Partnerskapsbygging i utvikling av en ny forskningsagenda for oppfølging av pasienter operert for alvorlig overvekt

I prosjektet skal vi utvikle en ny forskningsagenda for å tilpasse helsetjenester bedre til pasienter/brukere som  opereres for fedme sine behov, før og etter operasjon.

Prosjektets delmål

  • Styrke dialogmodellen med hensyn til opprettholdelse av brukerperspektivet over tid
  • Mer kunnskap om hva som skal til for å opprettholde brukerperspektivet over tid i asymmetriske relasjoner

Hva skal dere gjøre i prosjektet?

Dialogmodellen innebærer bygging av partnerskap og utveksling av erfaring mellom pasienter, klinikere og forskere, og er en flerstegs prosess (5). Med-forskere er med i planlegging og gjennomføring. Dybdeintervjuer og gruppeintervjuer gjennomføres med pasienter/brukere og de andre stakeholderne hver for seg, fulgt av utvikling av prioriterte lister av forskningstema fra hver gruppe. Dette er fulgt av dialogseminarer, hvor representanter fra alle gruppene deltar. Basert i dialog, utvikles en liste over prioriterte tema alle står bak. De siste stegene i modellen handler om implementering av den nye forskningsagendaen, som kan innebære både implementering av tiltak vi har tilstrekkelig kunnskapsbase for å prøve ut og tema for ny forskning, som til sammen bidrar til bedre tilpasning av helsetjenestene på sikt. Promotering av forskningsagendaen i relevante forskernettverk, finansieringskilder, pasientforeninger mv. er del av dette.

Hvordan kan resultatene komme til nytte for andre?

Innovativ brukerinvolvering i helseforskning er etterspurt, spesielt for brukergrupper med komplekse helseutfordringer, slik som pasienter med alvorlig overvekt. Overvektkirurgi er ansett som den mest effektive behandlingen når det gjelder varig vekttap for denne pasientgruppen. Studier peker imidlertid på uenighet mellom pasienter og helse-eksperter om utkomme av kirurgi, og om pasientenes behov før og etter, og pasienter etterspør mer oppfølging. Det er dessuten vist at det er en stor gruppe pasienter med alvorlig fedme som opereres, som også har spiseforstyrrelser, som ikke følges systematisk opp. Brukerinvolvering i prosessen med å designe helsetjenester som er i stand til å møte disse brukernes behov, er svært sparsom. Dialogmodellen for brukerinvolvering i forskning, en innovativ brukerinvolveringsmodell som er validert for flere brukergrupper, har potensial til å re-designe helsetjenester, og tar asymmetri mellom brukere og helse-eksperter på alvor i prosessen. Ved bruk av denne modellen er målet i vårt prosjekt å

utvikle en ny forskningsagenda alle stakeholdere i fedmefeltet står bak, som på sikt kan bidra til at helsetjenestene blir bedre tilpasset sluttbrukeres behov, som vil ha stor betydning for denne gruppen pasienter. Ved videreutvikling av Dialogmodellen bidrar prosjektet videre til mer kunnskap om hva som skal til for å opprettholde brukerperspektivet i asymmetriske relasjoner over tid, som har relevans i undervisning om brukerinvolvering i forskning og for forskere hvis forskningsprosjekter har reell brukerinvolvering som del av sin målsetning.

Supportive doctor soothing worried overweight patient, discussing test result in emergency room. Illnesses and diseases in middle-aged men's health. Compassionate physician supporting stressed patient. Concept of health risks of overwight and obesity.
Foto fra Colourbox

PROSJEKTMEDLEMMER

LEDER

Målfrid Råheim

Professor, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen

MEDLEM

Frøydis Kristine Bruvik

Helsevitenskap, IGS, UiB

MEDLEM

Marit N. Albertsen

Stipendiat, Universitetet i Bergen

MEDLEM

Eli Natvik

Førsteamanuensis, Høgskolen på Vestlandet/Helse Førde.

MEDLEM

Beate Kristin Hope-Kolltveit

Førsteamanuensis, Høgskolen på Vestlandet.

MEDLEM

Sidsel Ellingsen

Førsteamanuensis, VID Vitenskapelige høgskole

MEDLEM

Cathrine H. Sommersten

Rådgiver for forskning, innovasjon og utdanning, Bergen kommune, Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg

MEDLEM

Eva Aarskog

Sosionom NAV, Landsforeningen for overvektige

MEDLEM

Daniel Spjeld

Rådgivning om spiseforstyrrelse

MEDLEM

Tineke Abma

Professor/forskningsdirektør, Leiden Academy on Vitality and Aging, Leiden, Nederland.

Oppdatert: 12.03.2024 (Først publisert: 12.03.2024)