MENY

Alrek helseklynge skaper innovative helse- og omsorgsløsninger for hele mennesket, ved hjelp av fremragende forskning og utdanning, fullverdige praksisarenaer og tverrfaglig samhandling.​

Forskning

Fornye helseforskningen for å skape nye og effektive løsninger på lokale og globale utfordringer gjennom helhetlig, tverrdisiplinær forskning.​

Utdanning

Sikre kandidater helhetlig teoretisk og praktisk kunnskap, rettet mot lokale og globale helseutfordringer.​

Innovasjon

Frembringe relevante og effektive løsninger, som er til nytte for folkehelse og helse- og omsorgstjenester lokalt og globalt.​

Formidling

Bidra aktivt i det offentlige ordskiftet om helse, og sikre at beslutninger om helse har et godt kunnskapsgrunnlag.

Klyngepartnere

Universitetet i Bergen

Bergen kommune (Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg)

NORCE

Høgskulen på Vestlandet

Haraldsplass Diakonale Sykehus

Vestland fylkeskommune (tannhelsetjenesten)

Helse Bergen

Folkehelseinstituttet

VID vitenskapelige høyskole

Samarbeidspartnere

Norwegian Smart Care Cluster (NSCC)

VIS innovasjon

Idrettsklynge Vest

Idrettsklynge Vest

Polyfon kunnskapsklynge for musikkterapi

Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest

Senter for kvalitet i legetjenester

Verdighetsenteret

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus

Vår strategi "Alrek helseklynge mot 2026"

Alrek helseklynge sin strategi for 2022-2026 definerer 6 satsinger innenfor 3 definerte kjerneområder. Sammen skaper vi samhandling, kunnskap og løsninger!

 

Alrek helseklynge

Skaper samhandling, kunnskap og løsninger innen helse og omsorg.

Alrek er et unikt partnerskap på tvers av forskning, høyere utdanning, kommune og sykehus. Sammen med brukere, studenter, frivillighet og næringsliv er klyngen godt rustet til å ta tak i problemer som må løses på tvers av sektorer.

Alrek jobber med lokale, nasjonale og globale problemstillinger. Klyngen vektlegger særlig kommunenes virke- og ansvarsområde.

Alrek forstår helse bredt. Det inkluderer somatisk og psykisk helse, folkehelse, helsefremming, forebygging, behandling og omsorg på individ- og befolkningsnivå.

 

Visjon og verdier

Visjon

Alrek helseklynge skaper innovative helse- og omsorgsløsninger for hele mennesket, ved hjelp av fremragende forskning og utdanning, fullverdige praksisarenaer og tverrfaglig samhandling.

Forskning

Fornye helseforskningen for å skape nye og effektive løsninger på lokale og globale utfordringer gjennom helhetlig, tverrdisiplinær forskning.​

Utdanning

Sikre kandidater helhetlig teoretisk og praktisk kunnskap, rettet mot lokale og globale helseutfordringer.​

Innovasjon

Frembringe relevante og effektive løsninger, som er til nytte for folkehelse og helse- og omsorgstjenester lokalt og globalt.​

Formidling

Bidra aktivt i det offentlige ordskiftet om helse, og sikre at beslutninger om helse har et godt kunnskapsgrunnlag.

Bærekraft

Bedre helse og livskvalitet for alle, med bærekraft i alt vi gjør

Hvordan vi samhandler

Samahandling i Alrek mellom ansatte, bruker og studenter skjer gjennom at vi:

 • Oppsøker og deler kunnskap, ideer og fasiliteter
 • Utforsker problemer, utvikler løsninger og nyttiggjør kunnskap
 • Anerkjenner hverandres kompetanse og perspektiv

Kjerneområder

Skape samhandling

Skape samhandling for å løse problemer på tvers av fag og sektor

 

Samfunnsutfordringer:

 • Innbyggere med behov for bistand på flere områder i livet, opplever det som krevende
 • Sosial ulikhet i helse nasjonalt og globalt
 • Kommuner har dårlige betingelser for forskning, innovasjon og utdanning
 • Helseutfordringer kan sjelden løses av en profesjon eller sektor alene

