Helseeffekter knyttet til håndhygiene og bruk av verneutstyr i helsetjenesten under covid-19 pandemien (COV-HygPro)

Covid-19 pandemien stiller krav til intensivert smittevern gjennom hyppig håndvask, bruk av hånddesinfeksjon og verneutstyr, særlig for ansatte i helsetjenesten. Vi ønsker å få mer kunnskap om risikofaktorer for og forekomst av eksem, hudskader og andre helseeffekter knyttet til håndhygiene og bruk av verneutstyr i helsetjenesten.

Prosjektets delmål

Formålet med studien er å undersøke forekomsten av eksem, hudskader og OCD-symptomer, hva som er de viktigste risikofaktorene for dette, samt å undersøke om forekomsten er høyere blant ansatte i helsetjenesten sammenlignet med en generell befolkning.

Gjennom studien ønsker vi å få svar på følgende spørsmål:

  • Påvirker covid-19 pandemien forekomst av eksem, hudskader og OCD-symptomer blant ansatte i helsetjenesten?
  • Hva er de viktigste risikofaktorene for eksem og hudskader?
  • Hvilke faktorer kan virke forebyggende for eksem og hudskader?

Hva skal dere gjøre i prosjektet?

Ansatte og ledere ved legevakter og Covid-19 teststasjoner i Bergen og omegn vil inviteres til å delta. Ledere og ansatte vil få utfyllende informasjon og inviteres til å delta i en digital spørreundersøkelse.

Spørreundersøkelsen er anonym og består av ulike relevante spørsmål hentet fra validerte spørreskjema i hovedsak. Deltagere med særlige plager vil ha mulighet til å kontakte sin bedriftshelsetjeneste og derfra bli henvist til Yrkesmedisinsk avdeling for videre oppfølging.

Vi vil benytte et kontrollmateriale fra en pågående befolkningsundersøkelse med både tilsvarende spørreskjema og kliniske undersøkelser.

 

Hvordan kan resultatene komme til nytte for andre?

I helsetjenesten er håndhygienetiltakene godt etablert, men pandemien krever, og har krevd, en intensivering av tiltakene for å redusere risiko for smitte. Håndhygieneprosedyrer med bruk av såper eller desinfeksjonsmidler vil kunne skade hudbarrieren og føre til utvikling av irritativ (ICD) eller allergisk kontakteksem (ACD). Ansatte i helsevesenet med atopisk eksem som allerede har en defekt hudbarriere vil være utsatt for forverring av sitt atopiske eksem, men også for utvikling av kontakteksem. Vått arbeid er en av de sterkeste kjente prediktorene for utvikling av håndeksem. Definisjonen av vått arbeid er å ha våte hender i ≥ 2 timer, vaske hendene ≥ 20 ganger eller benytte hansker i ≥ 2 timer per arbeidsdag.

Det er vesentlig at helsepersonell som arbeider med covid-19 pasienter benytter verneutstyr som åndedrettsvern, øyebeskyttelse og smittefrakk for å hindre smittespredning. Økt varighet av bruk av personlig verneutstyr gir ikke bare lengre eksponeringstid for allergener, men fører også til økt svette som reduserer hudbarrierens beskyttende egenskaper.

Denne studien vil kunne gi kunnskap omkring disse helseeffektene og om disse er håndtert på en slik måte at det ikke er begrensende for arbeidsutførelse og medfører sykefravær. Dette kan gi kunnskap omkring hvor bærekraftig denne aktiviteten er på sikt og gi kunnskap omkring hvordan denne utfordringen kan følges opp videre i de ulike enhetene.

Finansiering

Samarbeidsmidler fra Alrek helseklynge 2021

Helsepersonell på Haukeland

Foto: Katrine Sunde / Haukeland universitetssjukehus

PROSJEKTMEDLEMMER

LEDER

Kaja Irgens-Hansen

Overlege, Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland Universitetssjukehus

MEDLEM

Ole Jacob Møllerløkken

Førsteamanuensis, IGS, UiB.

MEDLEM

Tone Morken

Forsker I, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, NORCE

+47 56 10 72 62

MEDLEM

Anne-Lise Hornæs

Etatsdirektør, Bergen kommune.

MEDLEM

Dagrun Waag Linchausen

leder, Bergen legevakt

Oppdatert: 22.02.2021 (Først publisert: 17.02.2021)