MENY

Program for Alrekdagene 24. september

Denne dagen starter vi med en paneldiskusjon om forskningsformidling i Midgard (aulaen). Vi fortsetter med fagsesjoner i samme lokale, samtidig som innbyggere fra barnehage til pensjonsalder vil fylle 1.etasjen for kunnskapspåfyll og medvirkning. Vi avslutter Alrekdagene med paneldiskusjon, , om brukermedvirkning i helseforskning. Alt vil foregå i Alrek sitt nybygg i Årstadveien 17. Meld deg på og velkommen!

Plenumssesjon

08:45-10:00 Hvorfor formidle forskning til folk?

Å bidra aktivt i det offentlige ordskiftet om helse, og sikre at beslutninger om helse har et godt kunnskapsgrunnlag, er sentral del for å oppfylle Alrek sin visjon på formidling. Beslutninger om helse tas på politisk nivå, byråkratisk nivå og av ansatte i helse- og omsorgstjenestene, men de tas også av oss enkeltindivider, når vi beslutter hvordan vi lever livene våre og responderer på helseutfordringer. Vi spør: Hvilket potensiale ligger det i Alrek helseklynge til å påvirke beslutninger om helse på ulike nivå? Hvordan sikrer vi at forskerne våre får tid til å forske, og samtidig holde på med populærvitenskapelig formidling til allmennheten? Hvordan påvirker dette på en forskerkarriere? 

Sted

Midgard (aulaen), 0. etasje, Årstadveien 17
Forfriskninger og registrering fra 08:30-09:00

Deltakere

Frode Thuen, professor, Insitutt for velferd og deltaking, Høgskulen på Vestlandet
Nina-M T. Theodorsen, Ph.D-kandidat, Insitutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
Gottfried Greve, viserektor for innovasjon, satsinger og klyngerUniversitetet i Bergen, og overlege, Hjerteavdelingen, Haukeland universitetssykehus.
Fungisai Ottemöller, førsteamanuensis, Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL), Universitetet i Bergen

Moderator

Mari Eide, Ph.D kandidat, Institutt for fremmedspråk, Universitetet i Bergen

Fagsesjoner i Midgard

10:15-11:15 Pandemi i frontlinjen - belyst ved CONOPRI-prosjektet

Primærhelsetjenesten er i frontlinjen i kampen mot koronapandemien, og utbruddet har satt førstelinjen under sterkt press. Prosjektet CONOPRI belyser hvordan legevaktene håndterte pandemien de først månedene, både i Norge og i andre land i Europa. Vi studerer også pasientenes kontakt med helsetjenesten og hvordan det har gått med de senere. Erfaringene fra prosjektet vil gi oss kunnskap som kan brukes for å forberede neste pandemi.

 

Sted

Midgard (aulaen), 0. etasje, Årstadveien 17

Innlegg og deltakere

Innledning

Jesper Blinkenberg, senterleder, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, NORCE

Legevaktene i Norge under koronapandemien

Valborg Baste, forsker II, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, NORCE
Sammendrag: Data fra Legevaktregisteret, som inkluderer alle legevaktene i Norge, viser at få legevakter var forberedt på en pandemi. Likevel klarte de fleste legevaktene å gjøre betydelige endringer på kort tid for å håndtere nye og store utfordringer i starten av pandemien.

Hvordan har koronapandemien påvirket legevaktene i Europa?

Ingrid Keilegavlen Rebnord, forsker II, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, NORCE, og førsteamanuensis, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen.
Sammendrag: Legevaktene i Europa var ulikt forberedt for en pandemi. På Alrekdagene vil dere få høre mer om hvordan ulike land møtte koronapandemien. 

Pasientkontakter til legevakt under pandemien

Vivian Midtbø, forsker III, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, NORCE
Samandrag: Koronapandemien påverkar pasientkontaktar til legevakt og fleire legevakter har hatt viktige roller i kommunane si handtering av pandemien. Sju legevakter i Norge (Vakttårnlegevaktene) registrerer kontinuerleg alle pasientkontaktar og korleis desse vert handtert. Kontaktmønsteret til legevaktene har endra seg betydeleg under pandemien, men med store variasjonar mellom legevaktene.    

Risikofaktorer og beskyttende faktorer for alvorlig sykdom

Guri Rørtveit, professor i allmennmedisin, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen.
Sammendrag: Det er behov for kunnskap om hvem som har risiko for alvorlig utfall etter koronasmitte. På Alrekdagene vil du vite mer om hvordan data fra nasjonale helseregistre skal gi mer kunnskap om risikofaktorer og beskyttende faktorer for alvorlig sykdom ved covid-19.

