Tverrfaglig utredning av Temporomandibulær dysfunksjon (TMD): Evaluering av TMD retningslinjer i primær- og tannhelsetjenesten

Prosjektet skal evaluere kjennskap og bruk av deler av retningslinjene for TMD i primær helse- og tannhelsetjenesten.

Prosjektets delmål

Forskning: Pilotprosjekt for å for å se på pasientflyt og samarbeid mellom primær- og spesialisthelsetjenesten.

Utdanningsmidler: Resultatene kan bringe kunnskap til ulike profesjoner innen primær helsetjenesten (fastlege, fysioterapeuter, psykologer) og tannhelsetjenesten (tannlege), men også til spesialisthelsetjenesten.

Studentsamarbeid: Deler av dette arbeide kan egne seg for tverrfaglige master- og/eller bacheloroppgaver.

Hva skal dere gjøre i prosjektet?

Dette er et pilotprosjekt for å for å se på pasientflyt og samarbeid internt i primærhelsetjenesten og mellom primær- og spesialisthelsetjenesten.

En fokusgruppe vil bli intervjuet om relevante spørsmålsstillinger i denne sammenheng, og resultater vil bli benyttet til å kvalitetssikre spørsmål i en spørreundersøkelse som vil bli sendt til representanter for de aktuelle profesjonene.

Hvordan kan resultatene komme til nytte for andre?

Resultatene kan gi overføringsverdier til andre fagområder og bringe kunnskap til ulike profesjoner innen primær helsetjenesten (fastlege, fysioterapeuter, psykologer) og tannhelsetjenesten (tannlege), men også til spesialisthelsetjenesten. Forbedring av samhandling i skjæringspunktet mellom medisin, odontologi, psykologi og fysioterapi vil i stigende grad bli fokusert på for å bedre pasientsikkerhet og livskvalitet for pasientene.

Kunnskap om årsakene til mangelfull samhandling vil være viktig for å kunne foreslå tiltak. Forbedring av primærhelsetjenesten muligheter for optimal oppfølging av pasienter med orofacial smerte forventes å redusere pasientenes lidelsestrykk, redusere kostnader i helsetjenesten og for samfunnet.

Finansieringskilde

Samarbeidsmidler fra Alrek helseklynge

Tannlege gir sprøyte til pasient
dentist holding a syringe and anesthetizing his patient

PROSJEKTMEDLEMMER

LEDER

Annika Rosén

Professor, Institutt for klinisk odontologi, Det medisinske fakultet, UiB

MEDLEM

Kristin Klock

Professor, Institutt for klinisk odontologi, UiB

MEDLEM

Trond Berge

Professor, Institutt for klinisk odontologi, UiB

MEDLEM

Borrik Schjødt

Spesialist i smertepsykologi og voksenpsykologi, Haukeland Universitetssjukehus

Oppdatert: 12.02.2021 (Først publisert: 08.02.2021)