Psykisk helse og relasjonskompetanse i eldreomsorgen – PHORE

Mange ansatte som jobber med eldreomsorg etterlyser mer kunnskap om hvordan de kan håndtere aggressiv og utfordrende atferd.

Våren 2021 startet VID vitenskapelige høgskole og Løvåsen sykehjem et utviklingsprosjekt der de ønsket å rette søkelys på utfordringer knyttet til aggresjon og utfordrende atferd i sykehjem. Hensikten var å teste ut verktøy, metodikk og veiledning brukt i psykisk helsevern for å identifisere og forstå denne typen atferd.

Gjennom arbeidet med dette prosjektet ble andre relevante aktører og miljøer i Bergen kommune identifisert og involvert. Dette skapte grunnlaget for å søke Alrek samarbeidsmidler til opprettelsen av et nettverk som i 2023 skal jobbe med tematikken aggresjon og utfordrende atferd.

Hva skal dere gjøre i prosjektet?

Arbeidet organiseres gjennom nettverksmøter, hvor representanter fra alle aktørene deltar og jobber med å utarbeide forslag til arbeidsoppgaver i tråd med prosjektets hensikt. Arbeidsoppgavene delegeres til en/flere mindre arbeidsgrupper bestående av dedikerte deltagere fra forskning/utdanning og klinikk. Gruppene skal utarbeide løsningsforslag på oppgavene de blir tildelt.

Tentative arbeidsoppgaver kan være: utarbeide struktur for oppfølging etter utfordrende situasjoner, veiledning og/eller undervisning av personale, oppfølging av registrering av hendelser, planlegge og gjennomføre forskningsarbeid, utarbeide plan for inkludering av studenter i prosjektet i forbindelse med praksis, identifisere nye samarbeidspartnere.

Prosjektets formål

I tråd med visjonen til Alrek helseklynge har prosjektet som formål å bygge opp et nettverk mellom ulike aktører i Bergen kommune, VID vitenskapelige høgskole og Universitetet i Bergen.

Sammen skal nettverket:

 • Få økt kunnskap om, og forståelse av hvordan utfordrende atferd fremtrer i eldreomsorgen
 • Få økt kunnskap om hvordan ansatte opplever utfordrende atferd, og hvilke behov de har for å håndtere dette – både praktisk og emosjonelt
 • Utvikle felles prosjekter som kan bidra til effektiv behandling, samt å styrke ansattes trygghet og kompetanse i møte med utfordrende atferd
 • Kartlegge behov og muligheter for økt fokus på tematikken i undervisning og praksisstudier innen helseprofesjonene som inngår i Alrek helseklynge
 • Skape møteplasser for deling av kompetanse og erfaring

 

Hvordan kan prosjektet komme til nytte for andre?

Mangfoldet i nettverket er positivt, samtidig som pleie- og omsorgstjenestene allerede gir uttrykk for et press fra mange aktører som ønsker å gjennomføre ulike forsknings- og utviklingsprosjekt. Miljøene ser derfor et behov for å samkjøre tilnærmingen til denne tematikken, både for å se etter muligheter for å jobbe sammen om felles prosjekter, og for å unngå å skape unødig forstyrrelse eller belastning på enkelte tjenestesteder der det er hensiktsmessig å skille tilnærminger fra hverandre. I det videre arbeidet ser prosjektet også stor verdi i å involvere ansatte på alle nivåer fra Løvåsen sykehjem.

Nettverksgruppe

 • Fra VID Vitenskapelige Høgskole
  • Stein Erik Fæø
  • Nina Sletteland
  • Vegard Traavik Sture
  • Åshild Gjellestad
 • Fra Universitetet i Bergen
  • Line Iden Berge
 • Fra Bergen kommune
  • Løvåsen sykehjem:
   • Ingrid Tvedt
   • Lisbeth Sylta
   • Tor Engevik
   • 4 sykepleiere
   • 4 helsefagarbeidere
  • Kompetansesenter for demens:
   • Trond Eirik Bergflødt
   • Turid Risnes
  • Bedriftshelsetjenesten:
   • Rigmor Farsund Moe
   • Christin Vorland
  • Aldringshuben:
   • Anne Karine A. Monsen
  • Psykisk helse-kontakter: Hanne Fylkesnes, Turid Risnes

Oppdatert: 10.05.2023 (Først publisert: 10.05.2023)