Utlysning midler fra Rebekka Ege Hegermanns Legat

Rebekka Ege Hegermanns Legat (REHL) ønsker med denne utlysningen å legge til rette for et utvidet faglig samarbeid for miljøene som er en del av klyngen. Alle ansatte ved institusjoner som er partnere i helseklyngen kan søke om midler fra REHL. Søknadsfrist: 14. november

Vi lyser også ut samarbeidsmidler – les mer om dem her: https://alrekhelseklynge.no/nyheter/utlysning-av-samarbeidsmidler-2023/ 

Formål med midlene: Det kan søkes om midler til forsknings- og innovasjonsprosjekt.

Om midler til forskning og innovasjon

  • Tema: Folkehelse, primærhelsetjeneste og/eller samhandling. Legatet har som et av sine formål at resultater av medisinsk forskning skal komme til anvendelse i helsevesenet.
  • Det må være med minimum to samarbeidspartnere fra helseklyngen, for å sikre ulike innfallsvinkler for et tema. For forsknings- og innovasjonsprosjektene er det krav om å ha med minst én kommunepartner fra regionen (kommune eller partner med tilknytning til kommune, slik som fastleger). Bekreftelse på samarbeid må vedlegges søknaden. Kravet om samarbeidspartnere skal sikre ulike innfallsvinkler for et tema.
  • For sykehus og UH-sektoren er det ikke aktuelt med frikjøp fra forskerstillinger som har liknende funksjon. Dog er det mulig med frikjøp for ansatte i kommunen.

Det kan bevilges midler til inntil 2 prosjekter på til sammen kr. 500 000. Prosjektene kan være av ett til 2 års varighet.

Slik søker du:

  • Søknaden må inneholde en kort beskrivelse av formål, samarbeidsrelasjoner og plan for prosjektet/tiltaket. Den må i tillegg inneholde budsjett. Samlet søknad skal ikke være mer enn fire sider.
  • Søknadene legges inn på lenken https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=13310784
  • Søknadsfrist: 14. november 2022

Om prosessen:

Det er en uavhengig vurderingskomite nedsatt av Styringsgruppen for Alrek helseklynge som skal vurdere søknadene, før en endelig fordeling blir vedtatt av styret i REHL.

Midler fra REHL må benyttes innen utgangen av 2024. Det skal inngås en avtale mellom REHL og mottaker forut for utbetalingen av søknadsbeløpet. Videre skal det være muntlig rapportering til aktuelle fora i helseklyngen og til REHL i løpet av året og skriftlig sluttrapport med regnskap innen 01.03.2025. Rapportene skal utarbeides på en felles mal og utformes med tanke på publisering på alrekhelseklynge.no og på nettsidene til REHL.

Ønsker du mer info?

For nærmere informasjon om midler fra REHL, ta kontakt med seniorrådgiver Kristin Walter ved Det medisinske fakultet UiB kristin.walter@uib.no tlf. 55 58 65 59 eller forretningsfører for REHL Fredrik Isdal, fredrik@isdal-consult.no , telefon 905 66 131.

Ansatte i disse institusjonene kan søke: Universitetet i Bergen, Bergen kommune, NORCE, Høgskulen på Vestlandet, VID vitenskapelige høyskole, Helse Bergen/Haukeland universitetssjukehus, FHI Folkehelseinstituttet, Vestland Fylkeskommune Tannhelsetjenesten, Haraldsplass Diakonale Sykehus

Søk her!

Alrek helseklynge. Foto: Eivind Senneset, UiB

Oppdatert: 27.09.2022 (Først publisert: 27.09.2022)