Faggruppe for eldrehelse og eldreomsorg

Faggruppen skal ha et helhetlig perspektiv i arbeidet med å bedre tjenester for eldre og eldres helse og livskvalitet på tvers av faggrenser. 

Å ivareta eldres behov er en stadig viktigere oppgave i kommunesektoren. Behov for mer kunnskap om eldre er også vesentlig for kommunene og for forsknings- og utdanningssektoren. 

Faggruppen skal belyse tema relatert til eldrehelse og eldreomsorg, som for eksempel styring og organisering av tjenester, innovasjon og teknologi, helse- og omsorgsarbeid, betingelser for helsepersonell i tjenestene, sømløse tjenester/overganger, livskvalitet, forebygging og mestring. 

Mandat 

  • vurdere forskningsbehovet rundt eldrehelse og omsorgstjenester til eldre med aktuelle temaområder som organisering av tjenester, kompetanseheving, sømløse tjenester/overganger, etiske problemstillinger, livskvalitet, forebygging, mestring, samt bruk av teknologi i helse og omsorg. 
  • identifisere samarbeidsflater mellom offentlige, frivillige og kommersielle aktører, som kan gi gevinst for helse og helsetilbud til eldre 
  • skape synergier mellom ulike aktører i klyngen 
  • bidra til å skape møtearenaer i klyngen for initiativ rettet mot eldre og helse- og omsorgstjenester til eldre, for studenter, forskere, helsearbeidere og andre aktuelle samfunnsaktører 

REPRESENTANTER I FAGGRUPPEN

Anette Fagertun

LEDER

Anette Fagertun

Førsteamanuensis, Fakultet for helse- og sosialvitskap, Høgskulen på Vestlandet

MEDLEM

Isabel Sebjørnsen

NORCE

MEDLEM

Bettina Husebø

Professor, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen

+47 55 58 67 35

MEDLEM

Frøydis Kristine Bruvik

Helsevitenskap, IGS, UiB

Stein Erik Fæø

MEDLEM

Stein Erik Fæø

Førsteamanuensis, VID

MEDLEM

Brynjulf Stige

Professor, Leiar for POLYFON kunnskapsklynge for musikkterapi

+47 971 69 746

MEDLEM

Bodil Berg Kristensen

Bergen kommune

MEDLEM

Bjørn Heine Strand

Folkehelseinstituttet

MEDLEM

Elisabeth Flo-Groeneboom

Professor, Institutt for klinisk psykologi, Det psykologiske fakultet, UiB

MEDLEM

Hanne Kristin Tuntland

Fagseksjonsleder, Institutt for helse og funksjon, Høgskulen på Vestlandet

+47 55 58 78 39

MEDLEM

Jens Harald Garden

Vestland fylkeskommune

MEDLEM

Gunda Falao Sparre

Brukerutvalget HDS

MEDLEM

Rune Oskar Bjørneklett

Helse Bergen

MEDLEM

Jorunn Drageset

Professor, Sykepleievitenskap, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB

MEDLEM

Rune Samdal

Brukerpanelet, Alrek helseklynge

Oppdatert: 10.09.2021 (Først publisert: 07.05.2021)