Mestringsgruppe for barn og unge med sprøytefobi

Prosjektet ble tildelt samarbeidsmidler i 2021.

Beskrivelse av hva som er utført og oppnådd i prosjektet

En pilot-manual er blitt videreutviklet. Ferdigstillelse av den første fulle versjon av manualen er pågående og vil avlsuttes inne kort tid. Manualen er tilpasset for fremtidige studenter ved Psykologisk universitetspoliklinikk – seksjon for barn og ungdom og deres gjennomføring av mestringsgrupper, samt evt. eksponeringsbehandlinger av individuelle pasienter.

Prosjektet har opprettet samarbeid med Alrek legesenter (v/Kathy Møen) samt Bergen Kommune (v/ Margrethe Pettersen) siden pengene ble tildelt. Videre har studenter bidratt med innspill fra sine gjennomføringer av to nye runder med mestringsgrupper.

Hovedoppgaver tilknyttet gruppebehandlingen, samt et større forskningsprosjekt er siden også etablert i parallell.

Hva er det viktigste dere har oppnådd i prosjektet?

Den viktigste oppnåelsen må være at det nå fremover vil bli gruppebehandling av sprøytefobi ved Psykologisk poliklinikk – seksjon barn og ungdom. Manualen vi utarbeider vil kunne gi et bidrag til nye studenter som ønsker å gjennomføre slike grupper i sin internpraksis ved UiB. Videre har klinikken samarbeidspartnerne nevnt under punkt A1 på plass. Vi ønsker også å få til et enda bedre tverrfaglig studentsamarbeid, foruten samarbeidet som har funnet sted mellom psykologistudenter og medisinstudenter knyttet til pilotgruppe nummer to og tre høsten 2021.

I november ble det arrangert et ettermiddagskurs om sprøytefobi ved Margrethe Elin Vika og Margrethe Pettersen, hvor både studenter, veiledere ved poliklinikken, og andre faglig ansatte kunne delta. Her fikk en erfaring med selv å stikke med sprøyte og lansett. Dette tror vi har gjort terskelen enda lavere for å få til god behandling fremover, da akkurat det praktiske knyttet til stikking har vært et kunnskapshull og en manglende erfaring hos psykologistudenter med ellers gode forutsetninger for å gi sprøytefobibehandling.

Hovedoppgaver tilknyttet gruppebehandling, samt et større forskningsprosjekt er siden også etablert.

Med sprøytefobimanualen og det pågående prosjektet angående spøytefobi vil studentene, lik de har uttrykt ønske om, få mer både undervisning og erfaring med gruppebehandling i løpet av studieløpet sitt.

Beskrivelse av utbyttet av å samarbeide på tvers av miljøer i klyngen (synergier Alrek helseklynge)

Grunnet krav til tverrfaglig samarbeid, har vi fått bedre oversikt over hvilke andre fagrupper som er aktuelle samarbeidspartnere, og som finnes i Alrek helseklynge. På studentsiden sitter de fleste aktuelle samarbeidspartnere utenfor helseklyngen.
Prosjektet fikk imidlertid opprettet samarbeid med Alrek legesenter som ligger i selve Alrek-bygget, og samarbeidet med Bergen kommune må også sies å være knyttet til kommunens tilstedeværelse i Alrek helseklynge. En synergi vil innebære noe det er vanskelig for oss å påvise direkte, men en vil anta at det foreligger en slags symbiose i samarbeidet med Alrek legesenter.

Plan for videre arbeid og samarbeid relatert til prosjektet

Vi har et stort ønske om å få koblet oss på studenter innen andre relevante helsefag (medisin, sykepleie, odontologi osv.) da problemstillingen i utgangspunktet er tverrfaglig. Et valgfritt kurs eller studieemne knyttet til slik behandling ville være ønskelig.

Evt. ville det være ønskelig med en tydeligere kobling og etablering av samarbeid mellom Medisinsk ferdighetssenter ved UiB eller lignende instans og Psykologisk universitetspoliklinikk. Et slikt formalisert samarbeid ville sikre mulighet for studentene til innenfor en overordnet ramme gitt av universitetet å inngå samarbeid på tvers av fagretninger. Vi tror slikt samarbeid vil gjensidig styrke kompetansen hos studentene både gjennom profesjonssamarbeid allerede i studietiden, men også gjennom utveksling av konkrete erfaringer og kunnskaper på tvers av studentenes ulike fagområder. Eksempelvis vil kunnskap omkring sprøytefobi kunne bidra til styrket bevissthet om fenomenet og hvordan det etableres og behandles hos sykepleie-, odontologi- og medisinstudenter.

Vi håper også på mulighet for å kunne gjennomføre flere kurs om sprøytefobi med Margrethe Elin Vika og Margrethe Pettersen for studenter, veiledere ved poliklinikken, og andre faglig ansatte dersom det fremover er behov for dette.

«Pimp my needle». Brukt i psykoedukasjonsdelen av prosjektet. Foto: Henriette Lønnerud

PROSJEKTMEDLEMMER

LEDER

Pål Lystrup

Studentrepresentant

MEDLEM

Henriette Lønnerød

Student, Det psykologiske fakultet

Oppdatert: 03.06.2022 (Først publisert: 03.06.2022)