Papirløse kvinners seksuelle og reproduktive helse: Økt kunnskap – bedre tilgang

Dette samarbeidsprosjektet har som mål å bidra til økt kunnskapsproduksjon om papirløse kvinners utfordringer i møte med helsevesenet, dokumentere erfaringer og effekter og delta i formidlingsarbeid til brukere, helsepersonell og samfunnet ellers.

Prosjektets delmål

  • Vi ønsker å etablere kontakt mellom partnerne og brukere og arrangere møter/workshops for utvikling av ideer til aktuelle studentprosjekt og forskningssamarbeid som kan bidra inn i målsetningen om å ivareta papirløse migranters helserettigheter og tilgang til helsehjelp for seksuell og reproduktiv helse i Bergen kommune.
  • Vi ønsker å involvere utdanningsinstitusjonene; studenter og veiledere ved Høgskulen på Vestlandet, HVL (bachelor i sykepleie, master i jordmorfag, master in healthy ageing) og Universitetet i Bergen, UiB (medisinstudenter og master i global helse) i arbeid med å innhente kunnskap, beskrive og utføre små prosjekter som danner grunnlaget for prosjektoppgaver, bachelor- og masteroppgaver.
  • På denne måten kan partene sammen bidra til økt kunnskap om papirløse kvinners utfordringer i møte med helsevesenetdelta i formidlingsarbeid til brukere, helsepersonell og samfunnet ellers. På sikt vil det være aktuelt å arbeide med å utvikle en søknad til et PhD-prosjekt innenfor tematikken.

Hvordan kan resultatene komme til nytte for andre?

I NOU 2023: 5, Den store forskjellen – om kvinners helse og betydningen av kjønn for helse påpekes det at papirløse ofte har lav helsekompetanse, dårlige norskkunnskaper og mangel på kunnskap om sine rettigheter. Noen papirløse opplever å bli nektet helsehjelp fordi helsepersonell mangler kunnskap om rettighetene deres. Papirløse migranter har blant annet høyere risiko for dødfødsel, keisersnitt, for tidlig fødte barn og uønskede svangerskap og aborter (Eick mfl., 2022; Granero-Molina mfl. 2023).

 

I tråd med Alrek helseklynge sin strategi for 2022-2026 ønsker vi å skape møteplasser for kunnskapsutveksling og formidling mellom ulike partnere i helseklyngen, samt å skape møteplasser for brukermedvirkning som kan bidra til at kunnskap, kompetanse og tjenester kommer innbyggerne til gode.

Vi vil samarbeide med faggruppe for migrasjon og innvandrerhelse ved institutt for global helse og samfunnsmedisin. Det vil også være naturlig å invitere inn representanter fra organisasjoner som arbeider med kvinnehelse slik som Amathea, Norske kvinners sanitetsforening, samt representanter fra kommunehelsetjenesten (jordmødre, helsesykepleiere), Senter for Migrasjonshelse og Mennesker i Limbo som arbeider for papirløses rettigheter, til samarbeidsmøter/workshops.

Colourbox

PROSJEKTMEDLEMMER

LEDER

Marianne Lønnebotn

Førsteamanuensis, Institutt for helse- og omsorgsvitskap, HVL

959 68 484

MEDLEM

Foto: Jørgen Barth

Esperanza Diaz

Professor, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen

+47 55 58 61 44

MEDLEM

Kristine Lillebø

Kristine Lillebø, Assisterende kommuneoverlege, Byrådsavdeling for helse og omsorg, Bergen kommune

MEDLEM

Foto: Privat

Maria Nordheim Alme

Førsteamanuensis, Institutt for helse og funksjon, Høgskulen på Vestlandet

+47 55 58 59 84

MEDLEM

Katrine Meisfjord

Tiltaksleder, Helsesenteret for papirløse migranter i Bergen, Kirkens bymisjon

Oppdatert: 15.03.2024 (Først publisert: 15.03.2024)