Flere praksisplasser og bedre veiledning for medisinstudenter på fastlegekontorene (FRONESIS)

Prosjektet skal bidra til at medisinutdanningene i Norge har et tilstrekkelig antall praksisplasser på fastlegekontorene, av god kvalitet og med kompetente praksisveiledere. Den overordnede hensikten er å utdanne kompetente leger til fastlegeordningen i kommunene.

Bakgrunn og behov

Volum, innhold og kvalitet i legeutdanningen i Norge er under stadig diskusjon og endring. Disse stikkordene er sentrale utgangspunkt for det aktuelle prosjektet, og alle peker på utfordringer i utdanningssystemet knyttet til behovet for nye løsninger og organisatoriske modeller. Praksisplasser hos fastlegene er mangelvare, og universitetene og kommunene bruker mye ressurser på å skaffe et tilstrekkelig antall hvert år. De siste par årene har det skjedd en ytterligere forverring, og flere av fakultetene melder nå om oppsigelser av praksisplasser, på grunn av dårlige vilkår og tidspress.

Utdanningskapasiteten i medisinutdanningene i Norge har ikke holdt tritt med befolkningsveksten eller behovet i helsetjenesten, og i Norge utdanner vi nå under halvparten av behovet for leger til LIS1-stillinger (tidligere turnustjenesten).

Samtidig vet vi at stadig flere fastleger reduserer eller slutter i sine praksiser, og det snakkes om en «fastlegekrise» (Dommerud, 2020; Hobbelstad, 2020; Bordvik, 2019).

Prosjektets aktiviteter og organisering

Prosjektet skal kartlegge, utvikle og prøve ut nye modeller for praksis for medisinstudenter, med mål om flere, lengre og bedre praksisperioder. Videre skal det utvikles og piloteres en ny, fleksibel videreutdanning med sikte på å oppnå nasjonale krav for veilederkompetanse hos praksisveiledere.

Prosjektet er organisert i fire arbeidspakker:

 1. Kartlegging av situasjonen i dag:
  Kartlegging av dagens situasjon for fastlegepraksis, ved hjelp av en digital surveyundersøkelse til fastleger i Norge, og deretter dybdeintervju av fastleger på de 88 fastlegekontorene i de 8 kommunene tilknyttet Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest.
 2. Intervensjon i kommuner på Vestlandet:
  Basert på funn fra kartleggingen skal det gjennomføres en vitenskapelig basert intervensjon i kommuner på Vestlandet, i et før/etter design med kontrollgruppe. Intervensjonsgruppen er fastlegekontorene i Kunnskapskommunen, mens resterende fastlegekontorer i Vestland og Rogaland er kontrollgruppe.
 3. Utvikle videreutdanningstilbud og videreutvikle praksisinnholdet:
  Arbeidspakken omfatter å utvikle et nasjonalt videreutdanningstilbud som skal tilbys praksisveiledere med hensikt om å oppnå formell veilederkompetanse. Det faglige innholdet i praksisperiodene skal også videreutvikles.
 4. Deling og spredning av prosjektresultater:
  Arbeidspakken handler om å dele og spre kunnskap og erfaringer fra de ulike arbeidspakkene i regionale og nasjonale fora.
  Målgruppen for spredningsarbeidet deles i tre:
  1. De tre andre medisinerutdanningene i Norge
  2. Andre kommuner enn de som er direkte involvert i prosjektet
  3. Andre utdanninger med obligatorisk praksis som er sammenlignbar med den i medisinerutdanningen

Prosjektets delmål

 1. Delmål for arbeidspakke 1 «Kartlegging av situasjonen i dag»: Å kartlegge situasjonen for fastlegepraksis i dag, og bidra til økt kunnskap om hvilke faktorer som bidrar til økt rekruttering av praksisplasser i fastlegepraksis.
 2. Delmål for arbeidspakke 2 «Intervensjon i kommuner på Vestlandet»: Å sikre etterrettelig og systematisk kunnskap om effekter av tiltakene som prøves ut i prosjektet, som videre skal øke antallet fastlegekontor som tilbyr praksisplasser for medisinstudenter, samt øke det totale antallet praksisplasser for medisinstudenter i primærhelsetjenesten.
 3. Delmål for arbeidspakke 3 «Utvikle videreutdanningstilbud og videreutvikle praksisinnholdet»: Å utvikle et nasjonalt videreutdanningstilbud skreddersydd for fastleger som veileder medisinstudenter i praksis. Videre er gi et større antall fastleger mulighet til å fullføre praksisveilederutdanningen i løpet av prosjektperioden, samt utvikle innholdet i fastlegepraksis gjennom å videreutvikle lærings- og vurderingsformer.
 4. Delmål for arbeidspakke 4 «Deling og spredning av prosjektresultater»: Å sikre at prosjektet får en effekt i bredden, bidrar til å løse den nasjonale fastlegekrisen, og kommer flere kommuner og utdanningsinstitusjoner til gode enn dem som ikke er direkte involvert i prosjektet.