Muligheter for Alrek:

 • Gode strukturer for tverrsektoriell samhandling
 • Sterke fagmiljøer, internasjonale nettverk og mulighet til å påvirke
 • Kunnskapsklynger og samarbeidsorgan for forskning for kommunesektoren
 • Virkemidler gir insentiv til å samhandle på tvers

Skape kunnskap

Skape kunnskap som grunnlag for beslutninger om helse

 

Samfunnsutfordringer:

 • Kommuner og innbyggere får ikke dekket sine kunnskapsbehov
 • Kunnskap skapes uten å bli tatt i bruk av de som kan ha nytte av den
 • Informasjonsoverflod og usikre kilder til kunnskap om helse
 • Globale endringer fører til nye kunnskapsbehov

Muligheter for Alrek:

 • Vilje til økt medvirkning fra kommuner og brukere
 • Tettere samhandling mellom forskere og brukere
 • Stor interesse for pålitelig kunnskap om helse
 • Samhandling mellom fagmiljø rettet mot globale og nasjonale problemstillinger

Skape løsninger

Skape løsninger for bedre folkehelse og bærekraftige helse- og omsorgstjenester

 

Samfunnsutfordringer:

 • Demografisk utvikling utfordrer dagens helse- og omsorgssystem
 • Folkehelseutfordringer kan endres raskt
 • Tiltak for bedre folkehelse er ressurskrevende og ofte med usikre resultat
 • Forskningsbaserte løsninger blir ikke implementert
 • Behov for ny og endret kompetanse for å løse fremtidens utfordringer

Muligheter for Alrek:

 • Friskere leveår, mangfold, ny teknologi og digital helse
 • Samarbeidsstruktur for raskt å løse problemstillinger på tvers
 • Rikt tilfang på helsedata på befolkningsnivå
 • Klyngen rommer hele kjeden fra forskning til innovasjon, implementering og evaluering
 • Kommunal satsing på kunnskapsbaserte løsninger
 • Virkemidler gir insentiv til samarbeid om arbeidslivs- og fremtidsrettede utdanninger

Mål og satsinger mot 2026

Forskning

Fornye helseforskningen for å skape bærekraftige løsninger gjennom helhetlig, tverrdisiplinær forskning

 

Mot 2026 skal Alrek satse på:

 • å skape arenaer som fremmer forskningssamarbeid
 • at kunnskapsbehov defineres av dem som vil ha nytte av kunnskapen
 • ansvarlig forskning som grunnlag for beslutninger
 • praksisnær forskning
 • at forskning kommer til nytte

Utdanning

Sikre kandidater helhetlig teoretisk og praktisk kunnskap, rettet mot fremtidens helseutfordringer

 

Mot 2026 skal Alrek helseklynge satse på:

 • å skape møteplasser for studenter på tvers av fag og arbeidsliv
 • mer samarbeid om utdanning på tvers av klyngen
 • bedre kvalitet og samordning av praksis i utdanning
 • mer deling av erfaringer om studentaktiv og tverrfaglig læring
 • å styrke det kommunale perspektivet i utdanningene

Innovasjon

Frembringe løsninger som er til nytte for folkehelse og helse- og omsorgstjenester

 

Mot 2026 skal Alrek satse på:

 • å skape arenaer for nytenking og utvikling
 • at bærekraft er integrert i utvikling av innovative løsninger
 • innovasjonssamarbeid på tvers av fag og sektor
 • å øke kompetanse på innovasjon
 • erfaringsutveksling om utprøving, implementering og evaluering

Formidling

Sikre at beslutninger om helse har et godt kunnskapsgrunnlag

 

Mot 2026 skal Alrek helseklynge satse på:

 • å skape møteplasser for kunnskapsutveksling og formidling
 • å delta aktivt i faglig og offentlig ordskifte om helse
 • at innbyggere kan ta informerte valg om egen helse
 • å gjøre Alrek synlig som kilde til kunnskap om helse
 • å ta i bruk nye måter å formidle kunnskap til innbyggerne

