ALREKPODDEN en forskningsbasert helse- og undervisning podcast

En ny tverrfaglig formidlingsarena for folkehelse, innovasjon og utdanning i Alrek helseklynge

Podcast er en fleksibel, tilgjengelig og fremragende måte å formidle kunnskap på i dagen samfunn. Podcast tilbyr en mulighet til å spre kunnskap på tvers av mennesker, organisasjoner, tjenestenivå og samfunnssiloer. I Alrek helseklynge skal formidlingsarbeidet sikre at beslutninger om helse tas på et godt kunnskapsgrunnlag. Podcast skal bidra til dette.

Hovedmål

Vi ønsker å bruke podcast som medium for å kommunisere kunnskap til individer som gjør beslutninger om egen helse; til studenter som skal jobbe innen helse; og til ansatte i helsetjenestene som daglig tar beslutninger relatert til både egen og andres helse.

Et annet mål er å engasjere og vekke nysgjerrighet på hverandres kompetanse og prosjekter på tvers av klyngen. Dette kan igjen føre til økt opplevelse av fellesskap og mer samhandling på tvers av mennesker, fag og sektorer i klyngen.

Delmål

Målet med samarbeidet er å legge til rette for formidling rettet mot temaene folkehelse, primærhelsetjeneste og samhandling.

En «Alrekpod» har potensiale til å formidle forskning, utdanning og innovasjon ut til befolkningen, mellom partnerne og ikke minst, til og sammen med studenter og
brukere.

Podcasten skal legge tilrette for faglig samarbeid for miljøene og anser dette initiativet somvære en arena for innovasjons-, utdannings- og studentsamarbeid.

Podcast som undervisnings- og studentaktiv læringsform oppfyller flere læringsmål beskrevet i Nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk (NKR) for høyere utdanning. Eksempel på dette er den eksisterende «Endopodden». Det kan oppnås gjennom at redaksjonen inkluderer studenter i produksjonen av episoder og introduserer med dette et nytt verktøy for aktiv læring og en ny strategi for vurdering.

Hva skal dere gjøre i prosjektet?

Vi skal etablere et podcast studio i Alrek helseklynge, Årstadveien 17 i 0. etasje på rommet 0E19 Langelia. Rommet kan bookes av alle i bygget i outlook. Utstyret skal være til nytte og bruk for alle medlemmer og partnerne i klyngen.

En «Alrekpod» har potensiale til å formidle forskning, utdanning og innovasjon ut til befolkningen, mellom partnerne og ikke minst, til og sammen med studenter og
brukere.

Vi vil etablere flere serier på ulike tema under Alrekpodden, med egne redaktører (initiativtakere) som har et hovedansvar for hver sin serie. Under følger noen eksempler på podcast serier som allerede er planlagt.

«Alrekpodden om overgangsalder» Det er et stort kunnskapsbehov i samfunnet om kvinner og overgangsalder. Ansatte fra Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS), Universitetet i Bergen (UiB), Kvinneklinikken, Haukeland universitetssykehus (HUS), Folkehelseinstituttet og Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høyskole samarbeidet om arrangementet «Nobody puts overgangsalder in the corner» på Alrek dagene 2021. Vi ønsker å lage en podcast serie på 10 episoder der vi vil gå i dybden med hver av paneldeltakerne (fastlegen, endokrinologen, gynekologen, sexologen) i egne episoder samt ta opp tema som ble etterspurt fra salen (trening, muskelskjelett smerter etc) på selve arrangementet.
Redaktør: Silje Mæland (UiB, IGS)
Programleder: Anita Prante (HUS)

En annen serie under planlegging er «Alrekpodden om samhandling rundt sykmeldte i primærhelsetjenesten». Dette er et initiativ fra nyopprettet forskningsgruppe Arbeid, Helse og Kjønn ved UiB, IGS der vi vil invitere til dialog med Kunnskapskommune og andre aktuelle Alrek miljø om kommunenes sin rolle i oppfølging av sykmeldte. Denne serien vil involvere studenter fra UiB Master i Helse og Samfunn der Arbeid og Helse er en av de viktige temaene det settes søkelys på. Studentene vil her få i oppgave å utarbeide manus til en podcast episode om et valgfritt tema innen Arbeid og Helse. Underveis vil studentene gi og få tilbakemelding og faglig veiledning fra
medstudenter og undervisere. Episodene vil bli spilt inn, redigert og gjort klar til distribuering av og med studentene. Redaktør: Inger Haukenes (UiB, IGS) og Anette Fagertun (HVL, Senter for omsorgsforskning)
Programleder: Silje Mæland (UiB, IGS)
Alle miljøer i Alrek helseklynge kan ta redaksjonelt ansvar for podcast serier.

Kvalitet på lyd og innhold: Lydkvalitet er viktig for at folk skal lytte til podcaster. I Alrek helseklynge har vi egnede rom til dette formål. Terskel for å ta i bruk et podcast studio må være lav og derfor er et viktig med teknisk, redaksjonell og publiserings assistanse. Denne assistansen kan ytes av studenter som engasjeres i prosjektet og lønnes det første året av samarbeidsmidler. UiB Læringslab har vært rådgiver i utarbeidelse av denne søknaden og de ønsker å tilby opplæring og veiledning for Alrekpodden. Alrekpodden vil avlaste den store etterspørselen etter Læringslabben sin kompetansen og vi mener at et podcast rom i klyngen vil senke terskelen for tverrfaglige formidlingsprosjekter.

Organisering: Førsteamanuensis ved UiB, IGS og representant i Faglig forum, Silje Mæland, klyngefasilitator Berit Angelskår og en studentrepresentant (Andrea Brekke Røed ved master i Helse og Samfunn) vil ta ansvar for koordinering og utstyr. Booking vil skje via outlook som allerede er
tilgjengelig for alle partnerne som «bor i» Alrek helseklynge i Årstadveien 17. Alle som bruker Alrekpodden må ha en ansvarlig redaktør.

Hvordan få lyttere i Alrekpodden: Podden blir tilgjengelig og kan søkes opp på de fleste steder der en finner podcaster. Vi vil annonsere via Alrek sin formidlingskanaler, og sammen med Studentpanel
og klyngefasilitator ønsker vi å lage et lanseringsarrangement i kantina i Årstadveien 17

Hvordan komme i gang med egen Podcast-sending under Alrekpodden?

Vi er i startgropen, men bare ta kontakt med en av oss!

Etterhvert kommer det retningslinjer, gode tips og råd, og mer informasjon om hvordan du kan få bistand.

CC

PROSJEKTMEDLEMMER

Silje Mæland

LEDER

Silje Mæland

Professor, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen

+47 55 58 85 94

Berit Angelskår

MEDLEM

Klyngefasilitator Berit Angelskår. Foto: Privat

Berit Angelskår

Klyngeleder, Alrek helseklynge

+47 971 60 633

MEDLEM

Andrea Brekke Røed

Masterstudent, Helse og samfunn, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen

Oppdatert: 10.03.2022 (Først publisert: 25.02.2022)