Utlysning samarbeidsmidler 2022

Hensikten med utlysningen er å legge til rette for et utvidet faglig samarbeid for miljøene som er en del av klyngen, og å stimulere til felles studentinitiativ for helseklyngen.

Alle miljøer som er involvert i samarbeidet om helseklyngen kan søke om samarbeidsmidler, og en andel av midlene er avsatt til studentprosjekter.

Formål med midlene: Det kan søkes om midler til både forsknings-, innovasjons- og utdanningssamarbeid, og til studentsamarbeid. Ordningen er etablert som såkornmidler, for å etablere eller utvikle samarbeidsprosjekter som på sikt vil bidra til å understøtte visjonen for klyngen.

Om midler til forskning, innovasjon og utdanning:

  • Tema: Folkehelse, primærhelsetjeneste eller samhandling.
  • Søknaden bør omhandle nye samarbeidsprosjekt eller tiltak som det ikke tidligere er tildelt støtte til.
  • Det må være med minimum tre samarbeidspartnere fra helseklyngen, for å sikre ulike innfallsvinkler for et tema. For forsknings- og innovasjonsprosjekter er det krav om å ha med minst én kommunepartner fra regionen (kommune eller partner med tilknytning til kommune, slik som fastleger). Bekreftelse på reelt samarbeid må vedlegges søknaden.
  • For UH-sektoren er det ikke aktuelt med frikjøp fra vitenskapelige stillinger som del av prosjektstøtte.

Om studentmidler:

Studenter kan søke om midler til faglige prosjekter, sosiale arrangementer eller andre tiltak. Slike prosjekter eller tiltak skal være tverrfaglige og bidra til å løfte perspektiver om dagens og morgendagens helseutfordringer. Prosjekt/tiltak som innbefatter studenter fra flere av institusjonene i helseklyngen vil prioriteres.

Søknadsfrist: 12. november 2021

Det er en uavhengig vurderingskomité nedsatt av Arbeidsgruppen for Alrek helseklynge som skal behandle og vurdere søknadene, før en endelig fordeling blir vedtatt av Arbeidsgruppen. Søknadene legges inn på denne lenken: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=11016233

Søknaden må inneholde en kort beskrivelse av formål, samarbeidsrelasjoner og videre plan for prosjektet/tiltaket etter oppstartsfasen. Den må i tillegg inneholde budsjett. Samlet søknad skal ikke være mer enn to sider.

Av totalsummen på kr. 800 000 vil inntil kr. 100 000 settes av til studentprosjekter/-tiltak. For alle typer prosjekter kan det søkes om mellom kr. 10 000 og 100 000.

Samarbeidsmidlene må benyttes innen utgangen av 2022. Det skal være muntlig rapportering til aktuelle fora i helseklyngen i løpet av året, og skriftlig sluttrapport innen 01.03.2023. Rapportene skal utarbeides på en felles mal og utformes med tanke på publisering på alrekhelseklynge.no

For nærmere informasjon om samarbeidsmidlene, ta kontakt med seniorrådgiver Kristin Walter ved Det medisinske fakultet UiB kristin.walter@uib.no, tlf. 55 58 65 59

Oversikt over tidligere innvilgede søknader og rammer for midlene er tilgjengelig på Samarbeidsmidler Alrek helseklynge | Alrek

Alrek helseklynge. Foto: Eivind Senneset, UiB

Oppdatert: 15.09.2021 (Først publisert: 15.09.2021)