E-helsearena HVL (avsluttet)

Gjennom fiktive personer, såkalte brukerhistorier, har prosjektet utredet behovet for teknologi og tjenester for grupper med ulike utfordringer i dagliglivet. Dette prosjektet er nå avsluttet.

Hovedmålet med prosjektet er å legge til rette for at utdanningene og andre parter i helseklyngen kan ta i bruk E-helsearena HVL som del av undervisning, demonstrasjon, visning, forskning og utprøving av dagens og eventuelle fremtidige e -helseløsninger.

Prosjektet består av fire delprosjekt med hver sin brukerhistorie:

 • Signe 87 år. Satsingsområde eldre med ‘samtidige sykdommer’ (komorbiditet) og kognitiv svikt.
 • Jacob 12 år. Satsingsområde barn med fysiske utfordringer (muskelsvinn).
 • Vera 27 år. Satsingsområde voksne med utviklingshemming.
 • Rune 47 år. Satsingsområde voksne med rusavhengighet.

Prosjektets delmål

 • Kartlegge interessenter og aktører
 • Legge til rette for medvirkning og deltakelse
 • Ha dialog om behov og muligheter
 • Finne relevante teknologiske løsninger
 • Installere teknologiske løsninger
 • Administrere løsningene
 • Utvikle implementerings- og opplæringsplan
 • Sluttrapport

Hva skal dere gjøre i prosjektet?

 • Kartlegge hvordan brukerne fungerer i leiligheten ved E-helsearena knyttet til sine daglige aktiviteter, avdekke ressurser og begrensninger og hvilke behov bruken vil komme til å få.
 • Foreslå tiltak i form av e-helseløsninger og sørge for at aktuell teknologi blir installert i leiligheten.
 • Beslutte hvem som administrerer teknologien og på hvilken måte.
 • Beslutte om det er behov for å inngå samarbeidsavtaler, og i tilfelle mellom hvem.
 • Utarbeide en plan for oppfølging av de teknologiske løsningene.
 • Utarbeide en kommunikasjonsplan med informasjon til helsepersonell i kommune- og spesialisthelsetjenesten, ansatte ved helseprofesjonsutdanningene og eventuelt andre aktuelle aktører.
 • Levere sluttrapport til prosjekteier.

Hvordan kan resultatene komme til nytte for andre?

Når prosjektet er gjennomført kan det føre til alternativ undervisningsmåte ved å kunne ta i bruk leiligheten som en “treningsleilighet” innen e- helseløsninger for studenter. I tillegg vil leiligheten kunne benyttes av andre samarbeidspartnere i helseklyngen for utprøving av e-helseløsninger, for eksempel representanter for pasienter, brukere, pårørende, ansatte i kommune- og sykehus og av leverandører av teknologiske løsninger.

Den kvalitative gevinsten anses som høy for brukere av helsetjenester, utdanningsmiljø, helsearbeidere, leverandører av e-helseløsninger og boligtilrettelegging og eventuelle andre interessenter.  Å bidra til innovasjon og formidling av e-helseløsninger anses å være av høy verdi.

Shutterstock

PROSJEKTMEDLEMMER

LEDER

Liv Jorunn Solstad

Koordinator, E-helsearena HVL, Høgskulen på Vestlandet

MEDLEM

Grete Oline Hole

Førstelektor, Høgskulen på Vestlandet

MEDLEM

Merethe Harkestad Boge

Høgskulelektor, Høgskulen på Vestlandet

MEDLEM

Nathalie Genevieve Søyland

Postdoktor, Høgskulen på Vestlandet

MEDLEM

Tobba Therkildsen Sudmann

Professor, Høgskulen på Vestlandet

MEDLEM

Marcus Landschulze

Førsteamanuensis, Fakultet for ingeniør- og naturvitskap, Høgskulen på Vestlandet

MEDLEM

Mette Marit Stark

Rådgiver, Voss kommune

MEDLEM

Tone Elin Mekki

Førsteamanuensis, Høgskulen på Vestlandet

MEDLEM

Nader Zarghami

Rådgiver, NAV

MEDLEM

Janniche Kirsten Vågene

Bergen kommune

MEDLEM

Ane Berg

Bergen kommune

MEDLEM

Unni Kristin Nilsen

Bergen kommune

MEDLEM

MEDLEM

Inger Helene Larsen

Bergen kommune

MEDLEM

Anne Cathrine Lunde

Statped

MEDLEM

Helene Myklebustad

Bergen kommune

MEDLEM

Nils Sebastian Michelsen

Bergen kommune

MEDLEM

Randi Myklebust

Bergen kommune

MEDLEM

Per Waardal

Avdelingsleder, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, Bergen kommune

MEDLEM

Kjersti Juvik

Ergoterapeut, Bergen kommune, Responssenteret

MEDLEM

Siv Bjønnum

Rådgiver i Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) VESTLAND (Hordaland), BHO, Bergen kommune

MEDLEM

Monica Hauge

Fagrådgiver Bergen kommune

MEDLEM

Tone Skår

Prosjektleder Innovasjon, VIS Innovasjon, Avdelingsleder NSCC Vestland

+47 970 22 360

Oppdatert: 01.07.2022 (Først publisert: 17.02.2021)