Kickstart på sykehjem

Prosjektets hovedmål er å sikre bedre veiledning, kvalitet og relevans på praksisstudiene i sykehjem og bedre samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og praksis gjennom å implementere en praksismodell for aktiv læring i førsteårsstudentenes sykehjemspraksis støttet opp av kombinerte stillinger

Prosjektets delmål

 • Bidra til at første års sykepleiestudenter studerer effektivt i praksis gjennom implementering av en modell for aktiv læring der læringsceller arbeider sammen knyttet til lærings og vurderingsverktøyet RESPONS
 • Styrke praksisveiledning i sykehjem gjennom undervisning og veiledning av praksisveiledere i RESPONS-verktøyet, emneplaner og pedagogisk tenkning (dette utføres av de som innehar kombinerte stillinger)
 • Styrke kunnskapsutveksling, samhandling og forpliktende samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og praksisfelt i kommunehelsetjenesten ved hjelp av kombinerte stillinger som arbeider i team
 • Utvikle høykvalitetsveiledning og gjøre veiledningsroller mer attraktiv gjennom introduksjon av nye arbeidsformer i sykehjemspraksis ved 10 pilotsykehjem i ulike regioner i Norge
 • Øke antall praksisplasser i sykehjem uten at det innebærer en større belastning på praksisstedet og de ansatte
 • Bidra til å gjøre sykehjem til en attraktiv læringsarena og arbeidsplass for studenter
 • Evaluere erfaringene og resultatene fra pilotprosjektet og sikre god spredning av disse og videreføring av erfaringene gjennom at nye måter å samarbeide på implementeres i samarbeidsavtaler og institusjonenes strategiske planer
 • Tilrettelegge for godt samarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjon og praksissteder i kommunehelsetjenesten og teste en modell som kan videreføres til andre praksisarenaer i sykepleierutdanning og andre praksiskrevende profesjonsutdanninger

Hva skal dere gjøre i prosjektet?

Prøve ut praksismodell for aktiv læring med læringsceller der implementering av lærings- og vurderingsverktøyet RESPONS står sentralt.

Etablere team av kombinerte stillinger som skal samarbeide tett om opplæring og oppfølging av praksisveiledere knyttet til studentveiledning og vurdering. Teamene skal utgjøres av en praksislærer og en praksisveileder med kombinert stilling.

Prøve ut et økt antall studenter (+ ca 35-40 %) på sykehjemmet.

Dette skal gjentas i vårsemesteret gjennom tre år med oppstart vår 2021.

Øvrige aktiviteter omfatter utvikling av digitale ressurser og evaluerings- og spredningsaktiviteter.

Hvordan kan resultatene komme til nytte for andre?

Sykehjem er sentral del av kommunale helsetjenester og behovet for sykehjemsplasser forventes å øke med en økende andel eldre i samfunnet. Sykehjem har stort behov for kompetent personell som kan gi omsorg til stadig sykere beboere og er en viktig praksisarena i sykepleierutdanningen. Sykehjemmet er slik en viktig læringsarena for å lære grunnleggende sykepleie og for å skape motivasjon for videre studier, også en viktig introduksjon til potensielle fremtidige arbeidsplasser i kommunehelsetjenesten.

 

Opplegget tar sikte på å lære studentene en måte å lære på i praksisstudiene som kan videreføres til andre deler av studieprogrammene på de respektive høgskolene/universitetene. Hvordan dette vil skje vil være en del av det som blir evaluert i prosjektet.

Tre mulige videreføringsdimensjoner:

 1. Praksismodellen utvides til å omfatte all førsteårs sykehjemspraksiser ved de respektive universiteter/høgskoler.
 2. Praksismodellen utvides til å omfatte praksis i praksisstudier i 2. og 3. år praksis i sykepleierutdanningen. I hvilken grad det er behov for kombinerte stillinger for å støtte opp om praksismodellen vil måtte vurderes.
 3. Modellen utvikles og evalueres med tanke på potensiale for videreføring til andre kommuner og praksisarenaer og også andre helse- og sosialfaglige utdanninger med praksisstudier. Dette vil prosjektet legge til rette for gjennom formidling og deling av erfaringer internt i høgskolene/universitetene. Og eksternt ved formidling av prosjektet gjennom erfaringsdeling på konferanser, websider, fagartikler og forskning.

Finansieringskilder

DIKU har tildelt prosjektet ca. 10 mill over tre år, 2021-2023. Alle partnerne legger inn egenfinansiering på 30 % i de aktivitetene de har ansvar for.

Eldre mann med ung sykepleer/lege/praksisstudent. Ser inn i kamera og holder tommelen opp. Smiler. Den ungekvinnen har armen rundt den eldre mannen
Colourbox

PROSJEKTMEDLEMMER

LEDER

Bodil Tveit

Professor, VID vitenskapelige høgskole

MEDLEM

Anne Raustøl

Førsteamanuensis/leder av evalueringsgruppen, VID

MEDLEM

Anneline Røssland

Førstelektor/lokal prosjektleder VID Bergen, VID

MEDLEM

Hege Aamlid

Høgskolelektor/ lokal prosjektleder VID Oslo

MEDLEM

Hanne Alfheim

Førsteamanuensis/lokal prosjektleder VID Bærum

MEDLEM

Kirsten Eika Amsrud

Lokal prosjektleder USN

MEDLEM

Anne Karin Helgesen

Lokal prosjektleder HIØ

MEDLEM

Anja Taugl

Høgskolelektor, VID

MEDLEM

Kari Hamre

Fagsykepleier, Ladegården sykehjem

MEDLEM

Tone Ø. Mellingen

Fagsykepleier, Engensenteret

MEDLEM

Kari Hovland

Rådgiver, Etat for sykehjem, Bergen kommune

MEDLEM

Anita Lyssand

Instituttleder, Institutt for sykepleie, Fakultet for helsefag, VID,

MEDLEM

Foto: Privat

Kristin Tuven

Høgskolelektor, VID

Oppdatert: 02.09.2022 (Først publisert: 26.02.2021)