Flere praksisplasser og bedre veiledning for medisinstudenter på fastlegekontorene (FRONESIS)

Prosjektet skal bidra til at medisinutdanningene i Norge har et tilstrekkelig antall praksisplasser på fastlegekontorene, av god kvalitet og med kompetente praksisveiledere. Den overordnede hensikten er å utdanne kompetente leger til fastlegeordningen i kommunene.

Rapportering

(Sist oppdatert: 15.04.2024)

2023

Arbeidspakke 1 – Kartlegging av situasjonen i dag:
Datainnsamlingen for Arbeidspakke 1 ble fullført innen utgangen av 2022. Det pågår nå vitenskapelige analyser av materialet og det planlegges to engelskspråklige originalartikler fra materialet. Den ene ble nylig akseptert i tidsskriftet Scandinavian Journal of Primary Health Care – les den her. Den andre er under analyse og skriving, med forventet innsending våren 2024.
Intervjuundersøkelsen er erstattet med en spennende kvalitativ studie der vi prøver ut parpraksis, som vil si at to studenter er i praksis samtidig hos en praksisveileder. Kvalitative intervjuer ved hjelp av fokusgrupper er utført hos studenter og veiledere. Analyse og skriving pågår.

Arbeidspakke 2 – Intervensjon i kommuner på Vestlandet:
Det har vært stor aktivitet i arbeidspakken dette året, i form av møter med fastlegekontor og rekruttering av praksisveiledere. Våren 2023 ble alle legekontorene i Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest invitert til å delta i intervensjonsstudien. Kontorene som var interessert har fått besøk av studiens arbeidsgruppe, og det har blitt gjort avtaler som videre har resultert i en økning i antall praksisplasser for medisinstudenter i allmennmedisin i Bergen og omegn.

Veien videre: For å kontrollere at tiltakene som har fungert i intervensjonsgruppen også fungerer for kontrollgruppen (resten av kommunene i Vestland, samt Rogaland), skal fastlegekontorene i kontrollgruppen våren 2024 inviteres til å søke om økonomisk støtte til tilrettelegging for medisinstudent i praksis. Resultatene planlegges publisert i en internasjonal publikasjon. I tillegg vil det utarbeides rapport og drives spredningsarbeid til de andre medisinske fakultetene i Norge.

Arbeidspakke 3 – Utvikle videreutdanningstilbud og videreutvikle praksisinnholdet:
Arbeidspakke 3 handler om å utvikle et nasjonalt videreutdanningstilbud (10 studiepoeng) som skal tilbys praksisveiledere på fastlegekontor. Med denne utdanningen vil man oppnå formell veilederkompetanse. Prosjektet ønsker også å videreutvikle det faglige innholdet i praksisperiodene til studentene. Arbeidet med Arbeidspakke 3 startet opp våren 2023, og det har vært god fremdrift i planleggingen av en målrettet veilederutdanning for fastleger som skal ha studenter i praksis. Emnebeskrivelse for utdanningen som har fått
navnet «Praksisrettleiarutdanning i allmennmedisin – PRAM», sendes UiB for godkjenning av 10 studiepoengs emne, våren 2024. Oppstart av utdanningen finner sted i form av en fysisk samling/emnekurs på Scandic Flesland Airport, 4. og 5. juni 2024.

Møter og aktiviteter:
I 2023 har prosjekt- og referansegruppen gjennomført tre møter; i februar, juni og desember. Møtene har vært produktive, og diskusjonene har vært gode. Intervensjonsstudiens arbeidsgruppe har ellers hatt jevnlige møter for å planlegge Arbeidspakke 2, og arbeidsgruppen for Arbeidspakke 3 har hatt jevnlige møter siden oppstart av planleggingen i april 2023. Intervensjonsstudiens arbeidsgruppe har også gjort avtaler med, og reist ut til fastlegekontor rundt i Bergen og omegn. Intervensjonsstudiens arbeidsgruppe har også gjort avtaler med, og reist ut til fastlegekontor i
Kunnskapskommunens partnerkommuner. I september ble konferansen «The First Nordic Conference on Medical Workplace Learning» gjennomført på Stalheim hotell. Konferansen ble arrangert i tett samarbeid med PROFMED-prosjektet, og tilbakemeldingene fra deltakerne har vært svært positive. Planleggingen av «The Second Nordic Conference on Medical Workplace Learning» er i gang, og vil i 2024 finne sted i Danmark.

