«Hver dag hele livet» – livskvalitet og velvære i sykehjem

Prosjektets hovedmål

Sykehjemmene i kommunen utgjør det empiriske forskningsfeltet. Studiens hovedmål er å studere mulige helsefremmende faktorer før og etter implementering av «Hver dag hele livet» hos personalet, beboere og pårørende.

Prosjektets delmål

Følgende forskningsspørsmål vil bli fokusert:

  • Hva opplever pasienter, deres pårørende, pleie-personalet samt sykehjemmets ledelse som positive konsekvenser av «Hver dag, hele livet»? Hva er eventuelt barrierer for å lykkes?
  • Innvirker implementeringen av «Hver dag, hele livet» på sykehjemspasienters selvrapporterte livskvalitet, plager/symptomer, opplevelse av ensomhet, depresjon, livsglede, self-transcendence og pleier-pasient-interaksjonen?
  • Fører implementering av «Hver dag, hele livet» til endring i arbeidsmiljøet? Positivet så vels om negativt.
  • Hva er suksesskriteriene for implementering av «Hver dag, hele livet»?

Dette skal vi gjøre i prosjektet

Vi vil bruke både kvantitativ og kvalitativ metode for å få en bred kunnskapsbase. Kvalitativ tilnærming gir mulighet for å utdype, nyansere og forklare forskjeller mellom intervensjonsgruppen og kontrollgruppen. Prosjektet er REK godkjent. Datasamling fase 1,(delstudiet 1) i et sykehjem som har innført implementeringen med fokusgruppe intervju med ledere, pleiepersonalet (2 ganger) og pårørende (2 ganger). Deretter individuelle intervju med 10-15 beboere på det aktuelle sykehjemmet.

Fase 2 (Delstudiet 2a og 2 b)  kvantitative metode med bruk av validerte spørreskjemaer for datasamling for pasienter (del 2a) og personale (del 2 b).

Deretter Fase 3 (delstudiet 3); med fokusgruppe intervju ledere, pleiepersonale, pårørende og individuelle intervju med beboere.

Slik kan resultatene komme til nytte for andre

Fremtidige ressursutfordringer nødvendiggjør å sikre en helhetlig tilnærming i kommunehelsetjenesten; i sykehjemmene er det behov for å videreutvikle gjennomførbare systemer som dekker beboeres behov med konkrete positive effekter for beboeres livskvalitet og helsepersonells arbeidsmiljø og trivsel.

Dette innovasjonsprosjektet representerer et tett samarbeid med kommunehelsetjenesten i den aktuelle kommunen, og representerer feltet helsetjenesteforskning. Studiens hensikt er å bidra til samfunnsnyttig kunnskap med tanke på best mulig kvalitet i sykehjemsomsorgen innenfor de rammer disse institusjonene har; beboernes opplevelse av livskvalitet, velvære, symptombyrde, livsglede, ensomhet og pleier-pasient-interaksjonen, samt pleiepersonalets opplevelse av sin arbeidssituasjon, arbeidsmiljø og trivsel er fokus for kvalitativ og kvantitativ datainnsamling.

Nurse holding hand of senior man in rest home
Foto: Colourbox

PROSJEKTMEDLEMMER

LEDER

Jorunn Drageset

Professor, Sykepleievitenskap, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB

MEDLEM

Gørill Haugan

Professor, NTNU

MEDLEM

Bente Egge Søvde

Høgskolelektor, Institutt for helse- og sosialvitskap, HVL, stipendiat UiB

MEDLEM

Siv Taasen

Høgskolelektor, Institutt for helse- og sosialvitskap, HVL

MEDLEM

Britt Moene Kuven

Førstelektor, VID

MEDLEM

Mary T. Fox

Professor, York University

MEDLEM

Frode Fadnes Jacobsen

Professor og forskningsleder ved Senter for omsorgsforskning vest, Høgskulen på Vestlandet,

Oppdatert: 28.09.2022 (Først publisert: 26.09.2022)