PraksisNett

PraksisNett er en infrastruktur som legger til rette for at forskere skal kunne gjennomføre gode og kvalitetssikrede kliniske studier i norsk allmennpraksis.

Prosjektets delmål

– Bygge en sikker og pålitelig infrastruktur som gir bred tilgang til

pasienter i norsk fastlegepraksis

– Gi avanserte IT-verktøy for å identifisere pasienter som er aktuelle for ulike forskningsprosjekter

– Databehandling i henhold til gjeldende personvernregler

– Bidra til økt internasjonalt samarbeid om kliniske studier i allmennpraksis

– Tilrettelegge for forskning som angår fastlegenes arbeidshverdag

– Bidra til ny kunnskap av høy relevans og kvalitet for norske fastleger

Hva skal dere gjøre i prosjektet?

Etablere en tjenestebasert og digital infrastruktur for forskning på pasienter i norsk allmennpraksis.

Hvordan kan resultatene komme til nytte for andre?

Omtrent 70% av befolkningen er hos fastlegen sin hvert år. Likevel er det altfor lite forskning knyttet til fastlegene og deres pasienter. Det har ikke vært tilgjengelig noen infrastruktur som gir forskere effektiv tilgang til pasienter i primærhelsetjenesten og deres data. Mange pasienter ønsker å delta i studier, men får ingen anledning til dette. Dette resulterer i svært få studier, ofte med utilstrekkelig antall pasienter og/eller svært forsinket forskningsprosjekt.

Dette infrastrukturprosjektet har som mål å endre denne situasjonen. Forskningsnettverk for primærhelsetjenesten er infrastrukturer for klinisk forskning som har stor suksess i utlandet. Dette sikrer effektiv inklusjon av pasienter som samtykker, og at studiene når sine mål til riktig tid. Basert på tall fra Storbritannia, tror vi at et norsk forskningsnettverk vil kunne bidra til mange flere studier i Norge.

Forskningsnettverket vil motivere forskere til å utføre kliniske studier ved å understøtte forutsigbar og sikker tilgang til fastleger, pasienter og kliniske data. Vi holder på med å etablere en infrastruktur med to gjensidig avhengige deler:

A) en tjenestebasert infrastruktur som består av en koordinerende enhet og fire regionale forskningsnettverk som binder til seg til sammen 90 legesentre; og B) en avansert, sikret IT infrastruktur som forbinder de ulike enhetene i nettverket og legesentrene.

Forskningsnettverk for primærhelsetjenesten er et felles, nasjonalt initiativ fra allmennmedisinske forskningsmiljøer. Et langsiktig mål er å koble det opp mot fremtidige tilsvarende nettverk for andre profesjoner i primærhelsetjenesten. Vi forventer at denne infrastrukturen vil resultere i et høyere antall studier og bedre studier, med mer internasjonalt forskningssamarbeid.

Finansieringskilder

Prosjektet mottar 65 millioner kroner av Norges forskningsråd

Alle partnerne bidrar også med egenfinansiering

PROSJEKTMEDLEMMER

LEDER

Guri Rørtveit

Instituttleder, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen

+47 55 58 61 41

MEDLEM

Ingeborg Forthun

Postdoktor, Instiutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen

MEDLEM

Stein Nilsen

Spesialist i allmennmedisin og ph.d. ved Allmennmedisinsk Forskningsenhet ved NORCE Research

MEDLEM

Nina Lunde

Seniorkonsulent AFE, NORCE

MEDLEM

Bjørn Bjorvatn

Professor, Leder av koordinerende enhet i PraksisNett, Universitetet i Bergen

MEDLEM

Berit Øxnevad-Gundersen

Rådgiver, prosjektkoordinator for Praksisnett, Universitetet i Bergen

MEDLEM

Gro Holmelid

Konsulent AFE, NORCE

Oppdatert: 07.01.2022 (Først publisert: 12.02.2021)