Brukermedvirkning

Sikre reell brukermedvirkning for dem som skal ha nytte av kunnskap og løsninger som skapes i klyngen

 

Mot 2026 skal Alrek satse på:

 • å skape møteplasser for brukermedvirkning
 • bedre brukermedvirkning i helseforskning, utdanning og tjenesteutvikling
 • å samarbeide med brukere for å sikre at kunnskap, kompetanse og tilbud kommer innbyggerne til gode
 • å utvikle mer kunnskap om brukermedvirkning, bedre metodikk og økt kompetanse
 • å gjøre det enklere å skape kontakt mellom brukere, forskere og tjenesteytere

Fra ord til handling

Virkemidler

Strategien vil iverksettes gjennom å

 • la Faglig forum og faggruppene definere delmål og handlinger som bidrar til satsinger i strategien
 • innrette samarbeidsmidlene mot satsingene
 • initiere prosjektsamarbeid og søke eksterne midler
 • fokusere klyngefasilitators oppgaver inn mot satsingene
 • skape møteplasser, arenaer og forum innrettet mot satsingene
 • årlig rapportering på måloppnåelse og arbeidet med satsingene

 

Årsmeldinger

Årsmeldinger

Årsmeldingen er Styringsgruppen i Alrek helseklynge sin rapportering på mål og satsinger til Partnermøtet.

2023

Årsmeldingen gir innblikk i hvordan vi jobber og noe av det vi har oppnåd i 2023. Gjennom året ble det jobbet målrettet med å styrke etablerte møtearenaer og årlige konferanser. Brukermedvirkning er den satsingen som har blitt jobbet mest systematisk med gjennom året. Arrangmenenter og fokus på kvinnehelse i fra forskernatt i 2021 til kvinnehesleutvalgets innspillsmøter her i 2022, har også gitt resultater. Prosjektet KLAR fikk 20 millioner til forskning på overgangsalder og arbeidslivsdeltakelse, og er en viktig pilar i nytt kvinnehelsesenter under etablering.

Vi er også stolt av at flere ønsker samarbeid og partnerskap med klyngen, og utarbeidelse av nye kriterier for samarbeidsrelasjoner ble satt i gang. Klyngen inngikk samarbeidsavtale med en ny partner i Verdighetssenteret.

Klik her for PDF av Alrek helseklynge årsmelding 2023

2022

2022 var det første året en slik årsmelding utarbeides for klyngen. 2022 var et formativt år for Alrek helseklynge. Årsmeldingen forteller om organisastoriske endringer og hva vi oppnådde i 2022 med tanke på strategiske mål og satsinger for klyngen. Ettersom dette er vår første årsmelding, presenterer vi også et kort tilbakeblikk på klyngens opprinnelse og utvikling.

Årsmeldingen finner du i pdf ved å trykke her.

Alrek logo

Vurderingskriterier for partnerskap

Alrek helseklynge har to kategorier av samarbeidsrelasjoner, klyngepartner og samarbeidspartner. Under finner du informajon som kriteriene som klyngen har utarbeidet for klyngepartner og samarbeidspartner i Alrek helseklynge.

Hva innebærer det å være en klyngepartner eller en samarbeidspartner?

Å være klyngepartner innebærer:

 • Deltakelse i beslutningsorganene for klyngen (Styringsgruppe og Partnermøte)
 • Representasjon i Faglig forum
 • Representasjon i faggrupper
 • Å ha en representant til kommunikasjonsforum
 • Å betale et årlig beløp for å dekke fellesutgifter. Summen blir fastsatt i Styringsgruppen.
 • Adgang til å være prosjekteier for samarbeidsprosjekter med finansiering fra Alrek
 • Forventning om egeninnsats for å oppnå Alrek sin visjon og strategi
 • Å bli prioritert i klyngens arbeid

Å være samarbeidspartner innebærer:

 • Representasjon i utvalgte faggrupper
 • Gjensidig samarbeid innenfor deler av Alrek sin strategi, nedfelt i avtale
 • Ikke innbetaling til fellesutgifter i klyngen
 • Ikke representasjon i Styringsgruppe, Partnermøte eller Faglig forum

 

Hvordan vurderer klyngen søknader om å bli klyngepartner?

