Mot et ressurs- og kompetansesenter for brukermedvirkning

Vi etablerer et nytt partnerskap for å jobbe mot å etablere et Ressurs- og kompetansesenter for brukermedvirkning for forskning, tjenester og innovasjon i Alrek helseklynge.

Såkornsprosjekt med en langsiktig ambisjon

Samarbeidsmidlene fra Alrek helseklynge skal brukes til å utvikle et samarbeid på tvers av partnere i klyngen, mot hovedambisjonen om å etablere et Ressurs- og kompetansesenter for brukermedvirkning for forskning, tjenester og innovasjon. Dette initielle samarbeidsprosjektet skal ende i søknad om eksterne midler som kan muliggjøre denne visjonen.

Senteret vil være et bindeledd mellom partnere i Alrek, samarbeidspartnere og ulike pasient- og brukerorganisasjoner, som skal:

  • Samle, utvikle og formidle kunnskap og metodikk om brukermedvirkning
  • Rekruttere egnede personer til å medvirke
  • Tilby hjelp til søknader om ekstern finansiering
  • Tilby rådgivning, kompetanseheving og metodeopplæring
  • Fremme kunnskapsbehov identifisert av brukere selv
  • Styrke og trygge brukere i sin rolle som medvirkere

Vi har en ambisjon om å utvikle en modell der senteret er selvfinansiert gjennom oppdrag av ulik karakter. Det kan være en kombinasjon av prosjektbaserte oppdrag og mer langvarige engasjement fra partnere i Alrek. På sikt vil senteret også kunne ta oppdrag fra andre aktører, som kommuner, bedrifter, sykehus og utdannings- og forskningsinstitusjoner andre steder i landet.

Prosjektets delmål

Samarbeidsprosjektet består av representanter på tvers av offentlig sektor, forskning, utdanning, klinikk, brukerorganisasjoner og næringslivsaktører med erfaring med brukermedvirkning.

Hovedmålet er å skrive en felles prosjektsøknad om eksterne midler til forskningsdrevet innovasjon, i løpet av 2022.

Delmålene er å a) kartlegge lignende initiativ nasjonalt og internasjonalt, b) identifisere forskningsbehov, c) kartlegge ulike modeller og metoder for brukermedvirkning, d) bygge nettverk som også inkluderer pasient- og brukerorganisasjoner og e) bidra til erfaringsutveksling og kompetanseheving.

  • Fagdag: Invitere relevante personer for erfaringsutveksling med ulike aktører (1. kvartal 2022)
  • Workshop: Utforsker hvordan et Ressurs- og kompetansesenter kan organiseres og fungere på en best mulig måte (2. kvartal 2022)
  • To dagers seminar: En mindre gruppe fra prosjektet reiser på 2-dagers skriveseminar for å utarbeide prosjektbeskrivelse til søknad om ekstern finansiering (eks. Regionalt forskningsfond, Forskningsrådet, DAM) (2. kvartal 2022)

 

Hva skal dere gjøre i prosjektet?

Fagdag: Invitere relevante personer for erfaringsutveksling med ulike aktører (1. kvartal 2022)

Workshop: Utforsker hvordan et Ressurs- og kompetansesenter kan organiseres og fungere på en best mulig måte (2. kvartal 2022)

To dagers seminar: En mindre gruppe fra prosjektet reiser på 2-dagers skriveseminar for å utarbeide prosjektbeskrivelse til søknad om ekstern finansiering (eks. Regionalt forskningsfond, Forskningsrådet, DAM) (2. kvartal 2022)

Hvordan kan prosjektet komme til nytte for andre?

Brukermedvirkning er en nasjonal satsing[1] og en viktig satsing i Alrek helseklynge sin nye strategi[2]. For å lykkes med dette ser Brukerpanelet i Alrek behov for å jobbe mer systematisk for å øke kompetanse, skape felles forståelse for brukermedvirkning, gjøre brukerkompetanse mer tilgjengelig, samt administrere brukeretterspørsel og medvirkning på en god måte.

Administrasjon: Brukerpanelet i Alrek mottar henvendelser om å stille med brukerkompetanse i et bredt spekter av oppdrag, slik som forskningsprosjekt, planarbeid, produktutvikling og tjenesteutvikling. I dag må hver enkelt oppdragsgiver honorere brukermedvirkeren direkte, og mye av administrasjonsbyrden faller på den enkelte bruker. Brukerpanelet har ikke en profesjonell administrasjon til å ta imot og behandle henvendelser. Det er behov for en bedre organisering for å imøtekomme behov på en god og koordinert måte.

Helse- og omsorgstjenestene: Brukere har lovfestet rett til å medvirke i helse- og omsorgstjenestene, og tjenestene har plikt til å involvere brukeren[3]. Likevel er det stor variasjon i hvilken grad og hvordan dette utøves. Kartlegging i Helse Bergen i 2020 identifiserte behov for å forbedre medvirkning på tre områder: a) Kunnskap om brukermedvirkning, b) definering av roller og nivå (organisering) for brukermedvirkning, og c) verktøy og metodikk for brukermedvirkning. De samme behovene finnes i kommunesektoren. Kommunene har god erfaring med å involvere brukere i individuell behandling. Bergen kommune ønsker nå å være i front innen brukermedvirkning, og særlig videreutvikle og styrke samarbeidet med pårørende på individ-, tjeneste og systemnivå.

