Forskningssenter for Digitale Psykiske Helsetjenester (forhelse)

Innen 2025 skal bruken av digitale psykologiske intervensjoner ha økt til 15% og innen 2030 til 20%.

Prosjektets delmål

1. Gjennomføre minimum 12 studier som inkluderer minst en næringslivspartner og som dekker kunnskapsbehovet hos disse.

Økt kunnskap som fører til innovasjon og bærekraftig verdiskapning i næringslivssektoren inkludert økt salg og sysselsetting.

2. Gjennomføre minimum tre kliniske studier som sammenligner klinisk effekt av tre henholdsvis digitale og ansikt til ansikt psykologiske intervensjoner hos ulike helsetjenestepartnere.

Forventet resultat: Dokumentasjon av effekten til tre innovative produkter og intervensjoner som vil bidra til fremtidig innovasjon og verdiskapning. Studiene representerer nye målgrupper og ulike helsetjenester, og representerer dermed nye markeder.

3. Undersøke kostnad-nytte av digitale psykologiske intervensjoner i helsetjenestene.

Forventet resultat: Målet er fremskaffe verktøy og kunnskap om avkastning på det å investere i digitale løsninger, som igjen kan understøtte beslutningsprosesser og informere dialogen mellom interessenter og virksomheter.

4. Gjennomføre innovative forskningsstudier på tidlig metodevurdering i næringslivet og helsetjenesten.

Forventet resultat: Verktøy for tidlig metodevurdering basert på økonomisk simulering og interessent analyser for å identifisere uoppfylte behov.

5. Undersøke effekten av skreddersydde implementeringsstrategier i en kontrollert multisenterstudie.

Forventet resultat: Barrierer for implementering er identifisert og senteret har fremskaffet skreddersydde implemeteringsstrategier for primær og spesialisthelsetjenesten både innen somatikk og psykisk helse.

6. Etablere og videreutvikle nye samarbeid mellom næringsliv, forskning og helsetjenester.

Forventet resultat: Rekruttering av minimum to nye næringslivspartnere og to nye brukerpartnere i løpet av prosjektperioden. Levere en kompetativ søknad om EU midler med eksisterende og nye forskningspartnere.

7. Kommunisere og spre kunnskap, resultater, verktøy og oppfinnelser til næringslivet, forskere, helsetjenestetilbydere, beslutningstakere, pasienter og organisasjoner.

Forventet resultat: Økt tilgang på kunnskap, verktøy og oppfinnelser i privat- og offentlig-sektor, som vil føre til økt brukt av digitale psykologiske behandlinger.

Hva skal dere gjøre i prosjektet?

Senteret skal gjennomføre en rekke studier og utviklingsprosjekter i samarbeid mellom forskere, næringslivspartnere og ansatte i helse- og omsorgstjenestene i kommune og sykehus. Dette inkluderer kliniske studier, kost-nytte vurderinger, metodevurderinger, effektforskning, forskningsbasert tjenesteinnovasjon og oppfinnelser av nye produkter. Senteret skal også jobbe for å utvide partnerskapet med flere næringslivsaktører og brukerpartnere, og formidle resultater.

Hvordan kan resultatene komme til nytte for andre?

Senteret skal bidra til å øke tilgangen til psykiske helsetjenester. Hvert år blir en million mennesker i Norge og 700 millioner verden over direkte eller indirekte berørt av psykisk sykdom, og omkring 30 % får rett hjelp til rett tid.

Digital teknologi kan bidra til å øke tilgangen til psykiske helsetjenester for barn, unge, voksne og eldre. I 2018 ble veiledet internettbehandling godkjent etter en full metodevurdering foretatt av Folkehelseinstituttet.

Næringslivs- og helsetjenestepartnerne i senteret representerer ambisiøse og innovative organisasjoner. Sammen vil vi styrke kunnskapsgrunnlaget for å øke nytten og bruken av veiledet internettbehandling i primær- og spesialisthelsetjenesten i Norge.

Finansieringskilder

Norges forskningsråd, Senter for forskningsdrevet innovasjon.

PROSJEKTMEDLEMMER

LEDER

Tine Nordgreen

Førsteamanuensis, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen og Haukeland Universitetssjukehus

+47 55 58 88 65

MEDLEM

Nina Bolstad

leder Avdeling for kunnskapsutvikling, Etat for Barn og familie, Bergen kommune

MEDLEM

Kristine Fonnes Griffin

administrativ leder, Haukeland universitetssykehus

MEDLEM

Kristin Hogstad Bruvik

prosjektleder eMeistring i Helse Vest, Haukeland universitetssykehus

MEDLEM

Sunniva Brurok Myklebost

psykolog og PhD-stipendiat, Universitetet i Bergen

MEDLEM

Robin Maria Francisca Kenter

forsker, Universitetet i Bergen og Haukeland universitetssykehus

MEDLEM

Kjersti Skare

seksjonleder for eMeistring, Bjørgvin DPS, Haukeland universitetssykehus

MEDLEM

May Frida Bosch

rådgiver, Haukeland Universitetssykehus

MEDLEM

Smiti Kahlon

psykolog og PhD stipendiat, Haukeland Universitetssykehus

Oppdatert: 22.02.2021 (Først publisert: 22.01.2021)