Vurderingskriterier for klyngepartner:

Dersom Alrek helseklynge ønsker å åpne opp for å ta inn nye partnere, skal Styringsgruppen og Partnermøtet etterse at søker oppfyller følgende kriterier:

1. har et selvstendig ansvar når det gjelder folkehelse, helse- eller omsorgstjenester, forske innen disse områdene eller utdanne helsepersonell

2. har et norsk organisasjonsnummer

3. er egnet til å gjøre en innsats sammen med øvrige klyngepartnere for å nå klyngens visjon:

Alrek helseklynge skaper innovative helse- og omsorgsløsninger for hele mennesket, ved hjelp av fremragende forskning og utdanning, fullverdige praksisarenaer og tverrfaglig samhandling.​

Forskning
Fornye helseforskningen for å skape nye og effektive løsninger på lokale og globale utfordringer gjennom helhetlig, tverrdisiplinær forskning.​

Utdanning
Sikre kandidater helhetlig teoretisk og praktisk kunnskap, rettet mot lokale og globale helseutfordringer.​

Innovasjon
Frembringe relevante og effektive løsninger, som er til nytte for folkehelse og helse- og omsorgstjenester lokalt og globalt.​

Formidling
Bidra aktivt i det offentlige ordskiftet om helse, og sikre at beslutninger om helse har et godt kunnskapsgrunnlag.

4. har fysisk tilstedeværelse i Bergensregionen

5. ikke er en kommersiell aktør

6. ikke har driftsavtale med eksisterende partner i klyngen

7. har en størrelse eller betydning som tilsier at de er relevante som deltakende beslutningstakere i klyngen.

Å åpne opp for opptak av nye klyngepartnere må vurderes opp mot hvor stort klyngepartnerskapet ønskes å være, særlig med tanke på størrelsen på de organ der klyngepartnerne har rett til representasjon.

Vurderingskriteriene tolkes med henvisning til referatførte innspill fra Partnermøtet 11.03.2024

 

Hvordan vurderer klyngen søknader om å bli samarbeidspartner?

Vurderingskriterier for samarbeidspartner:

Dersom Alrek helseklynge ønsker å åpne for å ta inn nye samarbeidspartnere, skal Styringsgruppen og Partnermøtet etterse at søker oppfyller følgende kriterier:

1. har et norsk organisasjonsnummer

2. kan bidra til å oppfylle utvalgte deler av klyngens visjon:

Alrek helseklynge skaper innovative helse- og omsorgsløsninger for hele mennesket, ved hjelp av fremragende forskning og utdanning, fullverdige praksisarenaer og tverrfaglig samhandling.​

Forskning
Fornye helseforskningen for å skape nye og effektive løsninger på lokale og globale utfordringer gjennom helhetlig, tverrdisiplinær forskning.​

Utdanning
Sikre kandidater helhetlig teoretisk og praktisk kunnskap, rettet mot lokale og globale helseutfordringer.​

Innovasjon
Frembringe relevante og effektive løsninger, som er til nytte for folkehelse og helse- og omsorgstjenester lokalt og globalt.​

Formidling
Bidra aktivt i det offentlige ordskiftet om helse, og sikre at beslutninger om helse har et godt kunnskapsgrunnlag.

3. er et uttrykt ønske fra ett eller flere fagmiljø i klyngen

4. har fortrinnsvis fysisk tilstedeværelse i Bergensregionen

5. ikke har driftsavtale med eksisterende klyngepartner

Vurdering av opptak av nye samarbeidspartnere må vurderes opp mot kapasitet i Alrek til å følge opp samarbeidet.

Vurderingskriteriene tolkes med henvisning til referatførte innspill fra Partnermøtet 11.03.2024

Hvordan søke?

