Utveksling av kompetanse for styrking av fremtidens primærhelsetjeneste

Dette ønsket vi å oppnå i prosjektet

Å etablere et møtepunkt for studenter fra ulike utdanningsløp hvor studenter sammen med undervisere, forskere og praksisarenaene i primærhelsetjenesten.  Møtepunktet har som hensikt å bidra til høy forskningskvalitet og nytteverdi i studentprosjekt. Ved at studentene presenterer sine prosjektplaner og prosjekter, får tilgang til hverandres prosjektplaner på tvers av utdanningsløp, skapes synergieffekter av kunnskap som bidrar til økt kvalitet og en tverrfaglig forståelse. Ved at praksisarenaene deltar ved presentasjonene gir muligheter for innspill og diskusjoner som skaper et mulighetsrom for innovative helse- og omsorgsløsninger i primærhelsetjenesten for hele mennesket.

Prosjektets delmål

  1. økt læringsutbytte for studentene
  2. økt relevans av masteroppgaver gitt diskusjon i møte mellom ulike studentgrupper, ansatte og beslutningstagere i primærhelsetjeneste samt aktuelle brukerorganisasjoner
  3. økt fokus og kompetanse på utfordringer og mulige løsninger i helse- og omsorgsfeltet
  4. akademiske tverrfaglige diskusjoner med utveksling av faglige erfaringer og ideer
  5. å synliggjøre IGS sitt utdanningstilbud, og bidra til rekruttering av studenter
  6. å synliggjøre studentenes kompetanse overfor fremtidige arbeidsgivere
  7. motivasjon hos studentene til å fordype seg i problemstillinger som kan belyse dagens og morgendagens helseutfordringer
  8. styrket samarbeidet innad i Alrek helseklynge

Hvordan kan resultatene være til nytte for andre?

Prosjektet har overføringsverdi til andre studieprogrammer og utdanningsinstitusjoner ved at man kan bruke opplegget for studentkonferansen ved andre masterprogrammer både innen helsefag og andre faglige retninger ved egen institusjon og andre utdanningsinstitusjoner i Bergen. Det er også et langsiktig mål at flere utdanninger i Norge innen helse og sosial samarbeider om konferansen, og at den blir inkluderer i de ulike utdanningsløp.

Finansieringskilder

Utover tildelte samhandlingsmidler er det lagt ned en betydelig egeninnsats fra fagområde helsevitenskap, Bergen kommune som sentral partner samt fra klyngefasilitator Berit Angelskår.

Bilde av bygg: Eivind Senneset. Bilde av dame: Unsplash

Utveksling av kompetanse for styrking av fremtidens primærhelsetjeneste

LEDER

Frøydis Kristine Bruvik

Helsevitenskap, IGS, UiB

MEDLEM

Marjolein Memelink Iversen

Professor, Institutt for helse- og omsorgsvitskap, Høgskulen på Vestlandet

+47 55 58 55 18

Berit Angelskår

MEDLEM

Klyngefasilitator Berit Angelskår. Foto: Privat

Berit Angelskår

Klyngeleder, Alrek helseklynge

+47 971 60 633

Silje Mæland

MEDLEM

Silje Mæland

Professor, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen

+47 55 58 85 94

MEDLEM

Målfrid Råheim

Professor, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen

MEDLEM

Una Ørvik Sølvik

Førsteamanuensis. UiB

MEDLEM

Åshild Lunde

Førsteamanuensis, UiB

MEDLEM

Åshild Gjellestad

Stipendiat og høgskolelektor, VID

MEDLEM

Ingrid Heiberg-Andersen

Studiekonsulent, UiB

MEDLEM

Nina-Margrethe Tennebekk Theodorsen

Stipendiat, UiB

MEDLEM

Mari Bakken Standnes

Student, UiB

MEDLEM

Ragnhild Bakken Vollen

Student, UiB

MEDLEM

Sissel Larsen

Spesialrådgiver, Bergen kommune og kunnskapskommunene

MEDLEM

Kari Sunnevåg

Leder, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) VESTLAND (Hordaland), Bergen kommune

45251448

Utveksling av kompetanse for styrking av fremtidens primærhelsetjeneste

Oppdatert: 13.09.2022 (Først publisert: 13.09.2022)