MENY

Her får du informasjon om prosjektene som er tildelt samarbeidsmidler fra Alrek helseklynge de siste årene.

2021

Kontaktansvarlig Samarbeidspartnere Navn på prosjekt Sum fordeling
Ingrid Miljeteig, MED-UIB Det medisinske fakultet UiB, Psykologisk fakultet UiB, Bergen Kommune, Helse Bergen, University College London Prioriteringsdilemma, moralsk stress og opplevd støtte under COVID-19-epidemien – En kvalitativ studie blant ledere og ansatte i sykehjem i Bergensområdet. 100.000
Øyvind Rise, Helse Bergen Helse Bergen, Bergen kommune, Haraldsplass Diakonale Sykehus, Samarbeidsrådet for tros og livssynssamfun (STL) Fagdag for tro, livssyn og flerkulturell kommunikasjon 40 000
Kaja Irgens-Hansen, Helse Bergen Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM), Norwegian Research Centre (NORCE)/ Yrkesmedisinsk avd. Bedriftshelsetjenesten, Helse Bergen/ Forskningsgruppe for arbeids og miljømedisin, UiB Helseeffekter knyttet til håndhygiene og bruk av verneutstyr i helsetjenesten under covid-19 pandemien (COV-HygPro) 100 000
Henriette Christie Ertsås / Forskning Til Folket Influensasenteret (UiB), Pandemisenteret (UiB), HVL, Helse Bergen, Forskning Til Folket Folkeopplysning om vaksine og virus gjennom teater til skoler og foreninger 50 000

 

Studentsamarbeid:

Kontaktansvarlig Samarbeidspartnere Navn på prosjekt Sum fordeling
Tina Helen Vaksdal, student VAS (VID), BAMS (MED-UiB) og det Glukoselige Selskap (HVL) Samarbeidsprosjekt studentforeninger Bergen v/ VID Akuttmedisinske Studentforening 50 000
Pål Lystrup/ Henriette Lønnerød, studenter Psykologisk poliklinikk – Seksjon barn unge ved UiB, Senter for odontofobi (samarbeid mellom UiB-MED, UIB-PSY og Den offentlige tannhelsetjenesten i Hordaland), Institutt for klinisk psykologi ved UiB Mestringsgruppe for barn og unge med sprøytefobi 60 000

 

2020

Kontaktansvarlig Samarbeidspartnere Navn på prosjekt Sum fordeling
Edvin Schei,
UiB -IGS
UiB/MedFak: Medisinstudiet, UiB/IGS, UiB/K1 (ernæring), UiB/Psykologisk fakultet, Bergen kommune/USHT Hvordan styrke profesjonalitet og pasientsentrert kommunikasjon gjennom utdanning og helsefaglig praksis? 89 000
Marianne Clementine Håheim, Brukerpanelet Brukarpanelet,  Faggruppe for lærings- og mestringsaktivitet Alrek helseklynge, Helse Bergen/LMS Brukarstyrt dag på helsepedagogikkurs for helsepersonell 40 000
Esperanza Diaz, UiB – IGS UiB/IGS, UiB/Inst for klinisk psykologi, UiB/Med fak., VID/

Fakultet for helsefag

Tverrfaglig undervisningsopplegg for bruk av tolk i klinisk praksis 100 000
Randi Træland Hella,
Bergen kommune
Bergen kommune, Folkehelseinstituttet og BarnKUNNE ved Høgskulen på Vestlandet Helsefremmende barnehager 50 000
Lisa Marie Haraldseide, NORCE NORCE/ Allmennmed.  forskningsenhet, HVL/Senter for omsorgsforsking, vest, UiB/ IGS, , Kvam Kommune/Avd. Helse E-læringskurs: Identifisering av skrøpelighet og atypisk presentasjon ved sykdom og skade hos eldre  – Et kompetansehevingsprosjekt for helsepersonell i primærhelsetjenesten og i den akuttmedisinske kjeden 99 590
Annika Rosén,
UiB – IKO
UiB/Medisinsk fakultet (IKO), UiB/Psykologisk fakultet, Tannhelsetjenesten i Hordaland Tverrfaglig utredning av Temporomandibulær dysfunksjon (TMD): Evaluering av TMD retningslinjer i primær- og tannhelsetjenesten 100 000

 

2019

Samarbeid innen forskning og utdanning:

Kontaktansvarlig Samarbeidspartnere Navn på prosjekt Sum tildeling
Simon Øverland, Folkehelseinstituttet FHI, Bergen Kommune, NORCE Videreutvikling av forskning med Helseprofil 0-20 100 000
Maria Ranes, Kreftsenter for opplæring og rehabilitering (Helse Bergen) Helse Bergen, Bergen kommune, HVL FRAM (Fysisk rehabilitering med aktivitet og mestring for kreftoverlevere)  82 760
Marit Vassbotten Olsen Bergen Kommune, HVL, SimArena, TVEPS/UiB og USHT Hordaland Fasilitatorkurs i simuleringsmetode for ansatte i primærhelsetjenesten 100 000
Reidun Kjome, IGS/UiB UiB, HVL, Bergen kommune og BTO Innovasjon og e-helse for hjemmeboende eldre med sammensatte sykdommer: brukerstyrt forskning og utdanning  37 500

Studentsamarbeid:

Kontaktansvarlig Navn på prosjekt Sum tildeling
Heidi Marie Kirkeng Kjølstad, student MA  helsefremmende arbeid og helsepsykologi Alrek Studentpanel

 

60 000

 

 

2018

Søknader om samarbeid innen forskning og utdanning:

Kontaktansvarlig Navn på prosjekt Sum tildeling
Sabine Ruths, Allmennmedisinsk forsknings-enhet (UNI) og IGS/UiB Fastlegetjenestens rolle for arbeidsdeltakelse hos pasienter med depresjon – en nasjonal registerstudie 100 000
Liv Jorunn Solstad, Senter for omsorgsforskning Vest, HVL INTRO- Introduksjon til den kommunale helse- og omsorgssektoren 75 000
Ane Johannessen, IGS/UiB Tverrprofesjonell samarbeidslæring på Lærings- og mestringssenteret i Bergen og Frisklivs- og meistringssenteret i Fjell, Sund og Øygarden 24 000
Anna Helle-Valle, Avdeling for Sykehjemsmedisin/ Bergen kommune og Institutt for Samfunnspsykologi/UiB Uro på forsterket psykiatrisk enhet på sykehjem – et aksjonsforskningsprosjekt med ansatte og beboere 100 000

Søknader om studentsamarbeid:

Kontaktansvarlig Navn på prosjekt Sum tildeling
Kristin Stotesbury (psykologistudent) Hvordan oppleves det å bruke lavterskel chat-tjeneste? 50 000
Lene Dæhlin (medisinstudent) Tverrprofesjonell studentdrevet klinikk 30 000
Martha Rolland Jacobsen (tannlegestudent) Behandling av pasienter med flyktningebakgrunn 20 000