Søknad

Eksterne parter som vil formalisere sitt samarbeid med Alrek helseklynge som klyngepartner eller samarbeidspartner, bes om å skrive en søknad til Styringsgruppen i Alrek. Søker bes skrive søknad opp mot gjeldende vurderingskriterier for klyngepartner/samarbeidspartner.

Styringsgruppen innstiller til Partnermøtet opptak av nye klyngepartnere.

Styringsgruppen vedtar nye samarbeidspartnere.

Inngåelse av samarbeidsrelasjon

 

Klyngepartner
Partnermøtet vedtar nye klyngepartnere. Opptak av nye klyngepartnere må enstemmig vedtas i partnermøtet.

Avtale om klyngepartnerskap inngås mellom ny klyngepartner og Universitetet i Bergen.

 

Samarbeidspartner
Søknad om å bli samarbeidspartner behandles og vedtas i Styringsgruppen.

Avtale om samarbeid inngås mellom ny samarbeidspartner og Alrek helseklynge. Avtalen signeres av leder for Styringsgruppen.

 

Bli bedre kjent med noen av partnerne i Alrek

Universitetet i Begen

Universitetet i Bergen er tungt inne i Alrek helseklynge med forsking og utdanning innan både medisin, odontologi og psykologi.  

Det medisinske fakultet:

PANDEMISENTERET
Pandemisenteret ved UiB er med i Alrek helseklynge. Senteret er tverrfakultært, og skal produsere samfunnsrelevant kunnskap for førebygging og handtering av pandemiar i eit langsiktig perspektiv. Pandemisenteret har som føremål å initiere og legge til rette for tverrfagleg forskings- og utdanningssamarbeid om tema relatert til pandemiar.  

INSTITUTT FOR KLINISK ODONTOLOGI:
Institutt for klinisk odontologi er ein del av Alrek helseklynge, og held til i bygget kalla Odontologen i Årstadveien. Ved sidan av å utdanne tannlegar og tannpleiarar, skjer det også mykje forsking på instituttet. Forskinga er spissa gjennom sterke forskingsgrupper innan styrt vevsbygging og regenerasjon, biomateriale, klinisk odontolgisk forsking og orale infeksjonar og inflammasjonar. Laboratoriet på Odontologen har MicroCT som nyttast både av eksterne og interne forskarar.  

INSTITUTT FOR GLOBAL HELSE OG SAMFUNNSMEDISIN
Institutt for global helse og samfunnsmedisin er ein del av Alrek helseklynge. Instituttet driv forsking og utdanning på eit breidt spekter av fagområde; frå fysioterapi, genetisk rettleiing, epidemiologi, samfunnsmedisin, statistikk, sjukepleie – til samfunnsfarmasi, etikk og allmennmedisin.  

På instituttet er det fleire senter som er ein viktig del av helseklynga; Senter for alders- og sjukeheimsmedisin, SEFAS, og Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring, TVEPS. 

Det er også to lokale forskarskuler på instituttet, Forskarskulen i samfunnsmedisinske fag og Forskarskulen i internasjonal helse.  

SEFAS
Senter for alders- og sjukeheimsmedisin, SEFAS, jobbar med forsking og undervising ved sjukeheimar og i heimebasert behandling, samt implementering av forskingbasert kunnskap inn i kommunen. Senteret har både lokale, nasjonale og internasjonale samarbeidspartnerar.  

TVEPS
Senter for tverrprofesjonell samarbeidslærin, TVEPS, trenar helse- og sosialfagstudent i tverrprofesjonelt samarbeid. Senteret er eit samarbeid mellom UiB, Høgskulen på Vestlandet, Bergen kommune og Øygarden kommune. Studentar frå mange felt kjem saman på sjukeheim, skular, barnehagar og andre stader for å jobbe saman på tvers av studier. 

FORSKINGSEINING FOR HELSEUNDERSØKINGAR
Forskingseining for helseundersøkingar, FHU, er ein kjernefasilitet i Alrek som hjelper forskingsgrupper frå mange fagmiljø med å drive fram ulike typar studier; til dømes observasjonsstudierintervensjonsstudier og barnestudier. Desse studiane gjerast på friske personar og pasientar med lettare sjukdom som ikkje krev sjukehusopphald. FHU er eit samarbeid mellom Klinisk Institutt 2 (link) ved Det medisinske fakultet og Haukeland Universitetssjukehus. 

