KLAR – Kvinnehelse, overgangsalder og arbeidsliv

Hensikten med prosjekt «KLAR – Kvinnehelse, overgangsalder og arbeidsliv» er å øke kunnskapsbasen om overgangsalderen, spesielt i relasjon til arbeidsdeltagelse og sykefravær.

Økt kunnskap kan bidra til mer presis diagnostisering og behandling i primærhelsetjenesten, samt dialog, tilrettelegging, og inkludering på arbeidsplassen. Kunnskap og åpenhet om overgangsalderen, kan også bidra til å endre kvinners syn på sine egne plager og gi større mulighet for å mestre plagene. Kunnskap om, og mestring av egne plager er viktig for å unngå en sykeliggjøring av kvinner som går gjennom overgangsalderen.

Prosjektets mål

Prosjektets mål er å bedre helse, helsetjenester og arbeidsdeltakelse for kvinner i overgangsalderen, samt å redefinere samfunnets og arbeidslivets oppfatning av overgangsalderen.

Prosjektets delmål

Hovedprosjektet som Alrek samarbeidsmidler bidrar til, har følgende norske tittel og delmål:

«KLAR – Kvinnehelse, overgangsalder og arbeidsliv»

  • Beskrive og analysere diagnosemønstre, behandlingsforløp og sykefravær blant norske kvinner i overgangsalderen.
  • Utforske kvinners refleksjoner over egen overgangsalder, samt hvordan kvinner erfarer overgangsalderen og møtet med helsevesen og arbeidsliv.
  • Utforsker fastlegers erfaringer med diagnostisering av uspesifikke plager hos kvinner, og hvordan fastlegene tar i bruk kunnskap om overgangsalder i møtet med kvinner som presenterer denne type plager.
  • Styrke kvinners evne til å håndtere egne plager gjennom overgangsalderen.

Øke kunnskapen hos kommunen som arbeidsgiver for kvinnedominerte arbeidsplasser i helse og omsorg, og bidra til å utvikle arbeidsgiverpolitikk som åpner for dialog om overgangsalder på arbeidsplassen.

Hva skal dere gjøre i prosjektet?

Prosjektutvikling og nettverksbygging i prosjektet ‘KLAR’:

  1. Prosjektmøter der brukergruppen og forskere fra Alrek møtes for å diskutere prosjektet
    • Brukergruppen (to kvinner, en representant fra NKS, en representant fra Bergen kommune, en allmennlege med spesialitet innen gynekologi
  2. Gjennomføre 3-dagers workshop med utvidet prosjektgruppe (brukergruppen, Alrek forskere og internasjonale kontakter) der arbeidspakkene i prosjektet blir gjennomgått og detaljplanlegging starter opp.
    • Workshop på Solstrand 22-24 November 2023.

Arbeidspakkene: 1) registerstudier av diagnosemønstre og sykefravær, 2) kvalitative studier ev kvinner og fastlegers erfaringer, 3) en digital intervensjonsstudie innrettet mot mestring av egne plager.

Hvordan kan resultatene komme til nytte for andre?

Samarbeidsmidlene gir oss mulighet til å samle Alrek forskere, internasjonale kontakter, brukere, og andre samarbeidspartnere til et nettverksmøte der vi kan videreutvikler prosjektet.

Når det gjelder samfunnsrelevansen påpeker Kvinnehelseutvalgets rapport (NOU, mars 2023), at det trengs mer forskning for å fastslå hvilken rolle overgangsplager spiller i kvinners frafall fra arbeidslivet i denne alderen.

Prosjekt ‘KLAR’ kan bidra til å gi kvinner i overgangsalderen bedre helse, livskvalitet, bærekraftig arbeidsdeltakelse og fortsatt karriereutvikling. Dette er avgjørende for en samfunnsutvikling der ‘eldrebølgen’ står for døren, der barn og unges skole- og oppvekstsvilkår må styrkes og der innovasjon trenger kvinners blikk. Prosjektet vil ‘vekke’ helsetjenesten til tidligere og bedre tilpasset behandling for kvinner med plager i overgangsalderen og bidra til redusert sykefravær.

Finansiering

Søknad er sendt kvinnehelseprogrammet i NFR, og Grieg Foundation. Del-prosjekter i 2023 er finansiert av Småforsk- og Meltzer midler.

Logo Grieg Foundation

Haukenes og Mæland sitter på en grønn sofa og smiler inn i kameraet
Foto: Amanda Schei, UiB

Anette

Inger Haukenes

LEDER

Bilde fra UiB

Inger Haukenes

Forsker II, NORCE Helse, Førsteamanuensis, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB

Silje Mæland

MEDLEM

Silje Mæland

Professor, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen

+47 55 58 85 94

Anette Fagertun

MEDLEM

Anette Fagertun. Foto: Siv B. Systad / HVL

Anette Fagertun

Førsteamanuensis, Fakultet for helse- og sosialvitskap, Høgskulen på Vestlandet

MEDLEM

Una Ørvik Sølvik

Førsteamanuensis. UiB

MEDLEM

Åshild Lunde

Førsteamanuensis, UiB

MEDLEM

Valborg Baste

Forsker II, , Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, NORCE

+47 56 10 72 09

MEDLEM

Kjartan Fersum

Førsteamanuensis, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB

MEDLEM

Francisco Gomez Real

Professor i gynekologi, ved Klinisk institutt 2, UiB,

MEDLEM

Pia Syversen

Rådgjevar Alver kommune

MEDLEM

Maria Barøy Ræder

Spesialist i kvinnesykdommer, Bergen Spesialistsenter, avdeling gynekologi

MEDLEM

Marianne Natvik

Spesialist i allmennmedisin, stipendiat ved UiO

MEDLEM

Karen Christensen

Professor i sosiologi ved Roskilde Universitet, Danmark

Oppdatert: 08.02.2024 (Først publisert: 11.09.2023)