Moderator

Tone Morken, forsker I, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, NORCE

11:15 - 12:00 Pause

Lunsj kan kjøpes i kantina til Sammen i 1. etasje, Årstadveien 17.

12:00-13:15 Psykisk helsehjelp - ny praksis, ny kunnskap

Psykisk helsehjelp – ny praksis, ny kunnskap – her belyser ulike forskere fra Alrek temaer knyttet til psykisk helsehjelp. I sesjonen kan du lære om behandlingsdekning for psykiske lidelser og hvordan det jobbes med rask psykisk helsehjelp og depresjonsomsorg i kommunen. Vi får også innsikt i bruk av musikkterapi ved depresjon, samt flyktningers perspektiv på årsaksforhold og mestring av psykiske helseplager.

Sted

Midgard (aulaen), 0. etasje, Årstadveien 17

Innlegg

Behandlingsdekning for psykiske lidelser, et prosjekt underveis
Ann Kristin Skrindo Knudsen, seniorforkser, FHI
Sammendrag: Vi vet at rundt halvparten av befolkningen vil rammes av en psykisk lidelse i løpet av livet. På tross av en opptrapping av psykisk helsevern de senere årene, er det fortsatt mange med psykiske lidelser som ikke mottar behandling. Hvor mange er dette og hvilke barrierer for god nok behandling som er til stede, det vet vi lite om. På Alrekdagene vil dere få presentert smakebiter fra et prosjekt som vil gi ny og kritisk innsikt i disse spørsmålene.

Rask psykisk helsehjelp: eit evidensbasert, kommunalt lågterskeltilbod
Marit Knapstad, FHI
Sammendrag: Vi spør: Kan det kommunale lavterskeltilbudet Rask psykisk helsehjelp effektivt redusere behandlingsgapet for angst og depresjon? Hjelpen er basert på kognitiv terapi og tilbys som veiledet selvhjelp, gruppekurs og korttids samtaleterapi. Folkehelseinstituttet har gjennomført flere studier for å finne ut om hjelpen virker, og hvem den virker for. I denne presentasjonen vil dere få høre mer om Rask psykisk helsehjelp.

Depresjonsomsorg i allmennpraksis
Sabine Ruths, forsker I, Allmennmedisinsk forskningsenhet NORCE, og professor, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB
Inger Haukenes, forsker II, Allmennmedisinsk forskningsenhet NORCE, og førsteamanuensis, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB
og stipendiater.
Sammendrag: Har fastlegenes depresjonsomsorg endret seg over tid? Er det slik at alle grupper av deprimerte stort sett får den samme type behandling? Hvordan er samarbeidet mellom aktørene i depresjonsomsorg og hva har samarbeid å si for arbeidsdeltakelsen til personer med depresjon? Dette er spørsmål vi har undersøkt og resultatene i kortformat får dere presentert i denne sesjonen.

Musikkterapi ved depresjon
Brynjulf Stige, professor, Griegakademiet – Institutt for musikk og GAMUT-senteret, og leder for Polyfon kunnskapsklynge for musikkterapi
Vigdis Sveinsdottir, forsker II, Norce
Christian Gold, professor, Griegakademiet – Instiutt for musikk
Sammendrag: Å være deprimert innebærer en opplevelse, også kroppslig, av at livet er tungt å bære og verden tung å være i. Hva kan musikalsk samhandling, gjennom lytting og andre aktiviteter tilpassa den enkeltes bakgrunn og behov, gjøre med vår opplevelse og mestring av depresjon? Presentasjonen om musikkterapi vil gi en kort beskrivelse av hvordan praksis kan se ut, av hva vi vet om musikkterapi og depresjon, og av aktuell forsking på området i Bergen i dag.

Flyktningers perspektiv på årsaksforhold og mestring av psykiske helseplager
Gro Mjeldheim Sandal, professor, Institutt for samfunnspsykologi, Psykologisk fakultet, UiB
Sammendrag: Hvordan oppstår psykiske helseplager og hvordan kan man best mestre dem? Tenker flyktninger som kommer til Norge annerledes om dette enn behandlere som de møter i helsevesenet? Mange flyktninger har psykiske helseplager som følge av belastninger før, under og etter flukten, og norsk helsevesen må være i stand til å møte deres behov. Derfor trenger vi kunnskap om hvordan flyktninger selv tenker om årsaksforhold og god behandling. Presentasjonen vil vise noen av resultatene fra prosjektet

Plenumssesjon

13:30-14:45 Brukermedvirkning i helseforskning - virker det?