Det psykologiske fakultet:

Forskarar, post-doktorar, stipendiatar og studentar frå dei tre institutta, sentra og poliklinikken ved fakultetet deltek i faggrupper, komitéarbeid, forsking og utdanning i Alrek helseklynge. Fagmiljøa dekker psykisk helse gjennom heile livsløpet, samt utdanning og forsking på psykisk helse.  

INSTIUTTT FOR HELSE MILJØ OG LIKEVERD (HEMIL)
Instituttet har utdanning og forsking i helsefremjande arbeid, barnevern og global utvikling, og er tverrfagleg innan helse- og samfunnsvitskapeleg forsking lokalt og globalt. Instituttet deltek i fleire faglege forum og grupper samt forskingsprosjekt i Alrek helseklynge.

Forskingstema: Samarbeid med andre partnarar i klynga både om forsking på barn og unge under pandemien, på fastlegerollen og på samarbeid i helsetenesten for unge voksne med depresjons-diagnose.  Eksempel på prosjekt: BIE og GP-Dep. 

INSTITUTT FOR KLINISK PSYKOLOGI:
Instituttet deltek i fleire faglege forum og grupper samt forskingsprosjekter i Alrek, som eksempelvis ALREK Faggruppe eldrehelse og eldreomsorg.  Instituttet underviser og veileder også i universitetspoliklinikkaneInstituttet har teoretisk, praktisk og klinisk opplæring av studentar, og forskar på behandling, utreiining, måling og forståelse av psykisk helse. 

Tilsette er også engasjert i fellesprosjekt, som «Moralsk stress hos helsearbeidere i Norge under Covid-19 pandemien», eit samarbeidsprosjekt med IGS og ansatte i Helse Vest.

INSTITUTT FOR BIOLOGISK OG MEDISINSK PSYKOGOLOGI (IBMP):
IBMP inkludert universitetspoliklinikk for nevropsykologiDen faglege verksemda ved instituttet er omfattande og knytt til forsking og undervisning innan biologisk psykologi, kognitiv nevrovitenskap, nevropsykologi og logopedi.  

SENTER FOR KRISEPSYKOLOGI:
Senteret er eit nasjonalt kompetansemiljø innan krisepsykologi, og driv forsking, utdanning og formidling innan traumer, sorg og alvorleg somatisk sjukdom. Forskarar frå senteret deltek i samarbeidet i Pandemisenteret som også er ein del av Alrek helseklynge. Forskingstema er korleis pandemien påverkar oss gjennom respons, motstandskraft og beredskap.  

PSYKOLOGISK UNIVERSITETSPOLIKLINIKK, UiB:
Poliklinikken er eit samarbeid mellom Institutt for biologisk og medisinsk psykologi (IBMP) og Institutt for klinisk psykologi (IKP), og er ein opplærings-arena for studentane på psykologi. Klinikken tar imot pasientar med lettare psykiske vansker til behandling. Dei  blir behandla av studentar under rettleiingPasientar med lerevanskar, psykiske og/eller somatiske vanskar eller lidingar tas imot for nevro-psykologisk undersøkingStudentar vil ha ansvar for deler av undersøkelsen under rettleiing 

Klinikken består av fire avdelingar:

Her finn du kontaktinfo

Vestland fylkeskommune

Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Vestland (TkVestlandskal bidra til tverrfagleg forsking og utvikling som kan auka innbyggjarane sine moglegheiter for god helse og gode liv. Vi vil medverka til at oral helse blir set på dagsorden og synleggjera samanhengen mellom oral helse og generell helse. Gjennom deltaking i Alrek helseklynge vert me kjent med moglege samarbeidspartnarar og brukarorganisasjonar som kan inngå i framtidige forskings- og innovasjonsprosjekt.  

