Utlysning av samarbeidsmidler 2024

Hensikten med utlysningen er å legge til rette for et utvidet faglig samarbeid for miljøene som er en del av klyngen, og å stimulere til felles studentinitiativ for helseklyngen. Søknadsfrist: 13. november.

Også i år utlyser vi midler fra Rebekka Ege Hegermanns legat. Se egen utlysning her: Utlysning midler fra Rebekka Ege Hegermanns Legat – Alrek (alrekhelseklynge.no)

Alle miljøer som er involvert i samarbeidet om helseklyngen kan søke om samarbeidsmidler, og en andel av midlene er avsatt til studentprosjekter.

Formål med midlene: Det kan søkes om midler til både forsknings-, innovasjons- og utdanningssamarbeid, og til studentsamarbeid. Ordningen er etablert som såkornmidler, for å etablere eller utvikle samarbeidsprosjekter som på sikt vil bidra til å understøtte visjonen for klyngen og strategien for perioden 2022 – 2026

Om midler til forskning, innovasjon og utdanning:

  • Tema: Folkehelse, primærhelsetjeneste og/eller samhandling, lokalt eller globalt
  • Søknaden bør omhandle nye samarbeidsprosjekt eller tiltak som det ikke tidligere er tildelt støtte til. Søknad om støtte til eksisterende samarbeidstiltak må vise til nye aktiviteter i prosjektet.
  • Det må være med minimum tre samarbeidspartnere fra helseklyngen, for å sikre ulike innfallsvinkler for et tema. For forsknings- og innovasjonsprosjekter er det krav om å være minimum to partnere i tillegg til minst én kommunepartner fra regionen/ Vestland fylke (kommune eller partner med tilknytning til kommune, slik som fastleger). Bekreftelse på reelt samarbeid med kommunepartner(e) må vedlegges søknaden.
  • For sykehus og UH-sektoren er det ikke aktuelt med frikjøp fra forskerstillinger eller stillinger som har liknende funksjon.
  • Hvis brukerrepresentanter skal være involvert i tiltaket, så må brukerhonorering inkluderes i budsjettet.

Om studentmidler:

Studenter kan søke om midler til faglige prosjekter, sosiale arrangementer eller andre tiltak. Slike prosjekter eller tiltak skal være tverrfaglige og bidra til å løfte perspektiver om dagens og morgendagens helseutfordringer. Prosjekt/tiltak som innbefatter studenter fra flere av institusjonene i helseklyngen vil prioriteres. Det innvilges ikke støtte til individuelle studentoppgaver.

Søknadsfrist: 13. november 2023

Det er en uavhengig vurderingskomité nedsatt av Styringsgruppen for Alrek helseklynge som skal vurdere søknadene, før en endelig fordeling blir vedtatt av Styringsgruppen. Søknadene legges inn på denne lenken: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=15621966

Søknaden må inneholde en kort beskrivelse av formål, samarbeidsrelasjoner, navn på prosjektleder og videre plan for prosjektet/tiltaket etter oppstartsfasen. Den må i tillegg inneholde budsjett. Samlet søknad skal ikke være mer enn tre – 3 – sider, og i tillegg kan ev bekreftelser på samarbeid med kommunepartner vedlegges. Komiteen vil ikke ta hensyn til vedlegg utover dette.

For alle typer prosjekter kan det søkes om mellom kr. 10 000 og 125 000. Det lyses totalt ut kr. 675 000, og av disse er inntil kr. 125 000 satt av til studentprosjekter/-tiltak.

Samarbeidsmidlene må benyttes innen utgangen av 2024. Det skal være muntlig rapportering til aktuelle fora i helseklyngen i løpet av året, og skriftlig sluttrapport innen 01.03.2025. Rapportene skal utarbeides på en felles mal og utformes med tanke på publisering på alrekhelseklynge.no

For nærmere informasjon om samarbeidsmidlene, ta kontakt med seniorrådgiver Kristin Walter ved Det medisinske fakultet UiB kristin.walter@uib.no tlf. 55 58 65 59

Oversikt over tidligere innvilgede søknader og rammer for midlene er tilgjengelig på Samarbeidsmidler Alrek helseklynge | Alrek

Alrek helseklynge. Foto: Eivind Senneset, UiB

Oppdatert: 26.09.2023 (Først publisert: 25.09.2023)