Autisme og sorg

Formålet til prosjektet er å utforske hvordan hjelpere i hjelpeapparatet tilbyr støtte og hjelp til personer som har en autismespekterforstyrrelse diagnose (autisme), der de sistnevnte har mistet en nærstående på grunn av dødsfall.

Prosjektets delmål

  • Gjennomføre fokusgruppeintervju med hjelpere som jobber i kommunale boliger, der beboer er en etterlatt som har autismespekterdiagnose.
  • Sette temaet på agendaen i dagens tjenester.
  • Gjennomføre en dialogkonferanse, der vi presenterer hovedfunn fra fokusgruppeintervjuene tilbake til feltet.
  • Gjennomføre en dialogkonferanse med tematikken autisme og sorg, for å produsere kunnskap, lage en læringsarena, få innsikt i hjelpernes perspektiv, utforske dagens praksis og identifisere forbedringsområder.
  • Bruke datamateriale fra dialogkonferansen til å gjøre eventuelle kvalitetsforbedrende tiltak i samarbeid med Bergen kommune.
  • Invitere brukerrepresentanter og nøkkelpersoner fra Bergen kommune.

Hva skal dere gjøre i prosjektet?

Vi skal gjennomføre fokusgruppeintervjuer med tjenesteytere som jobber i kommunale boliger der beboer er en etterlatt som har en autismespekterdiagnose. På bakgrunn av funnene fra fokusgruppeintervjuene, skal vi arrangere og gjennomføre en dialogkonferanse med tematikken autisme og sorg, for ansatte i Bergen kommune. Vi skal invitere brukerrepresentanter, samt samarbeidspartnere i klyngen.

Hjelp og støtte til etterlatte personer som har denne diagnosen, er et viktig tema som er understudert. Vi tror at prosjektet kan bidra til å sette temaet på agendaen, og ikke minst at det har potensial til å levere verdifull innsikt og resultater som kan gagne helsevesenet og samfunnet.

Hvordan kan resultatene komme til nytte for andre?

Sorgreaksjoner og sorgstøtte til etterlatte personer som har en autismespekterdiagnose er et viktig tema som er understudert. Dialogkonferanser skaper en likestilt arena for læring og samskaping av kunnskap. De egner seg til å bryte ned eventuelle maktbarrierer mellom makthavere, og for eksempel brukerrepresentanter/tjenesteytere. Dette gjøres gjennom at deltakere med ulike maktposisjoner i en organisasjon møtes på et likestilt grunnlag, og det åpnes opp for at alle kan dele sine perspektiver og meninger i en åpen dialog.

Resultatene kan komme til nytte ved at de kan avdekke mulige behov for endring eller forbedring. Vi skal invitere nøkkelpersoner i Bergen kommune, for å styrke implementeringen og forankringen av resultatene høgt oppe i den hierarkiske organisatoriske strukturen. Dialogkonferanser er også en metode som ikke er bredt praktisert i helsevesenet i Norge. Vi håper derfor at resultatene om selve gjennomførelsen kan skape mer kunnskap om dette er en metode som er godt egnet til å formidle og produsere kunnskap i helse og omsorgstjenester.

Ved å gjennomføre dialogcafe hvor vi inviterer ansatte fra miljøet, intervjugruppene og parter på tvers av nivåer, skaper vi rom for å utveksle og styrke erfaringer, samt spre kunnskap om et viktig tema. En dialogcafe åpner også opp for å øke egen og andres forståelse og innsikt overfor det vi ønsker å undersøke.

Sad teen sitting on old cracked steps, feeling grief and sorrow, parents loss
Foto fra Colourbox

PROSJEKTMEDLEMMER

LEDER

Natalia Ludwig

Student, Høgskulen på Vestlandet

MEDLEM

Kristine Berg Titlestad

Førsteamanuensis, Høgskulen på Vestlandet

MEDLEM

Christine Håkstad

Driftskoordinator, Botjenester i Fana og Ytrebygda, Bergen kommune

MEDLEM

Ida Therese Johannesen

Fagrådgiver, Botjenester i Fana og Ytrebygda, Bergen kommune

MEDLEM

Sissel Knudsen

Fagkoordinator, Etat for tjenester til utviklingshemmede, Bergen kommune

MEDLEM

Sondre Dahl

Tjenestekoordinator, Etat for tjenester til utviklingshemmede, Bergen kommune

MEDLEM

Unni Sagstad

Seksjonsleder (regionalt fagmiljø for autisme, ADHD og Tourettes syndrom Helse Vest), Helse Bergen

MEDLEM

Hilde Urang

Student, Høgskulen på Vestlandet

MEDLEM

Elice Solberg

Student, Høgskulen på Vestlandet

MEDLEM

Elise Thomassen

Student, Høgskulen på Vestlandet

Oppdatert: 04.04.2024 (Først publisert: 04.04.2024)