Ved å aktivt bruke Alrek helseklynge sine kommunikasjonskanalar kan vi synleggjere vår aktivitet til helseklyngas deltakarar og eit breiare publikum. Alrek helseklynge kan medverke til at vi vågar å vera utradisjonelle, løftar blikket og utviklar eit meir heilheitleg helseperspektiv.

I samarbeid med andre aktørar står ein sterkare i arbeidet med å utvikla innovative, tenlege og kunnskapsbaserte tenester til beste for alle innbyggjarane. TKVestland og Tannhelsetenesta i Vestland er stolt av å vere ein del av Alrek helseklynge. Gjennom tverrfagleg samarbeid innan forsking og klinisk teneste skal me saman leggja til rette for god helse og gode liv, frå barndom til alderdom.

Høgskulen på Vestlandet

Senter for omsorgsforskning, vest, ved Fakultet for helse og sosialvitskap, er med i Alrek helseklynge.

Vi forskar på velferdstenester, med fokus på den kommunale helse- og omsorgssektoren. Forskinga vår gir kunnskap om tenestene i eit samanliknande perspektiv, både lokalt og internasjonalt. Vi er eit tverrfagleg forskingssenter, med særleg kompetanse på samfunnsvitskapeleg tilnærming.

E-helsearena HVL er ein del av senteret, og eit tverrfagleg samarbeid mellom  mellom helse- og ingeniørutdanningene ved Høgskulen på Vestlandet. Dette er ein arena for forsking, innovasjon og læring for studentar og forskarar, helse- og omsorgssektoren og dei som utviklar velferdsteknologiske løysningar.

Eit knippe av det vi forskar på:

 • Aldersvennlege samfunn
 • Eldreomsorg
 • Endringar i velferdsstaten
 • Fleirkulturelle stabsfellesskap ved norske sjukeheimar
 • Heimen som omsorgsarena
 • Helsepolitikk
 • Offentleg organisering, ny kunnskap og tenesteutvikling
 • Pårørande sine erfaringar
 • Tillitsreformar i kommunale heimetenester
 • Teknologi i helse og omsorgssektoren
 • Utvikling og implementering av praksisar i kommunehelsetenesta
 • Velferdsteknologi og tenestesamhandling
 • Velferdsteknologi for menneske med demens

Du finn meir informasjon om oss og senteret på heimesida vår: hvl.no/sofv

Helse Bergen - Haukeland universitetssjukehus

Vi veit at mange av pasientane våre ønskjer å ta aktiv del i si eiga behandling, og at eigeninnsats gjer at dei opplever auka grad av myndiggjering og meistring. Det vil vi som sjukehus legge til rette for. Vi trur ny teknologi kan gi pasientane ei betre teneste, enklare kontakt med sjukehuset og frigjere tid til andre oppgåver for helsepersonell. 

Vi veit at medarbeidarane ønskjer å medverke i utviklinga av sjukehuset og vil ta ansvar for å forbetre tenestene. Utvikling av helsetenestene er avhengig av både den spissa, høgteknologiske forskinga og nyvinningar i dagleg innovasjon og kvalitetsforbetring. Nyskaping og utvikling av tenestene krev kompetanse innan forbetring, innovasjon og grunnleggande forskingsmetodikk. 

Arenaer som legg til rette for kommunikasjon og samhandling internt på sjukehuset og med eksterne samarbeidspartnarar er nødvendig å få dette til. For Haukeland universitetssjukehus er Alrek helseklynge ein slik arena. Vi har dyktige fagfolk engasjert i alle faggruppene i klyngesamarbeidet og  har positive forventningar til at Alrek vil vere ein viktig arena for betring av våre helsetenester. 

Bergen kommune

Bergen kommune er stolt partner i Alrek helseklynge. Vi deltar med Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg (BEHO), alle tjenesteområder, og Etat for barn og familie ved Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester og mangfold (BBSM). Bergen kommune har sin egen interne strategi som skal styrke samarbeidet inn mot partnerne i Alrek helseklynge. Strategien finner du her.

Utviklingsarbeid står sentralt hos oss, både når det gjelder å forbedre tjenestene våre slik at de bedre møter brukernes behov, og måten vi organiserer tjenestene på for at de skal bli mest mulig effektive og smidige.

