Vel gjennomført DigitalHelse24 – årets digitale eventyr!

Kunstig intelligens, ledelse i endring og bærekraft sto agendaen under årets DigitalHelse-konferanse som gikk av stabelen i slutten av mai. Nærmere 700 mennesker var påmeldt til Vestlandets største møteplass innen digitalisering, helsenæring og innovasjon i helse og omsorgstjenesten.  

Betydningen av samarbeid var et gjennomgående tema under hele konferansen – et tema som ble belyst i sammenheng med vår nåværende tid preget av demografiske endringer og komplekse utfordringer. Tverrfaglig samarbeid, både mellom profesjoner og mellom sektorer, ble fremhevet som en av nøkkelfaktoren for at vi skal lykkes med digitaliseringen og en bærekraftig helsetjeneste i fremtiden. 

Det er nettopp tverrfaglig samarbeid konferansen la til rette for, med 700 deltakere fra spesialisthelsetjenesten, kommuner, akademia, næringsliv og interesse- og brukerorganisasjoner møtte opp på Quality Hotel Edvard Grieg. Der utforsket de utfordringer og løsninger ved en bærekraftig helsefremmende fremtid på tvers av tradisjonelle grenser. 

Nærmere 700 deltakere var påmeldt – en ny rekord! Foto: Berit Angelskår

Også Camilla Stoltenberg, konsernsjef i NORCE, understreket betydningen av samarbeid og behovet for kompetanse i første del av konferansen torsdag morgen. Dette ble underbygget av erfaringer fra pandemien: Økt tilgang til helsedata åpnet for mer effektiv beslutningstaking og tiltak. Videre ble det viet stor oppmerksomhet til et tema som også har blitt sentralt ellers i samfunnet – kunstig intelligens (KI).  

Stoltenberg snakket engasjert om samarbeid og behovet for kompetanse i en tid der ressursene blir knappere og behovene for helsetjenester større. Foto: Berit Angelskår

Digitalisering og bærekraftige helse- og omsorgstjenester 

Hvordan kan helse- og omsorgstjenestene ta i bruk kunstig intelligens raskere enn i dag? Hva krever stadig ny teknologi av dagens ledere? Er digitalisering løsningen for å sikre en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste i fremtiden? 

Dette var blant spørsmålene som ble tatt opp under konferansen. Bakteppet var den demografiske utviklingen, der vi blir flere eldre, men færre til å ta seg av dem. Da er ny teknologi og nye digitale løsninger avgjørende – løsninger som både gir bedre behandling og samtidig reduserer behovet for personell. 

Hvordan KI kan forbedre og effektivisere helsetjenestene i fremtiden, samt hvilke muligheter helsepersonell har for å ta i bruk KI allerede i dag, var noe Alexander Selvik Lundervold, førsteamanuensis ved HVL, gav oss i innblikk. Foto: Berit Angelskår

Erfaring- og kunnskapsdeling  

Videre fikk vi også kunnskap og erfaringer fra dem som har, eller skal ta i bruk nye og innovative digitale løsninger som kan bedre hverdagen for pasienter, brukere og ansatte. En av dem var Christian Moltu, forskingssjef i psykisk helsevern i Helse Førde og professor ved Høgskulen på Vestlandet. 

Moltu har nylig fått 20 millioner av Forskingsrådet til å utvikle en digital løsning for psykisk helsehjelp hjemme. Løsningen som skal bygges skal analysere det individuelle behovet til pasienten ut fra data pasienten selv legger inn, og gi skreddersydd psykisk helsehjelp i hjemmet. På den måten kan pasienten få mer kontroll over egen behandling og en kan sette i gang behandling raskt, mens en for eksempel venter på psykologtime. 

– Vi blir ikke flere ansatte i helsevesenet, men antall pasienter øker. Da må vi øke volumet av virksomme tjenester, i skjæringspunktet mellom det digitale og det fysiske, sa Moltu. 

Også Marte-Helene Bjørk, spesialist i nevrologi og overlege ved Haukeland universitetssjukehus og professor ved Universitetet i Bergen, delte sine erfaringer. Bjørk gav oss innblikk i utviklingen av en digital og brukerstyrt løsning for oppfølging av pasienter med epilepsi. Løsningen har ført til en betydelig nedgang i antall unødvendige konsultasjoner. 

– Vi ser heller ingen forverring av tilstand eller økning i anfall ved å gjøre oppfølgingen brukerstyrt og digital. Tvert imot, ser vi at pasientene som får brukerstyrt oppfølging er mer fornøyd enn andre pasienter. De føler seg trygge og godt ivaretatt, sa Bjørk under konferansen. 

 

Et resultat av et samarbeidsprosjekt 

DigitalHelse2024 er arrangert av Helse Bergen, Høgskulen på Vestlandet og Alrek helseklynge, og har i løpet av noen få år blitt en stor suksess. Klyngeleder i Alrek, Berit Angelskår, framhevet hvordan de involverte har arbeidet sammen for å skape en vellykket møteplass for digitalisering i helse- og omsorgstjenester som målgruppen har råd til å delta på: 

– Noe av nøkkelen til suksessen å skape en tverrsektoriell arena, der også helse og omsorgstjenestene har råd til å delta, er at vi jobber hardt med å holde kostnadene nede. Konferansen er en null-sum-konferanse der arrangørene Alrek, Høgskulen på Vestlandet og Universitetssykehuset Haukeland HF bruker egne ressurser til både for programmet, arrangementet og selve produksjonen med lyd, bilde og stream. Programkomité, konferansier og innledere har bidratt uten at konferansen betaler honorar. Slik er dette virkelig et reelt samarbeidsprosjekt mellom alle involverte – som fortjener en varm takk og applaus! 

Ved hjelp av god innsats og samarbeid mellom arrangørene, ble konferansen en stor suksess. Foto: Berit Angelskår

Oppsummert har årets konferanse gjort det tydelig at veien mot bærekraftige, digitale helsetjenester er krevende, men også rik på muligheter. Vi håper deltakerne sitter igjen med kunnskap og inspirasjon som kan brukes tilbake på egen arbeidsplass. Takk til alle som gjorde konferansen til en reell møtearena mellom kommuner, sykehus, helsenæring, akademia og brukere! 

Skrevet av: Vilde Opheimshaug Moheim Oppdatert: 06.06.2024 (Først publisert: 06.06.2024)