Får helsepersonell hudskader som følge av skjerpet håndhygiene?

Covid-19 pandemien stiller krav til intensivert smittevern gjennom hyppig håndvask, bruk av hånddesinfeksjon og verneutstyr, både i helsetjenesten og privat. Et forskningsprosjekt i Alrek helseklynge skal se på helseeffekter som følge de skjerpede tiltakene.

For mange har pandemien endret måten vi arbeider på og hvilke rutiner vi har for hygiene og beskyttelsesutstyr. For ansatte i helsetjenesten er de skjerpede tiltakene som gjelder håndhygiene og bruk av verneutstyr særlig aktuelle.

Vi setter nå i gang forskningsprosjektet «Helseeffekter knyttet til håndhygiene og bruk av verneutstyr i helsetjenesten under covid-19 pandemien (COV-HygPro)» hvor hensikten er å få mer kunnskap om risikofaktorer for og forekomst av eksem/hudskader og andre helseeffekter blant ansatte i helsetjenesten.

I februar 2021 vil ansatte ved utvalgte avdelinger i Helse Bergen og ved kommunale legevakter i Bergensregionen bli invitert til å svare på et elektronisk spørreskjema om bl.a. håndhygienerutiner, bruk av verneutstyr og eksem/hudskader. Målsetningen er å vurdere helseeffekter knyttet til håndhygiene og bruk av verneutstyr i helsetjenesten under covid-19 pandemien.

Prosjektet ledes av Yrkesmedisinsk avdeling ved Haukeland universitetssykehus i samarbeid med flere partnere fra Alrek helseklynge: Universitet i Bergen, Forskningsgruppe for arbeids og miljømedisin, NORCE/Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin og Bergen kommune, i tillegg til kommunene Askøy, Bjørnafjorden og Øygarden.

Prosjektet er tildelt samarbeidsmidler fra Alrek helseklynge for 2021.

Helsepersonell på Haukeland
Helsepersonell med smittevernutstyr på Haukeland universitetssjukehus

Oppdatert: 23.02.2021 (Først publisert: 17.02.2021)