MENY

Organisering

Alrek helseklynge er organisert med en styringsgruppe og en arbeidsgruppe. Det er opprettet faggrupper som skal sikre langsiktige strategiske prioriteringer. Studentpanel og brukerpanel er rådgivende organer for alle nivåer.

Styringsgruppen

 • Dag Rune Olsen, rektor UiB, leder
 • Robert Bjerknes, viserektor UiB
 • Per Bakke, dekan Det medisinske fakultet, UiB
 • Bente Wold, dekan Det psykologiske fakultet, UiB
 • Jan Erik Askildsen, dekan Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiB
 • Berit Rokne, rektor Høgskulen på Vestlandet
 • Eivind Hansen, adm. direktør Helse Bergen
 • Trond Egil Hansen, medisinsk fagsjef, Bergen kommune
 • Kjerstin Fyllingen, Haraldsplass Diakonale Sykehus
 • Jesper Blinkenberg, fungerende leder helseavdelingen NORCE og senterleder Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, NORCE
  NORCE
 • Simon Nygaard Øverland, fagdirektør Folkehelseinstituttet
 • Lathamini Murugesh, Vestland tannhelsetjeneste/fylkeskommune
 • Bård Mæland, rektor VID vitenskapelige høgskole

I tillegg møter fra UiB:

 • Nina Langeland, leder arbeidsgruppen
 • Odd Vegard Kandal-Wright, rådgiver Kommunikasjonsavdelingen, UiB
 • Helge Rekve, underdirektør Eiendomsavdelingen, UiB

Arbeidsgruppen

 • Nina Langeland, UiB, leder
 • Robert Bjerknes, viserektor, UiB
 • Bente Wold, dekan Det psykologiske fakultet, UiB
 • Per Bakke, dekan Det medisinske fakultet
 • Randi Skår, dekan Høgskulen på Vestlandet
 • Trond Egil Hansen, medisinsk fagsjef, Bergen kommune
 • Randi Luise Møgster, viseadministrerende direktør Helse Bergen
 • Rebekka Ljosland, Direktør for strategi og samhandling, Haraldsplass Diakonale sykehus
 • Helge Rekve, underdirektør Eiendomsavdelingen, UiB
 • Øystein Vedaa, avdelingsdirektør Folkehelseinstituttet
 • Ellen Berggreen, Vestland fylkeskommune
 • Anita Lyssand, prodekan VID vitenskapelige høgskole
 • Priyanthi Borgen Gjerde, ledergruppen Årstadveien 17, leder Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE), forsker II,  NORCE
 • Odd Vegard Kandal-Wright, kommunikasjonsforum Alrek (fast observatør)
 • Berit Angelskår, Klyngefasilitator (fast observatør)

Studentpanel

Studentpanelet er et rådgivende organ for faggruppene og arbeidsgruppen i studentrelaterte saker, særlig knyttet til tverrfaglig samarbeid i Alrek helseklynge.

Sammensetning 2021

 • Pål Lystrup, leder
 • Elina Kjellesvik, nestleder
 • Jonas Bull Haugsøen, økonomiansvarlig
 • Marlen Stalheim
 • Mia Laastad Bjørlykke
 • Siri Flem Hansen
 • Inger Elise Valøy
 • Samuel Arulanandam
 • Siw Karina Wolfe Holm

Studentpanelet er opprettet på oppfordring av arbeidsgruppen for Alrek helseklynge. Studentpanelet er bestående av individuelt engasjerte studenter fra de ulike fagmiljøene tilknyttet Alrek helseklynge, som ønsker å bidra til å fremme studenters muligheter og tilgang til tverrfaglig samarbeid og kunnskap. Studentpanelet er ikke et representativt eller valgt organ, derfor skal studentenes fagutvalg rådføres i større studentrelaterte saker.

Studentpanelets oppgaver

Studentpanelet skal bidra med innspill og ideer til hvordan å fremme tverrfaglig samarbeid innad i klyngens studentgrupper, samt mellom studentene og de ulike fagmiljøene. Det er nødvendig at Studentpanelets medlemmer gis mulighet til å delta på samhandlingsarenaer som vedrører aktuelle tema som kan bidra i dette arbeidet.

Studentpanelets mandat

 1. Studentpanelet skal være en pådriver for tverrfaglig samarbeid blant studentene tilknyttet Alrek helseklynge.
 2. Studentpanelet skal i opprettelsesfasen være et rådgivende organ for faggruppene, arbeidsgruppen og styret i Alrek helseklynge i studentrelaterte saker med fokus på tverrfaglig samarbeid, I større studentpolitiske saker skal studentenes respektive fagutvalg forespørres.
 3. Studentpanelet skal være ambassadører for helseklyngen og drive opplysningsarbeid om klyngens arbeid og arrangementer ut til studentene, da særlig med fokus på tverrfaglig samarbeid og kunnskap.

Oppnevning

I en oppstartsfase er medlemmer til Studentpanelet rekruttert inn via ulike arrangementer i regi av Alrek helseklynge. I denne fasen er fostring av engasjement og opprettelse av et driftsdyktig Studentpanel prioritert over representativitet.

I Studentpanelet skal studenter fra alle utdanningsinstitusjonene i Alrek helseklynge være representert. Studentpanelet skal bidra med rullerende rekruttering til panelet slik at det er levedyktig tross naturlig utskiftning av medlemmer.

Brukerpanel

Brukerpanelet i Alrek helseklynge skal ivareta pasienter, brukere og pårørende sine interesser, og bidra konstruktivt til å bedre tjenestene for sluttbrukerne.

Brukerpanelet er oppnevnt av arbeidsgruppen for Alrek helseklynge og er et rådgivende organ for faggruppene og arbeidsgruppen i brukerrelaterte spørsmål. Andre bruker- og pasientorganisasjoner kan inviteres inn ved behov.

Brukerpanelets medlemmer

Brukerpanelets oppgaver

Brukerpanelet skal bidra med brukerkompetanse i utviklings- og planarbeid i klyngen, og foreslå brukerrepresentanter til aktuelle utvalg og prosjektgrupper. Det er nødvendig at brukerrepresentantene blir gitt mulighet til å delta på samhandlingsarenaer i arbeid som vedrører etablering og endring av pasienttilbud, og i saker som vedrører universell utforming og pasientinformasjon.

Hovedoppgaver:

 • Å bidra til gjensidig tillit og forståelse mellom pasienter, pårørende og Alrek helseklynge
 • Å fremme saker av betydning for pasienter og pårørende på eget initiativ
 • Å foreslå representanter til ev utvalg/prosjektgrupper
 • Å informere om brukerpanelet sin virksomhet
 • Å bli informert om agenda for møter, motta referat og beslutninger som tas i de ulikefaggruppene samt i arbeidsgruppen – og slik kunne påvirke utviklingen i helseklyngen

Brukerpanelets mandat

 • Brukerpanelet skal være et rådgivende organ for faggruppene, arbeidsgruppen og styret i Alrek helseklynge i saker som angår tilbudet til pasienter, brukere og pårørende.
 • Brukerpanelet skal være fora for tilbakemeldinger fra pasienter og pårørende om erfaringer med helseklyngen.
 • Brukerpanelet skal være samarbeidsfora mellom klyngen og pasientorganisasjoner.
 • Brukerpanelet skal bidra med kompetanse i planarbeid, og foreslåbrukerrepresentanter til utvalg og prosjektgrupper.