MENY

Helseklyngen – en strategisk satsing

Etablering av kunnskapsklynger er viktig for å videreutvikle fremragende forsknings- og utdanningsmiljøer.

Klyngene baseres på tverrfaglig samarbeid for å løse komplekse tema, både på områder hvor de samarbeidende institusjonene i klyngen allerede holder høy internasjonal faglig kvalitet og der det er muligheter for omfattende samarbeid med eksterne partnere innenfor forskning, næringsliv, forvaltning og samfunnsliv.

Som del av sin vedtatte strategi for 2016-2022, har UiB gitt høy prioritet til utvikling av en helseklynge – Helsecampus Årstadvollen, senere omdøpt til Alrek helseklynge – som skal samle helsefaglige miljøer for forskning, utdanning, innovasjon og formidling i Bergen og på Vestlandet. Derfor ble Alrek helseklynge etablert i 2016.

Store helseutfordringer krever nye løsninger

Morgendagens samfunn stiller oss overfor nye helseutfordringer som krever nye og mer helhetlige løsninger på lokalt, nasjonalt og globalt plan. For helsevesenet i Norge fører økt levealder, demografiske endringer, økning i livsstilssykdommer og psykiske lidelser til at helseutfordringene blir mer sammensatte – og mer krevende.
Skal disse utfordringene håndteres på en økonomisk bærekraftig måte, må det legges større vekt på forebygging og primærhelse. Det må også dyrkes fram nye og smartere måter å samhandle på – organisatorisk og behandlingsmessig – som setter hele mennesket i fokus.

HelseOmsorg21

Forskningsrådets forsknings- og innovasjonsstrategi HelseOmsorg21 fra 2014 sier tydelig at forskning, utdanning og innovasjon i større grad enn i dag må innrettes mot kommunehelsetjenesten i nært samarbeid mellom kommuner og forsknings- og utdanningsinstitusjoner.

Samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen som trådte i kraft i 2012, legger vekt på at primærhelsetjenesten skal utføre flere helsetjenester og bidra til å forebygge sykdom i langt større grad enn i dag. Det gir et økende behov for å styrke det kunnskapsbaserte folkehelsearbeidet gjennom forskning og systematisk etterprøving av hvilke forebyggingsstrategier som er økonomisk bærekraftige og har god effekt på folkehelsen.

Alt dette peker i retning av et stort behov for en helseklynge som Alrek helseklynge, som kan legge til rette for innovasjon, helsefaglig utdanning og tverrfaglig helseforskning av høy internasjonal klasse.

Navnet Alrek

Lurer du på hvorfor helseklyngen har fått navnet Alrek? Her kan du lese en oppsummering professor emeritus i nordisk språk, Gunnstein Akselberg lagde i 2018.