Samarbeidsmidler for Alrek helseklynge styrkes i 2023

Nå er samarbeidsmidlene for Alrek helseklynge lyst ut, sammen med midler fra Rebekka Ege Hegermanns legat! Her kan du lese mer om innretningen på de to parallelle utlysningene.

Samarbeidsmidlene skal stimulere til samarbeid på tvers av klyngepartnerne for å oppnå målene i visjon og strategi for klyngen. Søknadsfrist for begge utlysningene er 14. november.

Nytt i utlysningen for 2023 er at det samtidig lyses ut midler fra Rebekka Ege Hegermanns legat (REHL) til forsknings- og innovasjonsprosjekter. Legatet har tidligere primært støttet medisinsk forskning i spesialisthelsetjenesten, og styreleder i legatet, Lorentz M Irgens, forklarer legatets engasjement i helseklyngen slik:

– Vi mener at et samarbeid med helseklyngen der samhandling står sentral er interessant fordi et av legatets formål er å bringe medisinske fremskritt over i praktisk helsearbeid.

Helseklyngen er begeistret for den styrkingen av samarbeidsmidlene som legatet tilbyr. Leder av Styringsgruppen for Alrek, Karsten Specht, forteller at henvendelsen fra legatstyret kom rett før sommeren og at det ble godt mottatt.

– Vi er veldig takknemlig for dette initiativet fra legatet. Dette viser at Alrek helseklynge blir sett som en godt etablert aktør i feltet, og dette er en unik anledning til å styrke samhandlingen innen Alrek helseklynge enda mer.

Parallelle utlysninger

Med to parallelle utlysninger blir det imidlertid viktig at søkere om samarbeidsprosjekter ser forskjellen på de to utlysningene. Karsten Specht forklarer forskjellene slik:

– Alrek-midlene ivaretar behovet for såkornmidler, prosjekter innen utdanning og formidling, og studentprosjekter. Legatmidlene har en vinkling mot prosjekter innen forskning og innovasjon.

Styreleder i legatet, Lorentz M Irgens, kommenterer ytterligere hvordan midlene fra Rebekka Ege Hegermanns legat er ment å stimulere til prosjekter innen helseforskning;

– Styret mener at samhandling der kommunen er involvert, hittil har hatt lite omfang samtidig som vi ser muligheter og behov for å støtte slik samhandling for å bedre tilbudet til befolkningen.

For forsknings- og innovasjonsprosjekter er det i begge utlysningene et krav om at en må ha med minst én kommunepartner fra regionen.

Prosjekter med samarbeidsmidler fra Alrek får støtte til prosjekter av ett års varighet, mens prosjekter som får midler av legatet kan ha varighet fra ett til to år. Maksimal sum som kan tildeles er også ulik; mens det for Alrek-midlene er en søknadsgrense på kr. 125 000 per prosjekt, så har legatmidlene en ramme på kr. 500 000 for inntil to prosjekter.

Både legatstyret og Styringsgruppen for Alrek helseklynge håper på mange gode søknader i årets søknadsrunde.

– Legatstyret ser nye lovende muligheter for å realisere legatets statutter, avslutter Irgens.

Alrek helseklynge. Foto: Eivind Senneset, UiB

Oppdatert: 12.10.2022 (Først publisert: 27.09.2022)