Helsefremmende miljø på sosiale medier

Hovedmålet er å utforske sammenhengen mellom aktivitet på sosiale medier og hvordan dette påvirker psykisk helse, trivsel og helseadferd hos ungdom. Prosjektet skal utvikle kunnskapsbaserte tiltak for helsefremmende miljø på sosiale medier blant ungdom i videregående skole.

Prosjektets delmål

Delmål 1: Mer kunnskap om forhold mellom sosiale media, psykisk helse og læringsmiljø

Delmål 2: Sikre brukermedvirkning i planlegging av tiltaksutvikling

Delmål 3: Sikre brukermedvirkning i utvikling av nye tiltak

Delmål 4: Prosessevaluering av tiltaksutvikling og implementering

Delmål 5: Effektevaluering av nye tiltak

Delmål 6: Deling av kunnskap og erfaringer med andre kommuner

Delmål 7: Vurdere overføring av de nyutvikla tiltakene til ungdomsskole

Hva skal dere gjøre i prosjektet?

Prosjektet gjorde høsten 2019 fokusgruppeintervju ved to videregående skoler i Bergen kommune. Resultat herifra ble til nye spørsmål om sammenheng mellom aktivitet på sosiale medier og hvordan dette påvirker unges psykiske helse. Disse spørsmålene ble satt inn i en større spørreundersøkelse som elever ved videregående skoler i Bergen svarte på høsten 2020.

Resultat fra disse undersøkelsene skal føre til kunnskapsbasert tiltaksutvikling. Disse tiltakene skal prøves ut og evalueres.

 

 

Hvordan kan resultatene komme til nytte for andre?

De fleste ungdommer er på sosiale medier og mange har en relativt omfattende bruk. Sosiale medier knyttes ofte til dårlig psykisk helse og søvnproblemer hos ungdom, men disse sammenhengene er i stor grad basert på mål av frekvens og lengde av bruk. Sammenhengene mellom bruk av sosiale medier og helse er komplekse, og kontakt med venner gjennom sosiale medier kan i mange tilfeller være positivt. Om vi forstår sosiale medier som en sosial arena er det naturlig å forsøke å bedre beskrive selve bruken og bruksmønstre. Det er også viktig å undersøke hvilke karakteristika ved ungdommene (kjønn, sosioøkonomisk status, livsstil, fysisk aktivitet) som kjennetegner ulike bruksmønster og ulik bruk. Dette vil danne grunnlag for å kunne bedre beskrive eventuelle sammenhenger med psykisk helse – både med psykiske plager, men også med god psykisk helse som målt med ulike indikatorer på livskvalitet. Denne kunnskapen vil kunne brukes i forebyggende helsearbeid.

Det er publisert scoping review (2020): https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2020.01949/full

Og tre artikler fra fokusgruppeintervju og spørreundersøkelsen er til fagfellevurdering og vi håper på publisering vår/sommer 2021.

Det er planlagt totalt syv vitenskapelige artikler fra prosjektet.

Det er fremdeles lite forskning på de helsefremmende sidene ved bruk av sosiale medier, og dette er et område vi trenger mer kunnskap om. Barn og unge er født inn i den digitale alder og er digitalt innfødte mens foreldrene deres er digitale innvandrere. Dette har ført at dagen barn og unge ikke har opplæring og kunnskap om hvordan aktiviteten på sosiale medier påvirker ens psykiske helse på godt og vondt.

Finansieringskilder

Bergen kommune ble tatt opp som programkommune i nasjonalt folkehelsearbeid i kommunene og startet opp prosjektperioden i 2019. Programmet er finansiert av Helsedirektoratet med Vestland fylkeskommune som oppdragsgiver, Gjennomprogrammet fikk prosjektet kr 3 560 000 over tre år.

Regionalt forskningsråd finansierte en systematisk kunnskapsoversikt på tidligere forskning om sammenheng mellom aktivitet på sosiale medier og psykisk helse hos ungdom.

Helsefremmende miljø på sosiale medier

PROSJEKTMEDLEMMER

LEDER

Randi Træland Hella

Prosjektleder program for folkehelse, Byrådsavdeling for arbeid, bolig og sosial, Bergen kommune

408 19 634

MEDLEM

Jens Christoffer Skogen

seniorforsker, Folkehelseinstituttet

909 52 799

MEDLEM

Rita Agdal

professor, Høgskulen på Vestlandet

936 15 525

MEDLEM

Maria Norheim

Psykologspesialist, Avdeling for kunnskapsutvikling i Etat for barn og familie, Bergen kommune

MEDLEM

Ingrid Onarheim Spjeldnæs

Førsteamanuensis, Institutt for velferd og deltaking, Høgskulen på Vestlandet

+47 55 58 57 47

MEDLEM

Finn Markussen

Kommuneoverlege, Bergen kommune

976 85 525

MEDLEM

Annette Servan

folkehelserådgiver, Bergen kommune

476 50 993

MEDLEM

Laila Christin Kleppe

seniorrådgiver, opplæring og kompetanse, Vestland fylkeskommune

969 42 949

MEDLEM

Ingeborg Veim

Rådgiver, etat for barnehage Bergen kommune

408 12 057

Oppdatert: 05.02.2021 (Først publisert: 04.02.2021)