Utlysning av samarbeidsmidler 2023

Hensikten med utlysningen er å legge til rette for et utvidet faglig samarbeid for miljøene som er en del av klyngen, og å stimulere til felles studentinitiativ for helseklyngen. Søknadsfrist: 14. november

I år lyser vi også ut midler fra Rebekka Ege Hegermann Legat. Les mer her: https://alrekhelseklynge.no/nyheter/utlysning-midler-fra-rebekka-ege-hegermanns-legat/

Formål med midlene: Det kan søkes om midler til både forsknings-, innovasjons- og utdanningssamarbeid, og til studentsamarbeid. Ordningen er etablert som såkornmidler, for å etablere eller utvikle samarbeidsprosjekter som på sikt vil bidra til å understøtte visjonen for klyngen og strategien for perioden 2022 – 2026

Alle miljøer som er involvert i samarbeidet om helseklyngen kan søke om samarbeidsmidler, og en andel av midlene er avsatt til studentprosjekter.

Om midler til forskning, innovasjon og utdanning:

  • Tema: Folkehelse, primærhelsetjeneste og/eller samhandling.
  • Søknaden bør omhandle nye samarbeidsprosjekt eller tiltak som det ikke tidligere er tildelt støtte til. Søknad om støtte til eksisterende samarbeidstiltak må vise til nye aktiviteter i prosjektet.
  • Det må være med minimum tre samarbeidspartnere fra helseklyngen, for å sikre ulike innfallsvinkler for et tema. For forsknings- og innovasjonsprosjekter er det krav om å ha med minst én kommunepartner fra regionen (kommune eller partner med tilknytning til kommune, slik som fastleger). Bekreftelse på reelt samarbeid må vedlegges søknaden.
  • For UH-sektoren er det ikke aktuelt med frikjøp fra vitenskapelige stillinger som del av prosjektstøtte.
  • Hvis brukerrepresentanter skal være involvert i tiltaket, så må brukerhonorering inkluderes i budsjettet.

Om studentmidler:

Studenter kan søke om midler til faglige prosjekter, sosiale arrangementer eller andre tiltak. Slike prosjekter eller tiltak skal være tverrfaglige og bidra til å løfte perspektiver om dagens og morgendagens helseutfordringer. Prosjekt/tiltak som innbefatter studenter fra flere av institusjonene i helseklyngen vil prioriteres. Det innvilges ikke støtte til individuelle studentoppgaver.

Slik søker du:

  • Søknadene legges inn på denne lenken: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=13218490
  • Søknaden må inneholde en kort beskrivelse av formål, samarbeidsrelasjoner, navn på prosjektleder og videre plan for prosjektet/tiltaket etter oppstartsfasen. Den må i tillegg inneholde budsjett. Samlet søknad skal ikke være mer enn tre sider.
  • Søknadsfrist: 14. november 2022

Om prosessen:

Det er en uavhengig vurderingskomité nedsatt av Styringsgruppen for Alrek helseklynge som skal vurdere søknadene, før en endelig fordeling blir vedtatt av Styringsgruppen. Søknadene legges inn på denne lenken: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=15621966

Søknaden må inneholde en kort beskrivelse av formål, samarbeidsrelasjoner, navn på prosjektleder og videre plan for prosjektet/tiltaket etter oppstartsfasen. Den må i tillegg inneholde budsjett. Samlet søknad skal ikke være mer enn tre – 3 – sider, og i tillegg kan ev bekreftelser på samarbeid med kommunepartner vedlegges. Komiteen vil ikke ta hensyn til vedlegg utover dette.

For alle typer prosjekter kan det søkes om mellom kr. 10 000 og 125 000. Det lyses totalt ut kr. 800 000, og av disse er inntil kr. 125 000 satt av til studentprosjekter/-tiltak.

Samarbeidsmidlene må benyttes innen utgangen av 2023. Det skal være muntlig rapportering til aktuelle fora i helseklyngen i løpet av året, og skriftlig sluttrapport innen 01.03.2024. Rapportene skal utarbeides på en felles mal og utformes med tanke på publisering på alrekhelseklynge.no

Ønsker du mer info?

Ta kontakt med seniorrådgiver Kristin Walter ved Det medisinske fakultet UiB kristin.walter@uib.no tlf. 55 58 65 59

Oversikt over tidligere innvilgede søknader og rammer for midlene er tilgjengelig på Samarbeidsmidler Alrek helseklynge | Alrek

Søk her!

Alrek helseklynge. Foto: Eivind Senneset, UiB

Oppdatert: 25.09.2023 (Først publisert: 27.09.2022)