*

2022

Arbeidspakke 1 – Kartlegging av situasjonen i dag:
Arbeidspakke 1 er dette året gjennomført. Surveyundersøkelsen ble sendt ut til alle fastleger i Norge, med mål om å kartlegge fastlegene sine synspunkt, holdninger og motivasjon, muligheter og utfordringer knyttet til det å være praksisveileder for medisinstudenter i praksis på 5.-6. studieår. I tillegg ble det kartlagt status på, og behov for kompetanseheving i praksisveiledning blant fastlegene. Spørreskjemaet var digitalt og ble sendt ut i februar 2022 til alle fastleger i Norge i samarbeid med Norsk forening for allmennmedisin (NFA). Spørreskjemaet lå ute i én måned, og det ble sendt ut tre påminnelser i løpet av perioden. Vi mottok 1466 svar fra målgruppen, og analysering og formidling av resultatene har pågått gjennom våren og høsten 2022. Undersøkelsen er en viktig del av prosjektet, og et utgangspunkt for å få vite hva som skal til for å sikre et økende antall medisinstudenter i Norge en praksisplass og en allmennmedisinsk praksis av god kvalitet. I tillegg er praksisperioden sett på som en viktig arena for rekruttering av unge leger inn i fastlegeordningen, og tilstrekkelig antall kvalifiserte veiledere i allmennpraksis er en forutsetning for denne rekrutteringen. Data fra spørreskjemaet blir brukt i FRONESIS-prosjektet for å kartlegge hva universitetet kan gjøre for å rekruttere flere fastleger som praksisveiledere. Data blir også brukt i forskning med plan om nasjonal og internasjonal publisering, og inngår som en stor del av forskningen til Ph.D.-kandidaten.
Justeringer som er gjort: De to surveyundersøkelsene som opprinnelig var planlagt i prosjektomtalen er slått sammen, og legene i regionen blir identifisert gjennom spørsmål om geografisk tilhørighet.

Arbeidspakke 2 – Intervensjon i kommuner på Vestlandet:
Planlegging av Arbeidspakke 2 er godt i gang. Arbeidspakken består av en vitenskapelig basert intervensjon, i et før/etter design med kontrollgruppe. Den viktigste utkommevariabelen er antall praksisplasser som oppnås gjennom intervensjonen. Planleggingen av denne arbeidspakken startet høsten 2022 og skal settes i drift i 2023. I 2022 har vi brukt mye tid på å sette oss inn i grunnlagsdata tilknyttet praksisplasser på fastlegekontorene i kontrollgruppen, og innhentet oversikt over samtlige fastlegekontor og fastleger som skal inkluderes som del av intervensjons- og kontrollgruppen.

Møter og aktiviteter:
Første formelle møte mellom prosjekt- og referansegruppen ble avholdt september 2022. Prosjektgruppen har ellers hatt jevnlige interne arbeidsmøter knyttet til planlegging av Arbeidspakke 2. Arbeidsgruppen tilknyttet arbeidspakke 3 vil sette i gang planleggingen våren 2023.

Det har vært avholdt en rekke foredrag og innlegg med prosjektpresentasjoner, og det er stor interesse for prosjektet nasjonalt. Det er per februar 2023 gjort avtale om flere presentasjoner for tiden fremover, og prosjektet er også godt i gang med planlegging av konferansen «The First Nordic Conference on Medical Workplace Learning», i tett samarbeid med PROFMED-prosjektet. Konferansen finner sted på Stalheim hotell på Voss, 17.-19. september 2023.

*

2021

Prosjektkontrakt ble signert i mars 2021 og partnerskapskontrakt med Bergen kommune/Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest ble signert i juni 2021. Stipendiat ble ansatt august 2021. Prosjektet har hatt noe utfordringer med rekruttering av daglig leder og administrativ leder, men prosjektet er likevel noenlunde i rute.

Arbeidspakke 1 – Kartlegging av situasjonen i dag:
Prosjektleder, prosjektmedarbeider og stipendiat har arbeidet godt med detaljering av Arbeidspakke 1. Det er inngått samarbeid med Norsk forening for allmennmedisin om utsendelse til alle fastleger i Norge. Utsending planlegges i starten av 2022.

Bakgrunn og behov

Volum, innhold og kvalitet i legeutdanningen i Norge er under stadig diskusjon og endring. Disse stikkordene er sentrale utgangspunkt for det aktuelle prosjektet, og alle peker på utfordringer i utdanningssystemet knyttet til behovet for nye løsninger og organisatoriske modeller. Praksisplasser hos fastlegene er mangelvare, og universitetene og kommunene bruker mye ressurser på å skaffe et tilstrekkelig antall hvert år. De siste par årene har det skjedd en ytterligere forverring, og flere av fakultetene melder nå om oppsigelser av praksisplasser, på grunn av dårlige vilkår og tidspress.

Utdanningskapasiteten i medisinutdanningene i Norge har ikke holdt tritt med befolkningsveksten eller behovet i helsetjenesten, og i Norge utdanner vi nå under halvparten av behovet for leger til LIS1-stillinger (tidligere turnustjenesten).