Prosjektets nytteverdi

Å jobbe for et økt antall praksisplasser og øke kvaliteten på praksisinnholdet er helt avgjørende for å imøtekomme dagens utfordringer, og for å utdanne nok leger i fremtiden.

Resultatene fra prosjektet forventes å bidra til økt kunnskapsgrunnlag på feltet, og større innsikt i hvilke faktorer som bidrar til økt rekruttering av praksisveiledere. Deltakelse i prosjektet vil i seg selv bidra til økt fokus på problemstillingen, og videre kan det bidra til økt interesse og mulig rekruttering av praksisveiledere.

Hypotesen er at nye kontraktsformer og mindre støttetiltak til legekontorene vil resultere i økt antall praksisveiledere med flere praksiskontorer og flere praksisperioder per kontor.

Prosjektansvarlig & finansiering

Prosjektet ledes av Det medisinske fakultet ved Universitetet i Bergen (MED-UiB), Institutt for Global helse og samfunnsmedisin. Partner i prosjektet er Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest, som omfatter kommunene Alver, Askøy, Austrheim, Bergen, Bjørnafjorden, Masfjorden, Vaksdal og Voss.

Finansieringskilde er Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) som en del av «Pilotordning for kommunal praksis i helse- og sosialfagutdanningene»

Stalheim hotel

The First Nordic Conference on Medical Workplace Learning: «Bridging Theory, Science and Practice»

17.-19. september 2023

Stalheim Hotel, Voss

Høstmøte om forskning i primærhelsetjenesten

27.-27. september 2023

10:00

Midgard, Alrek helseklynge, Årstadveien 17

Intervensjonsstudiens arbeidsgruppe; f.v. Steinar Hunskår, Karen Haugvaldstad, Knut Eirik Eliassen, Julie Knutsen, Gunnar Bondevik
Intervensjonsstudiens arbeidsgruppe. F.v. Steinar Hunskår, Karen Haugvaldstad, Knut Eirik R. Eliassen, Julie S. Knutsen, Gunnar T. Bondevik

PROSJEKTMEDLEMMER

Foto: Paraplyen

LEDER

Steinar Hunskår

Professor i allmennmedisin v/Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen, Forsker ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, NORCE

Gunnar T. Bondevik uib.no

MEDLEM

Gunnar T. Bondevik

Professor i allmennmedisin v/Institutt for globale helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen, Fylkeskoordinator allmennmedisinsk praksis Vestland/Hordaland

Knut Eirik Eliassen, uib.no

MEDLEM

Knut Eirik R. Eliassen

Lege og førsteamanuensis v/Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen

Julie Solberg Knutsen, uib.no

MEDLEM

Julie Solberg Knutsen

Lege og stipendiat v/Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen

Monika Kvernenes, uib.no

MEDLEM

Monika Kvernenes

Førsteamanuensis i medisinsk og helsefaglig pedagogikk og enhetsleder for Enhet for læring, Universitetet i Bergen

Edvin Schei, uib.no

MEDLEM

Edvin Schei

Professor i allmennmedisin v/Institutt for global helse og samfunnsmedisin, nestleder v/Enhet for læring, Universitet i Bergen, legevaktlege i Bergen kommune

Merethe Brattetaule, allmenningen.no (intranett Bergen kommune)

MEDLEM

Merethe Brattetaule

Enhetsleder for Enhet for allmennmedisin, Bergen kommune

Tane H. Høisæter, uib.no

MEDLEM

Tane Holm Høisæter

Rådgiver og læringsdesigner ved UiB Videre

MEDLEM

Trond Egil Hansen

Kommuneoverlege, seksjonssjef for Seksjon for kommuneleger, Bergen kommune.

Tord Moltumyr, napha.no

MEDLEM

Tord Asle L. Moltumyr

Tjenesteområdeleder lege- og rehabiliteringstjenesten, Alver kommune

Berit Angelskår

MEDLEM

Klyngefasilitator Berit Angelskår. Foto: Privat

Berit Angelskår

Klyngefasilitator, Alrek helseklynge

+47 971 60 633

Rolf M. Tande, psykologtidsskriftet.no

MEDLEM

Rolf Martin Tande

Fastlege Masfjorden, medlem ALIS-Vest

Idun G. Skjærseth

MEDLEM

Idun Grimstad Skjærseth

Studentrepresentant UiB-MED

MEDLEM

Malin Myklatun

Fastlege ved Vangstunet Legesenter, leder for Voss allmennlegeråd

MEDLEM

Lina Kristin Welle-Nilsen

Fastlege, Bergen kommune

Portrettbilde Karen Haugvaldstad

MEDLEM

Karen Haugvaldstad

Rådgiver i Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest, Bergen kommune. Prosjektkoordinator i FRONESIS.

+47 40 80 16 35

Oppdatert: 14.04.2023 (Først publisert: 26.01.2021)