Vi ønsker å inspirere til økt samspill, og vil bruke fasilitetene i Årstadveien 17 for å bringe sammen brukere, ansatte, forskere, frivillige m.fl. for å skape ny kunnskap og mer helhetlige helsetilbud til innbyggerne.

Vi deltar i klyngen for å

 1. Teste ut og arbeide frem gode metoder for å øke graden av kunnskapsutvikling, kunnskapsdeling, samskaping og innovasjon mellom forskere, studenter, ansatte og brukere
 2. Klyngesamarbeidet skal være en katalysator og støtte for å realisere kommunens mål om:
  -å skape flere forskningsprosjekter som retter seg spesifikt mot primærhelsetjenestene og hvor kommunen og brukerne selv deltar aktivt i å definere kunnskapsbehovet
  -å videreutvikle utdanningsfeltet og læringsmetodene slik at det møter kommunens behov og bidrar til å rekruttere til helsesektoren
  -å gi brukerperspektivet en sterkere plass i vårt utviklingsarbeid

Følgende av våre miljøer har fast kontorplass i Årstadveien 17:

 • Alrek legesenter
 • Smart omsorg
 • Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) VESTLAND (Hordaland)
 • Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest

VID vitenskaplige høyskole

NORCE

NORCE utfører forskning og utdanning som er viktig for helsen i alle faser av livet. NORCE bidrar med kultur- og samfunnsforskning som gir grunnlag for beslutninger politikere, myndigheter og næringsliv skal fatte på sentrale samfunnsfelt.

NORCE fremskaffer unik kunnskap som bidrar til å styrke det psykiske helsetilbudet for barn og unge.

NORCE er i forskningsfronten innenfor temaer som søvn, mobbing, barnevern og musikkterapi.

NORCE forsker på arbeidshelse og har ledende miljøer innen effektforskning på sykefraværstiltak og tiltak for inkludering i arbeidslivet.

NORCE har nasjonalt ledende miljøer innenfor eldremedisin og legevaktmedisin, som er med på å øke kvaliteten og produktiviteten i de kommunale helsetjenester.

NORCE driver innovasjon, forskning og utvikling innenfor medisinsk teknologi med særlig vekt på programvare, sensorer og elektronikk.

NORCE evaluerer og forsker på helsepolitikk og det nasjonale helse- og velferdssystemet i offentlig og privat sektor.

Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet (FHI) er eit statleg forvaltingsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. FHI har medarbeidarane i Oslo, Bergen, Levanger, Tynset og Trondheim.

Folkehelseinstituttet har en sentral rolle i den nasjonale og globale helseberedskapen og som kunnskapsprodusent i helsesystemet. Beredskapsarbeidet skjer i tett samarbeid med nasjonale og internasjonale myndigheter og fagmiljø. Instituttet er statens smitteverninstitutt med tilhørende funksjoner og ansvar. Dette innebærer blant annet ansvar for innkjøp, lagring, distribusjon og oppfølging av vaksiner i vaksinasjonsprogrammene.

Haraldsplass Diakonale Sykehus AS

Haraldsplass diakonale sykehus tilbyr spesialisthelsetjenester innen indremedisin, kirurgi, ortopedi og radiologi med tilhørende poliklinisk aktivitet. Sykehuset har spesialkompetanse innen geriatri, og tar imot henvisninger til planlagt behandling innenfor utvalgte medisinske, kirurgiske og ortopediske områder.

Haraldsplass diakonale sykehus bidrar til bedre helse og livsmestring.

 • Vi kan ikke gjøre alle friske, men vi skal bidra til å gjøre det enklere å håndtere livssituasjonen.
 • Våre pasienter er vår førsteprioritet.
Haraldsplass diakonale sykehushar øyeblikkelig hjelp funksjon innen indremedisin og kirurgi. Sykehuset er lokalsykehus for bydelene Åsane, Arna og Bergenhus, samt Samnanger og kommunene i Nordhordland.

Les mer om bakgrunnen og historien til Alrek helseklynge.