Samtidig vet vi at stadig flere fastleger reduserer eller slutter i sine praksiser, og det snakkes om en «fastlegekrise» (Dommerud, 2020; Hobbelstad, 2020; Bordvik, 2019).

Prosjektets aktiviteter og organisering

Prosjektet skal kartlegge, utvikle og prøve ut nye modeller for praksis for medisinstudenter, med mål om flere, lengre og bedre praksisperioder. Videre skal det utvikles og piloteres en ny, fleksibel videreutdanning med sikte på å oppnå nasjonale krav for veilederkompetanse hos praksisveiledere.

Prosjektet er organisert i fire arbeidspakker:

 1. Kartlegging av situasjonen i dag:
  Kartlegging av dagens situasjon for fastlegepraksis, ved hjelp av en digital surveyundersøkelse til fastleger i Norge, og deretter dybdeintervju av fastleger på de 88 fastlegekontorene i de 8 kommunene tilknyttet Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest.
 2. Intervensjon i kommuner på Vestlandet:
  Basert på funn fra kartleggingen skal det gjennomføres en vitenskapelig basert intervensjon i kommuner på Vestlandet, i et før/etter design med kontrollgruppe. Intervensjonsgruppen er fastlegekontorene i Kunnskapskommunen, mens resterende fastlegekontorer i Vestland og Rogaland er kontrollgruppe.
 3. Utvikle videreutdanningstilbud og videreutvikle praksisinnholdet:
  Arbeidspakken omfatter å utvikle et nasjonalt videreutdanningstilbud som skal tilbys praksisveiledere med hensikt om å oppnå formell veilederkompetanse. Det faglige innholdet i praksisperiodene skal også videreutvikles.
  Oppstart av utdanningen planlegges til våren 2024, og påmelding til oppstartssamling er nå åpen.
 4. Deling og spredning av prosjektresultater:
  Arbeidspakken handler om å dele og spre kunnskap og erfaringer fra de ulike arbeidspakkene i regionale og nasjonale fora.
  Målgruppen for spredningsarbeidet deles i tre:
  1. De tre andre medisinerutdanningene i Norge
  2. Andre kommuner enn de som er direkte involvert i prosjektet
  3. Andre utdanninger med obligatorisk praksis som er sammenlignbar med den i medisinerutdanningen

Prosjektets delmål

 1. Delmål for arbeidspakke 1 «Kartlegging av situasjonen i dag»: Å kartlegge situasjonen for fastlegepraksis i dag, og bidra til økt kunnskap om hvilke faktorer som bidrar til økt rekruttering av praksisplasser i fastlegepraksis.
 2. Delmål for arbeidspakke 2 «Intervensjon i kommuner på Vestlandet»: Å sikre etterrettelig og systematisk kunnskap om effekter av tiltakene som prøves ut i prosjektet, som videre skal øke antallet fastlegekontor som tilbyr praksisplasser for medisinstudenter, samt øke det totale antallet praksisplasser for medisinstudenter i primærhelsetjenesten.
 3. Delmål for arbeidspakke 3 «Utvikle videreutdanningstilbud og videreutvikle praksisinnholdet»: Å utvikle et nasjonalt videreutdanningstilbud skreddersydd for fastleger som veileder medisinstudenter i praksis. Videre er gi et større antall fastleger mulighet til å fullføre praksisveilederutdanningen i løpet av prosjektperioden, samt utvikle innholdet i fastlegepraksis gjennom å videreutvikle lærings- og vurderingsformer.
  Oppstart av utdanningen legges til høstsemesteret 2024, med oppstartssamling i juni.
 4. Delmål for arbeidspakke 4 «Deling og spredning av prosjektresultater»: Å sikre at prosjektet får en effekt i bredden, bidrar til å løse den nasjonale fastlegekrisen, og kommer flere kommuner og utdanningsinstitusjoner til gode enn dem som ikke er direkte involvert i prosjektet.

Prosjektets nytteverdi

Å jobbe for et økt antall praksisplasser og øke kvaliteten på praksisinnholdet er helt avgjørende for å imøtekomme dagens utfordringer, og for å utdanne nok leger i fremtiden.

Resultatene fra prosjektet forventes å bidra til økt kunnskapsgrunnlag på feltet, og større innsikt i hvilke faktorer som bidrar til økt rekruttering av praksisveiledere. Deltakelse i prosjektet vil i seg selv bidra til økt fokus på problemstillingen, og videre kan det bidra til økt interesse og mulig rekruttering av praksisveiledere.

Hypotesen er at nye kontraktsformer og mindre støttetiltak til legekontorene vil resultere i økt antall praksisveiledere med flere praksiskontorer og flere praksisperioder per kontor.