Brukermedvirkning begynner å bli mer sentralt i forskningen, blant annet for å få finansiering – men har vi den kompetansen, ressursene og metodene som skal til for å gjøre dette på en god måte? I denne sesjonen utforsker vi dette tema gjennom kritiske perspektiv på brukermedvirkning i helseforskning, sammen med gode eksempler som belyser hvordan en kan gjøre dette. V starter med korte innlegg og avslutter med diskusjon.

Innlegg og deltakere i plenumsdiskusjon

Kritisk perspektiv på brukermedvirkning i helseforskning
Kari Tove Elvebakken, professor, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen
Kirsti Malterud, professor emirita, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
Brukermedvirkning i ‘Ruver-prosjektet’ – en studie om rusavhengige menneskers verdighet
Oscar Tranvåg, Institutt for helse- og omsorgsvitskap, Høgskulen på Vestlandet
Ungdoms brukermedvirkning i forskning
Randi Træland Hella med ungdomsrepresentant Hedda Blomvåg fra forsknings- og innovasjonsprosjektet Helsefremmende arbeid på sosiale medier, Byrådsavdeling for arbeid, sosial og bolig, Bergen kommune.
Erfaringer med brukermedvirkning i forskning – samtale mellom brukerrepresentant og forsker
Stein Erik Fæø, førsteamanuensis, Fakultet for helse, VID vitenskapelige høyskole
Rune Samdal, brukerrepresentant i Brukerpanelet til Alrek helseklynge

Moderator

Kristin Tuven, brukerrepresentant, Brukerpanelet i Alrek helseklynge

Pizzafest for Alrekere

15:00-18:00 Sosialt arrangement for "Alrekere" i kantinen - egen påmelding

Kjære alle som jobber iAlrek

Som en fin avslutning på Alrek-dagene ønsker Husrådet for Årstadveien 17 å invitere til sosialt treff på fredag 24. september klokken 15-18. Det blir servering av pizza og drikke.

Det vil også bli mulighet for å kjøpe øl/vin i kantinen.

Påmelding ved å trykke på denne denne lenken innen onsdag 15. september kl. 15.00.

 

Innbyggerprogrammet

11:00-12:30 Pårørendeinvolvering - samarbeid og smertegrense i eldreomsorgen

Hjemmebaserte tjenester og sykehjemmene i Bergen kommune arbeider med å se på nye måter å involvere pårørende på. Vi er kommet inn i en tid der vi har økte utfordringer til å rekruttere helsepersonell. Vi blir flere eldre, samtidig som det blir færre yngre mennesker til å arbeide i tjenestene våre. Fremtidens helse- og omsorgstjenester vil preges av dette. Pårørende har en unik kunnskap og gir ofte mange timer med pleie og omsorg til sine.  I dette fremtidsbildet stiller Aldringshuben spørsmålet; Hvilke behov har egentlig de pårørende for å involveres og bidra? Vi inviterer deg som er forsker, pårørende, student, eldre og ansatt i pleie- og omsorgstjenestene til å til å komme med tanker og idemyldre sammen med oss i Aldringshuben.

Vi ønsker studenter, forskere (inkludert ph.d-studenter), eldre og pårørende velkommen til å bidra! Ta kontakt med Anne Karine A. Monsen i Aldringshuben på AnneKarineA.Monsen@bergen.kommune.no

Sted

Munin, 0. etasje, Årstadveien 17

10:00-13:00 Barneskolebarn får prøve ut VR-briller, og hvordan dette brukes i arbeid med barn og unge

For inviterte barneskolebarn.

Sted

Borgertun, 1. etasje, Årstadveien 17

10:00-12:00 Bo, lev og opplev - teknologi, mat og kunst, kunnskapsformidling til pensjonister

Vi har gleden av å invitere pensjonister og andre seniorer til et godt og variert program!
Vi starter med utstillingen «Fremdeles her», en fotoutstilling som formidler hvordan musikkterapi kan fremme positiv helse hos mennesker med demens. Det er ikke nødvendig, men ta gjerne med egne øretelefoner og smarttelefon for å oppleve den interaktive delen av utstillingen.