Folkehelse og helsefremmende tiltak: Brukermedvirkning for tiltak rettet mot hele eller store deler av befolkningen, er krevende. Det er behov for bedre metoder som sikrer bred brukermedvirkning.

Helseforskning: Politiske krav, retningslinjer fra helsemyndighetene og finansielle betingelser legger klare føringer for brukermedvirkning i helseforskning.  Brukermedvirkning i forskning er et nytt praksisfelt og det er stor variasjon i hvordan en forstår det, hvorvidt det resulterer i reel brukermedvirkning, og om det bidrar til å øke kvalitet og relevans[4]. Forskere, brukerrepresentanter og brukerorganisasjoner etterlyser mer kunnskap om hva brukermedvirkning i forskning er og hvordan det nettopp kan sikre kvalitet, relevans og nyttiggjørelse av kunnskap.

Produkt- og tjenesteutvikling: Når nye smartere løsninger skal utvikles i helsevesen og næringsliv, er det behov for å involvere brukere i prosessen fra å identifisere behov, til ide og videre til marked. Det er behov for å fremme god praksis, inkludert å avklare etiske retningslinjer, rettigheter og eierskap.

Høyere utdanning: Studenter vil møte et arbeidsliv som krever solid kompetanse på brukermedvirkning, om det er innen helsetjenestene, forskning, tjenesteutvikling eller innovasjon.

[1] HelseOmsorg21-strategien; Folkehelsemeldinga;

[2] Vedtak fra Arbeidsgruppen i Alrek, 11. mars 2021

[3] Retten til medvirkning finner vi støtte for i lover og forskrifter på alle tre nivå; system- (Lov om helseforetak §35), tjeneste- (Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring) og individnivå (Pasient- og brukerrettighetsloven §3).

[4] Elvbakken, Kari Tove og Kirsit Malterud 2021, «Brukermedvirkning i helsetjeneste og helseforskning – historie og politikk» og «Idealer og realiteter i brukermedvirkning i helseforskning» i Kritiske perspektiver på brukermedvirkning, av Eskil Skjeldal (ed.).

Foto: Hanna Busing / Unsplash

PROSJEKTMEDLEMMER

Berit Angelskår

LEDER

Klyngefasilitator Berit Angelskår. Foto: Privat

Berit Angelskår

Klyngeleder, Alrek helseklynge

+47 971 60 633

MEDLEM

Foto: May Frida Bosch

Stine Hope Spjeld

Ansatt brukerrepresentant, ForHelse - Forskningssenter for digitale psykiske helsetjenester, Haukeland universitetssykehus, Helse Bergen

MEDLEM

Foto: Stine Emilie Konradsen

Eileen Langedal

Rådgiver, Byrådsavdeling for helse og omsorg, Bergen kommune

MEDLEM

Trude Hjortland

Rådgiver og prosjektleder, Seksjon for samhandling, Haukeland universitetssykehus Helse Bergen

MEDLEM

Tone Skår

Prosjektleder Innovasjon, VIS Innovasjon, Avdelingsleder NSCC Vestland

+47 970 22 360

MEDLEM

Kristin Ådnøy Eriksen

Førstemanuensis, Institutt for helse- og omsorgsvitskap, Fakultet for helse- og sosialvitskap, Campus Haugesundm

+47 52 70 27 02

MEDLEM

Marie Tjelta

Læring- og mestringssenteret, Helse Bergen

MEDLEM

Anne Karine Aspholt Monsen

Rådgiver, Etat for sykehjem og Aldringshuben, Bergen kommune

MEDLEM

Anne Hildegunn Færøy

Prosjektleiar og samhandlingskoordinator, Region Nordhordland IKS

+47 414 41 208

MEDLEM

Tone Larsen

Høgskulelektor, Institutt for velferd og deltaking, Fakultet for helse- og sosialvitskap, Campus Sogndal

+47 57 67 76 88

MEDLEM

Ragnhild Johanne Tveit Sekse

Førsteamanuensis, Fagseksjon for helsefag, VID vitenskapelige høgskole

+47 56 99 27 04

MEDLEM

Målfrid Råheim

Professor, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen

MEDLEM

Nina Louise Jebsen

Overlege og førsteamanuensis, Haukeland Universitetssykehus og Centre for Cancer Biomarkers (CCBIO), Universitetet i Bergen

MEDLEM

Anne Britt Rundhovde Skår

Spesialsykepleier, Nevroklinikken og NeuroSysMed, Haukeland universitetssykehus, Helse Bergen

Oppdatert: 10.05.2023 (Først publisert: 25.01.2022)