? (kriterier og prosess)

Midlene blir hvert år lyst ut for å favne både forsknings-, innovasjons- og utdanningssamarbeid, i tillegg til studentsamarbeid. Ordningen er etablert som såkornmidler, for å etablere eller utvikle samarbeidsprosjekter som på sikt vil bidra til å understøtte visjonen for klyngen.

For midler til forskning, innovasjon og utdanning er det noen hovedpunkt for vurdering av søknader, som eventuelt blir spesifisert nærmere i utlysningsteksten:

  • Tema: Folkehelse, primærhelsetjeneste eller samhandling.
  • Søknaden bør omhandle nye samarbeidsprosjekt eller tiltak som det ikke tidligere er tildelt støtte til.
  • Det må være med minimum tre samarbeidspartnere fra helseklyngen, for å sikre ulike innfallsvinkler for et tema. For forsknings- og innovasjonsprosjekter er det krav om å ha med minst én kommunepartner (kommune eller partner med tilknytning til kommune, slik som fastleger). Bekreftelse på reelt samarbeid må vedlegges søknaden.
  • For UH-sektoren er det ikke aktuelt med frikjøp fra faste stillinger som har liknende funksjon.

For studentmidler er det disse punktene som er sentrale:

Studenter kan søke om midler til faglige prosjekter, sosiale arrangementer eller andre tiltak.  Prosjekter eller tiltak skal være tverrfaglige og bidra til å løfte perspektiver om dagens og morgendagens helseutfordringer. Søknader som innbefatter studenter fra flere av institusjonene i helseklyngen prioriteres.

Vær oppmerksom på at punktene kan justeres noe fra år til år.

Det er Arbeidsgruppen for Alrek helseklynge som vedtar føringene for utlysningene hvert år, etter innspill fra en egen vurderingskomite for midlene som er nedsatt. Vurderingskomiteen består av en representant fra hver av klyngepartnerne, og for inneværende periode (2018-2022) består komiteen av:

Nina Langeland (Det medisinske fakultet UiB – leder av komiteen), Lars Bergesen (Bergen kommune), Sigurd William Hystad (Det psykologiske fakultet UiB), Øystein Vedaa (Folkehelseinstituttet), Hege Almeland Hansen (Høgskulen på Vestlandet), Ellen Berggreen (Vestland fylkeskommune), Åsa Hammar (Faglig forum), Tove Giske (VID), Kari Britt Hagen (Haukeland Universitetssykehus), Rebekka Ljosland (Haraldsplass Diakonale sykehus), ny representant under avklaring (NORCE).

Hvert år lyses samarbeidsmidlene ut tidlig i høstsemesteret, med søknadsfrist medio november. Vurderingskomiteen behandler søknadene og lager innstilling til Arbeidsgruppen for helseklyngen. Arbeidsgruppen vedtar fordeling i sitt siste møte før jul hvert år.

Har du fått tildelt samarbeidsmidler?

Forventninger til prosjekter

Prosjekter som får tildelt samarbeidsmidler er forventet å bidra til aktiv formidling både underveis og i etterkant av perioden for prosjektet/tiltaket. Det gjelder all typer prosjekter, enten det er ansatte eller studenter involvert.

Prosjektansvarlige blir ansett som ambassadører for helseklyngen, og bli oppfordret til å delta i aktuelle fora i klyngen for formidling av prosess og resultater.

Prosjektene skal i tillegg levere en skriftlig sluttrapport når prosjektperioden er over. Kontaktpersoner for prosjektene blir bedt om å rapportere på en felles mal, utformet slik at beskrivelsene lett kan publiseres på nettsidene til klyngen.