Formidling om Covid-19 gjennom scenekunst

Turné på skoler og institusjoner i Vestland av populærvitenskapelig formidling om vaksine og immunologi: Forestillingene «Vilde Virus og den hemmelige invasjonen av Laryngoland» og «Vilde Virus og vaksinasjonen» og det teatralske foredraget «Immunologi og vaksine på flanellograf»

Prosjektets hovedmål

Pandemisenteret vil aktivt delta i ordskiftet blant migranter, barn og unge om helse, og sikre at beslutninger om helse har et godt kunnskapsgrunnlag. I en pandemi fordrer god helse tillit til vaksine og myndighetenes valg av tiltak. Forsking Til Folket utfører folkeopplysning om vaksine og immunologi mot skoler og organisasjoner gjennom scenekunst.

Prosjektets delmål

Influensasenteret og Pandemisenteret (UiB) anvender foretaket Forskning Til Folket for å drive folkeopplysning om immunologi og vaksine mot skoler og innvandrerorganisasjoner.

Når vi anvender scenekunst, unngår fagspråk, bruker humor og kjente dagligdagse metaforer vil også de som ikke behersker norsk ha nytte av formidlingen.

Målgruppen skal forstå hvordan vaksine fungerer og anerkjenne verdien av å følge helsemyndighetenes tiltak til flokkimmunitet er oppnådd gjennom vaksinering.

Vi gjør justeringer i forestillingene slik at de kan spilles uansett gjeldende smittevernregler.

Forskning Til Folket skal samle data fra diskusjon og spørsmålsrunde etter forestilling, og rapportere til Influensasenteret og Pandemisenteret om gjeldende holdninger til vaksine og smitteverntiltak i samfunnet.

Hva skal dere gjøre i prosjektet

Vi bruker teater som formidlingsverktøy. Ensidig fokus på fakta og bruk av pekefinger bekrefter inntrykket av forskere som en bedrevitende elite. Ved å unngå fagspråk, bruke humor, kjente dagligdagse metaforer og ved å inkludere publikum i rollen som celler og virus skaper vi forståelse av at forskere er på folkets side.

Teaterformen appellerer til følelser og går klar av språkbarrierer. Hva «vil» immuncellen med livet sitt, og hvordan utfører den jobben? Publikum får spille immunceller med ansvar for å beskytte en medelev mot virusinfeksjon. Da blir oppgaven konkretisert og forståelig for niåringen så vel som han med begrenset norskkunnskap.

Lenke til forestilling «Vilde Virus og den hemmelige invasjonen av Laryngoland»
Lenke til forestilling «Vilde Virus og vaksinasjonen»
Lenke til teatralsk foredrag «Immunologi og vaksine på flanellograf»

Hvordan kan forskningen komme til nytte for andre?

Helsedirektoratet foreslår at vi «i høyere grad appellerer til følelsene» for å understreke alvoret i pandemien landet vårt går gjennom. Innvandrerbefolkningen er overrepresentert blant smittede og sykehusinnlagte. Regjeringen ønsker derfor mer informasjonsarbeid rettet mot innvandrerbefolkningen. Vi vil bygge bro og tillit mellom helsesystemet og dem som av ulike grunner skygger unna helsetjenestene. Innvandrere kan ha erfaring som grunngir økt skepsis til autoriteter, det være seg staten eller vitenskapen.

For å svare på disse utfordringene foreslår vi teater som formidlingsverktøy. Et teaterpublikum opplever i felleskap og føler gruppetilhørighet. I et slikt sinnsrom har holdningskampanjer størst sjanse for å lykkes. I dette tiltaket er formidleren i dialog med hver enkelt bruker. Teaterforestillingen etablerer en lett og ledig stemning som åpner for å spørre spørsmålene man ellers ikke tør stille, og avdekke frykten man ellers ikke tør dele. Prosjektet bidrar til et mer likeverdig tjenestetilbud og redusert sosial ulikhet i helse og velferd. Vi tilgjengeliggjør forebyggende tiltak ved å senke skepsisen mot å motta infeksjonsrelatert helsehjelp. Det er viktig å fjerne skam for smitte. Vi viser at viruset gir blanke i moral. Alle kan rammes uavhengig av oppførsel. Vi jobber for at flest mulig tar imot vaksine for å få bygget flokkimmunitet på kortest mulig tid. Samtidig må vi holde entusiasmen for smitteverntiltakene i hevd inntil flokkimmunitet er oppnådd. Vi må bevare forståelsen av at tiltakene er til gode for alle borgerne, og ikke utrykk for et autoritært statsapparat.

Finansieringskilder

Røde Kors Legat for lokalt humanitært arbeid
H. Westfal-Larsen og hustra Anna Allmennyttige fond
Alrek helseklynge
Norges Forskningsråd

Gjennomføring

I prosjektet ble det holdt totalt 95 forestillinger i 2021 med finansiering fra Forskningsrådet, Alrek helseklynge, Røde Kors og Westfal-Larsen. Ytterligere 30 forestillinger i 2020 med annen finansiering.

Henriette Christie Ertsås sitter bak røde puter, later som hun er et virus
Vilde Virus og vaksinasjonen. Foto: Henriette Christie Erstås (privat)

PROSJEKTMEDLEMMER

LEDER

Henriette Christie Ertsås

Stipendiat, formidler Forskning til Folket

97601192

MEDLEM

Foto: Jørgen Barth

Esperanza Diaz

Professor, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen

+47 55 58 61 44

MEDLEM

Kristin Greve-Isdahl Mohn

Førsteamanuensis, Klinisk institutt 2

MEDLEM

Karl Albert Brokstad

Senioringeniør, Klinisk institutt 2

MEDLEM

Rebecca Cox

Leder Influensasenteret UiB/Haukeland Universitetssjukehus

45242974

Oppdatert: 10.02.2022 (Først publisert: 08.02.2021)