Videre blir det omvisning i e-helsearenaen HVL. Her blir det anledning til å oppleve og lære om ny teknologi, som både kan forenkle hverdagen og bidra til økt livskvalitet.

Etter omvisningen vil Bergen kommune informere om sitt allsidige arbeid innen frivillighet for og med eldre. For eksempel betydningen av å være en spisevenn eller en kunstkompis på KODE.

Dagen avsluttes med en underholdende og informativ forestilling om immunologi og vaksine (se lengre ned i programmet – felles påmelding).

Sted

E-helsearenaen/kantinen, 1. etasje, Årstadveien 17

Påmelding

Trykk her for å melde deg på «Bo lev og opplev» og Tealtralsk forestilling

10:30-11:30 Kunnskapsforestilling om Covid19-viruset til barnehagebarn

«Vilde Virus og den hemmelige invasjonen av Laryngoland» – Vi har alle opplevd å få besøk av et virus. Viruset er en skikkelig slappfisk som lar cellen gjøre jobben for seg. Viruset trenger å få laget kopier av seg selv. Det gjør det ved å lure cellen til å behandle virusets arvestoff som om det var cellens eget. Cellen blir lurt opp i stry. Forskning Til Folket har ganske enkelt dramatisert influensavirusets livssyklus.

Til denne forestillingen har vi inivtert barnehagebarn fra nærområdet vårt til forestilling med Henriette Ertsås, Forskning til folket. Vi ser fram til løpende barneføtter, latter og nysgjerrige barn i gangene i 1. etasjen i Årstadveien 17. Vi håper de blir værende med sine lunsjpakker, og at de også senere vil bruke bakhagene til Årstadveien 17 som turmål.

Sted

Fellesareal i 1. etasje, Årstadveien 17

12:00-13:00 Teatralsk kunnskapsforestilling om vaksine

Immunologi og vaksine på flanellograf – Du trenger ikke være innbitt vaksinemotstander for å
foretrekke plass bakerst i koronavaksinekøen. Vaksineskepsis fra avkroker på internett finner veien
helt ut til etablerte medier. Det er forståelig at du nøler. Da må vi som har brukt all verdens tid på å forstå
immunologi kunne forklare hvorfor vaksine faktisk er bra for deg. Forskning Til Folket, Pandemisenteret og Bergen Covid19 Research Group ved Universitet i Bergen henter frem flanellografen og forklarer hvorfor Covid-19 er farlig for mange eldre, mens barn flest knapt opplever ubehag i halsen. Antistoff, antigener, immunreaksjon, T-celler, B-celler, peptider, reseptorer og vaksiner tar plass på flanellografen. Vi går gjennom de ulike vaksinene og forklarer hva som skiller dem.

Vi ønsker pensjonister og andre seniorer velkommen til Årstadveien 17! Som avslutning på sesjonen «Bo, lev og opplev» viser Henriette ERtsås, Forskning til folket, kunnskapsforestilling om

Sted

Kantinen, 1. etasje, Årstadveien 17.

Påmelding

Trykk her for å melde deg på «Bo lev og opplev» og Tealtralsk forestilling

Kveldsarrangement – Researchers Night

19:00-20:30 "Nobody puts overgangsalderen in the corner!"

Vi har lenge vært på minussiden når det gjelder kunnskap om kvinnehelse. Spesielt overgangsalderen er et tema mange har et forhold til, men ikke snakker nok om. Dette endres nå, for «Nobody puts overgangsalderen in the corner!». Ta med deg partner, venninnegjengen, klubben, mor og søster, og bli med på en helaften der et knippe eksperter gir deg det meste innen overgangsalderens «do’s & dont’s».

Sted

Grand Hotel Terminus, Bergen

Deltakere

Ragnhild Sekse, professor, Fakultet for helsefag, VID vitenskaplige høyskole
Elinor Margrethe Chelsom Vogt, stipendiat, Klinisk institutt 1, UiB
Mette Løkeland-Stai, ph.d, overlege, Avdeling for helseregisterforskning- og utvikling, Folkehelseinstituttet og Haukeland universitetssykehus.
Thomas Mildestvedt, fastlege, Bergen kommune og førsteamanuensis, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB

Moderator

Anita Prante, jordmor, Kvinneklinikken, Helse Bergen og influnecer med bloggen Menopause By Anita

Arrangementet foregår i samarbeid med Forskningsdagene i Bergen. Det blir opprettet et eget arrangement med påmelding til dette. Følg med her og på facebook!

Trykk her for å melde deg på Alrekdagene