Atypisk presentasjon av akutt sykdom og skade hos eldre

E-læringskurs: Identifisering av skrøpelighet og atypisk presentasjon ved sykdom og skade hos eldre – Et kompetansehevingsprosjekt for helsepersonell i primærhelsetjenesten og i den akuttmedisinske kjeden.

Målet med prosjektet er at helsepersonell som arbeider med eldre skal få økt bevissthet rundt atypisk presentasjon av akutt sykdom og skade hos eldre.

Hva skal dere gjøre i prosjektet?

Dette er en del av et større prosjekt ved NKLM, Eldre i den akuttmedisinske kjeden

(https://www.norceresearch.no/prosjekter/eldre-i-den-akuttmedisinske-kjeden ).

Vi skal lage et nettkurs for helsepersonell som arbeider med eldre i den akuttmedisinske kjeden eller tilknyttet denne.

Det finnes rikelige mengder forskning om atypisk presentasjon av akutt sykdom og skade hos eldre, og NKLM har i løpet av prosjektperioden systematisk samlet inn denne forskningen og implementert resultatene i nettkurset. Samarbeidspartnere våre har bistått med produksjon av praksisnære kasuistikker og pilotering av nettkurset.

Nettkurset skal publiseres 24.februar 2021 på oppvakt.no.

Hvordan kan resultatene komme til nytte for andre?

Kunnskapsoppsummeringen har gitt oss svar på i hvor stor grad eldre har atypisk presentasjon ved akutt sykdom, hvilke konsekvenser dette har og forslag til forbedringer. Den viste at helsepersonell har for lite kunnskap om atypisk presentasjon av akutt sykdom og skade hos eldre. Nettkurset om atypisk presentasjon vil gjøre at helsepersonell lettere kan fange opp akutt syke og skadde eldre og sikre rett prioritering og behandling av disse.

Finansiering

  • Helsedirektoratet
  • Samarbeidsmidler Alrek Helseklynge
Foto: Therese B. Kirkesæther / Ambulanseforum

PROSJEKTMEDLEMMER

LEDER

Lisa Marie Haraldseide

forsker, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM)

56107222

MEDLEM

Sabine Ruths

Forsker 1, Allmennmedisinsk forskningsenhet, NORCE

+47 55 58 61 29

MEDLEM

Stein Nilsen

Spesialist i allmennmedisin og ph.d. ved Allmennmedisinsk Forskningsenhet ved NORCE Research

MEDLEM

Frode Fadnes Jacobsen

Professor og forskningsleder ved Senter for omsorgsforskning vest, Høgskulen på Vestlandet,

MEDLEM

Silje L. Todnem

Lege og Legevaktsjef for Hardanger og Voss legevaktdistrikt (samarbeidspartner på vegne av Kvam kommune og Helse Bergen)

Oppdatert: 17.02.2021 (Først publisert: 10.02.2021)