Prosjektansvarlig & finansiering

Prosjektet ledes av Det medisinske fakultet ved Universitetet i Bergen (MED-UiB), Institutt for Global helse og samfunnsmedisin. Partner i prosjektet er Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest, som omfatter kommunene Alver, Askøy, Austrheim, Bergen, Bjørnafjorden, Masfjorden, Vaksdal og Voss.

Finansieringskilde er Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) som en del av «Pilotordning for kommunal praksis i helse- og sosialfagutdanningene»

Summary in English

The project contributes to ensure that medical education in Norway has a sufficient number of clinical placement sites in general practitioner offices, of good quality and with competent practice supervisors. The overall purpose is to recruit and train competent doctors for the general practice in the municipalities. The PhD project is about general practitioners (GPs) as supervisors for medical students in clinical placements at the GP office.

The project consists of 4 work packages (WPs):

 1. In WP 1 we conduct a cross-sectional questionnaire study to gather data on GPs’ willingness, needs, motivation and attitudes towards being a practice supervisor for medical students.
 2. In WP 2 we conduct a scientifically based intervention in municipalities in Western Norway, in a before/after design with a control group. The intervention group is the GP offices in Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest (Norwegian only), while the GP offices in the rest of Western Norway  (Vestland and Rogaland) are considered the control group.
 3. In WP 3 we are developing an educational program which will be offered specifically to practice supervisors in the GP offices. The intention is to increase the supervisor competence in GP practises. The professional content of the clinical placements will also be further developed.
 4. The sharing of project results, knowledge and experiences is considered WP 4.
Intervensjonsstudiens arbeidsgruppe; f.v. Steinar Hunskår, Karen Haugvaldstad, Knut Eirik Eliassen, Julie Knutsen, Gunnar Bondevik
Intervensjonsstudiens arbeidsgruppe. F.v. Steinar Hunskår, Karen Haugvaldstad, Knut Eirik R. Eliassen, Julie S. Knutsen, Gunnar T. Bondevik

PROSJEKTMEDLEMMER

Foto: Paraplyen

LEDER

Steinar Hunskår

Professor emeritus i allmennmedisin v/Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen, Seniorforsker ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, NORCE

Gunnar T. Bondevik uib.no

MEDLEM

Gunnar T. Bondevik

Professor i allmennmedisin v/Institutt for globale helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen, Fylkeskoordinator allmennmedisinsk praksis Vestland/Hordaland

Knut Eirik Eliassen, uib.no

MEDLEM

Knut Eirik R. Eliassen

Lege og førsteamanuensis v/Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen

Julie Solberg Knutsen, uib.no

MEDLEM

Julie Solberg Knutsen

Lege og stipendiat v/Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen

Monika Kvernenes, uib.no

MEDLEM

Monika Kvernenes

Førsteamanuensis i medisinsk og helsefaglig pedagogikk og enhetsleder for Enhet for læring, Universitetet i Bergen

Edvin Schei, uib.no

MEDLEM

Edvin Schei

Professor i allmennmedisin v/Institutt for global helse og samfunnsmedisin, nestleder v/Enhet for læring, Universitet i Bergen, legevaktlege i Bergen kommune

Merethe Brattetaule, allmenningen.no (intranett Bergen kommune)

MEDLEM

Merethe Brattetaule

Enhetsleder for Enhet for allmennmedisin, Bergen kommune

Tane H. Høisæter, uib.no

MEDLEM

Tane Holm Høisæter

Rådgiver og læringsdesigner ved UiB Videre

MEDLEM

Trond Egil Hansen

Kommuneoverlege, seksjonssjef for Seksjon for kommuneleger, Bergen kommune.

Tord Moltumyr, napha.no

MEDLEM

Tord Asle L. Moltumyr

Tjenesteområdeleder lege- og rehabiliteringstjenesten, Alver kommune

Berit Angelskår

MEDLEM

Klyngefasilitator Berit Angelskår. Foto: Privat

Berit Angelskår

Klyngeleder, Alrek helseklynge

+47 971 60 633

Rolf M. Tande, psykologtidsskriftet.no

MEDLEM

Rolf Martin Tande

Fastlege Masfjorden, medlem ALIS-Vest

Idun G. Skjærseth

MEDLEM

Idun Grimstad Skjærseth

Studentrepresentant UiB-MED

MEDLEM

Malin Myklatun

Fastlege ved Vangstunet Legesenter, leder for Voss allmennlegeråd

MEDLEM

Lina Kristin Welle-Nilsen

Fastlege, Bergen kommune

Portrettbilde Karen Haugvaldstad

MEDLEM

Karen Haugvaldstad

Rådgiver i Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest, Bergen kommune. Prosjektkoordinator i FRONESIS.

+47 40 80 16 35

Oppdatert: 10.06.2024 (Først publisert: 26.01.2021)