UTVID: Forprosjekt for fremtidens samarbeidslæring

UTVID er et utviklingsprosjekt hvor helsefagutdanninger fra ulike utdanningsinstitusjoner sammen med kommunale helsetjenester, studenter og brukerrepresentanter har som mål utvikle nye arenaer for tverrprofesjonell og tverrsektoriell samarbeidslæring, samt øke kompetansen innenfor brukermedvirkning, innovasjon og tjenesteutvikling.

Prosjektets delmål

  • Utvikle nye samarbeid for læring av samandlingskompetanse, brukermedvirkning og tjenesteutvikling.
  • Undersøke muligheten for å etablere nye undervisningstilbud og praksisformer som bidrar til å løse samfunnets behov for bærekraftige og nyskapende helsetjenester.
  • Utvikle elektivt emne for utvalgte studier ved VID, HVL og UiB for pilotering.
  • Utvikle møtepunkt for kompetanseutveksling og idèutvikling mellom ulike fagområder i høyere utdanning, helseinnovasjon/helsenæring, helsetjenestene og brukerne av disse

Hva skal dere gjøre i prosjektet?

Prosjektet er et forprosjekt der en ser på muligheter og rammer for å utvikle et studiekonsept på tvers av ulike utdanninger, hvor deltakerne i tillegg til tverrprofesjonelt samarbeid, får økt kompetanse i brukermedvirkning og tjenesteutvikling. Sentralt i prosjektarbeidet er to større arbeidsverksteder med deltagelse fra både studenter, brukerrepresentanter og interesseorganisasjoner, tilsatte i de ulike utdanningsinstitusjonene og kommunehelsetjenesten. Dette danner grunnlaget for ideutvikling av et nytt studiekonsept med forslag til innhold og utforming. Prosjektets arbeidsmetoder bidrar i seg selv til nye muligheter for samarbeid mellom de ulike aktørene og forprosjektet legger grunnlaget for senere pilotering og videreutvikling av studiekonseptet.

Hvordan kan resultatene komme til nytte for andre?

Dagens utdanningsinstitusjoner skal utvikle utdanninger som møter behovene i morgendagens samfunn og læringsformer som bidrar til å utruste fremtidens fag- og profesjonsutøvere til å være aktive, nyskapende og reflekterte deltakere i møte med de komplekse utfordringene helsetjenestene er preget av. De store ressursutfordringer i helsetjenesten må løses før vi kan si at den er bærekraftig og for å imøtekomme fremtidens utfordringer og behov for bærekraftig utdanning trengs et felles løft gjennom felles læring i takt med helsetjenestens utvikling. Vi trenger et felles fokus for innføring, skalering og spredning av innovative og tverrprofesjonelle praksismodeller. Vårt samarbeid vil være et bidrag for å bedre samhandling mellom utdanningsinstitusjoner og praksisfeltet, men skaper også mulighet for økt samarbeid med bruker- og pasientorganisasjoner, samt andre relevante aktører slik at vi får et bedre grunnlag for å kunne arbeide målrettet og effektivt mot en mer bærekraftig helsetjeneste. Studiekonseptet som utvikles vil både gi læringsmuligheter for tverrprofesjonelt samarbeid, tjenesteutvikling og brukermedvirkning, samtidig som det gjennom innhold og form gir mulighet for reel medvirkning og utvikling av helsetjenestene.

Hender samlet i en sirkel for å illustrere samarbeid
Foto fra Stockbilder

PROSJEKTMEDLEMMER

LEDER

Foto: Privat

Kristin Tuven

Høgskolelektor, VID

MEDLEM

Privat

Ane Johannessen

Førsteamanuensis, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen

+47 55 58 60 22

MEDLEM

Reidun Lisbeth Skeide Kjome

Førsteamanuensis, Leder for senter for farmasi, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB

MEDLEM

Merethe Hustoft

Førsteamanuensis, Institutt for helse og funksjon, Høgskulen på Vestlandet

Stein Erik Fæø

MEDLEM

Stein Erik Fæø

Førsteamanuensis, VID Vitenskapelige Høgskole

MEDLEM

Christen Dørum

Studentpanelet i Alrek

MEDLEM

Liv Marit Kleppe

Høyskolelektor, Institutt for velferd og deltaking, HVL

MEDLEM

Jon Vøllestad

Førsteamanuensis, Institutt for klinisk psykologi, UiB

MEDLEM

Tonje Tangen Alvsvåg

Leder Øygarden lokalmedisinske senter

MEDLEM

Kjersti Kvamme

Sykepleiefaglig rådgiver, etat for hjemmebaserte tjenester, Bergen kommune

Oppdatert: 12.09.2023 (Først publisert: 12.09.2023)