Flere praksisplasser og bedre veiledning for medisinstudenter på fastlegekontorene (FRONESIS)

Prosjektet skal bidra til at medisinutdanningene i Norge har et tilstrekkelig antall praksisplasser på fastlegekontorene, med god kvalitet og kompetente praksisveiledere. Den overordnede hensikten er å utdanne kompetente leger til fastlegeordningen i kommunene. Både volum og kvalitet på praksisplasser er under press gjennom «fastlegekrisen» og det er mangel på nasjonale avtaler og regelverk som sikrer at utdanningene har nok praksisplasser.

Prosjektets delmål

  1. Delmål for arbeidspakken «Kartlegging av situasjonen i dag»: Å kartlegge situasjonen for fastlegepraksis i dag og bidra til økt kunnskap om hvilke faktorer som bidrar til økt rekruttering av praksisplasser i fastlegepraksis.
  2. Delmål for arbeidspakken «Intervensjon i kommuner på Vestlandet»: Å sikre etterrettelig og systematisk kunnskap om effekter av tiltakene som prøves ut i prosjektet, som skal øke antallet kommuner som tilbyr praksisplasser for medisinstudenter og øke det totale antallet praksisplasser for medisinstudenter.
  3. Delmål for arbeidspakken «Utvikle videreutdanningstilbud og videreutvikle praksisinnholdet»: Å utvikle et nasjonalt videreutdanningstilbud skreddersydd for fastleger som veileder medisinstudenter i praksis og gi minst 100 fastleger mulighet til å fullføre praksisveilederutdanningen i løpet av prosjektperioden, samt utvikle innholdet i fastlegepraksis gjennom å videreutvikle lærings- og vurderingsformer.
  4. Delmål for arbeidspakken «Deling og spredning av prosjektresultater»: Å sikre at prosjektet får en effekt i bredden, bidrar til å løse den nasjonale fastlegekrisen, og kommer flere kommuner og utdanningsinstitusjoner til gode enn dem som er direkte involvert i prosjektet.

Hva skal dere gjøre i prosjektet?

Prosjektet skal kartlegge situasjonen for fastlegepraksis i dag ved hjelp av surveys nasjonalt og regionalt, og dybdeintervju av fastleger i de 9 kommunene i Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest.

Basert på funn skal en gjennomføre en vitenskapelig basert intervensjon i kommuner på Vestlandet i et før/etter design, med kontrollgruppe. Gjøre en eller flere av praksiskontraktmodellene som utvikles og prøves ut i prosjektet, til en fast og integrert del av medisinutdanningen ved Universitetet i Bergen (UiB). Utvikle en praksisveilederutdanning for allmennleger, og gjøre denne til en fast del av videreutdanningstilbudet ved UiB. Dele og spre kunnskap og erfaringer fra prosjektet i regionale og nasjonale fora.

Hvordan kan resultatene komme til nytte for andre?

Volum, innhold og kvalitet i legeutdanningen i Norge er under diskusjon og endring. Alle disse tre stikkordene er sentrale utgangspunkt for det aktuelle prosjektet, og alle peker på utfordringer i utdanningssystemet som trenger nye løsninger og nye organisatoriske modeller. Praksisplasser hos fastlegene er mangelvare, og universitetene og kommunene bruker mye ressurser på å skaffe et tilstrekkelig antall hvert år. De siste par årene har det skjedd en ytterligere forverring, og flere av fakultetene melder nå om oppsigelser av praksisplasser, på grunn av dårlige vilkår og tidspress.

Utdanningskapasiteten i medisinutdanningene i Norge har ikke holdt tritt med befolkningsveksten eller behovet i helsetjenesten, og i Norge utdanner vi nå under halvparten av behovet for leger til LIS1-stillinger (tidligere turnustjenesten).

Stadig flere fastleger reduserer eller slutter i sine praksiser, og det snakkes om en «fastlegekrise» (Dommerud, 2020; Hobbelstad, 2020; Bordvik, 2019).

Å sikre flere praksisplasser og bedre kvalitet er avgjørende for å imøtekomme disse utfordringene, og utdanne nok leger.

Finansieringskilder

  • Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)
a team of experienced highly qualified doctors

PROSJEKTMEDLEMMER

LEDER

Steinar Hunskår

Professor i allmennmedisin, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB. Forsker ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, NORCE.

MEDLEM

Gunnar T. Bondevik

Professor i allmennmedisin, Institutt for globale helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen. Fylkeskoordinator allmennmedisinsk praksis

MEDLEM

Julie Solberg Knutsen

Stipendiat v/Institutt for global helse og samfunnsmedisin, lege

MEDLEM

Monika Kvernenes

førsteamanuensis i medisinsk og helsefaglig pedagogikk og leder for Enhet for læring, Universitetet i Bergen.

MEDLEM

Edvin Schei

professor i allmennmedisin, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, nestleder for Enhet for læring, Universitet i Bergen, legevaktlege, Bergen kommune.

MEDLEM

Merethe Brattetaule

Enhetsleder for Enhet for allmennmedisin, Bergen kommune

MEDLEM

Tane Holm Høisæter

rådgiver og læringsdesigner ved UiB Videre

MEDLEM

Idun Grimstad Skjærseth

Studentrepresentant UiB-MED

Berit Angelskår

MEDLEM

Klyngefasilitator Berit Angelskår. Foto: Privat

Berit Angelskår

Klyngefasilitator, Alrek helseklynge

+47 971 60 633

Portrettbilde Karen Haugvaldstad

MEDLEM

Karen Haugvaldstad

Rådgiver, Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest, Bergen kommune

40801635

Oppdatert: 07.12.2022 (Først publisert: 26.01.2021)