Nærmere 20 millioner kroner fra Diku til Alrekpartnere

– Dette er tildelinger som svarer på to store utfordringer i primærhelsetjenesten.

Universitetet i Bergen og Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest, med Bergen kommune i spissen, får 10 millioner kroner frå Diku til et utdanningssamarbeid rundt praksis i allmennmedisin på fastlegekontor. Også VID fikk midler til utdanningssamarbeid med blant andre Bergen kommune som skal styrke og videreutvikle sykehjem som læringsarena for første-års sykepleierstudenter.

–  Her er tre Alrekpartnere involvert i to prosjekter som svarer direkte på to store utfordringer i primærhelsetjenestene, nemlig fastlegekrisen og sykepleiermangelen. Begge prosjektene skal skape flere og bedre praksisarenaer, som er helt i tråd med Alrek sin visjon, sier Berit Angelskår, klyngefasilitator for Alrek helseklynge.

Midlene er en del av regjeringens satsing på å få flere studenter i praksis i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

– Mange av dagens studenter i helse- og sosialfagutdanningene skal ut og jobbe i kommunene når de er ferdige, men i dag er mangel på praksisplasser en hindring. Derfor bruker vi nå nesten 100 millioner kroner på nyskapende prosjekt som skal gi studentene god og relevant praksis i kommunene. Dette er vi avhengige av for at helse- og sosialtjenestene i hele Norge skal kunne rekruttere kvalifisert personell, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Trenger flere fastleger

Prosjektet ved UiB utgår fra Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Det medisinske fakultet, med professor Steinar Hunskår som prosjektleder. Formålet med prosjektet er å bidra til at medisinutdanningene i Norge har et tilstrekkelig antall praksisplasser i primærhelsetjenesten, med god kvalitet og kompetente praksisveiledere.

Den overordnete hensikten er å utdanne kompetente leger til fastlegeordningen i kommunene, i tråd med Samhandlingsreformen og Regjeringens nye Handlingsplan for allmennlegetjenesten (2020).

Prosjektet skal kartlegge, utvikle og prøve ut nye modeller for praksis for medisinstudenter, med mål om flere, lengre og bedre praksisperioder. Videre skal partnerne utvikle og pilotere en ny og fleksibel videreutdanning for å oppnå nasjonale krav for veilederkompetanse hos praksisveilederne.

– Denne tildelingen var helt avgjørende for prosjektet. Det kunne ikke ha blitt utført uten tildelingen. Selv om prosjektet formelt sett er lokalt, så er tilnærmingen og interessefeltet nasjonalt, og resultatene er tenkt brukt for alle fakultet med medisinutdanning i Norge. Alrek helseklynge er møteplassen for viktige partnere i prosjektet med Faggruppe for allmennmedisin og Gruppe for helsetjenesteforskning ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved UiB, og Bergen kommune og Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest. Prosjektet er et godt eksempel på en type samarbeid som er resultatet av Alrek helseklynge, og som kan utvikles gjennom slike partnerskap, sier Steinar Hunskår, professor og prodekan ved Det medisinske fakultet.

Medisinsk fagsjef i Bergen kommune, Trond Egil Hansen, er svært fornøyd med tildelingen som han mener er et tydelig resultat som følge av satsingen på Alrek helseklynge.

– Prosjektet vil bidra til at medisinutdanningen har et tilstrekkelig antall praksisplasser i fastlegepraksis med god kvalitet og kompetente praksisveiledere. En viktig del av bakgrunnen og motivasjonen for prosjektet er behovet for å utdanne flere allmennleger og rekruttere flere medisinstudenter til stillinger som fastleger. På sikt kan det å gi flere medisinstudenter mulighet til praksisopphold av høy kvalitet ved fastlegekontorer, være ett viktig bidrag til å løse fastlegekrisen i kommunene, sier Hansen.

Førsteårsstudenter i praksis

Prosjektet «Kickstart på sykehjem» har som mål å styrke og videreutvikle sykehjem som læringsarena for første-års sykepleierstudenter. Sentralt i prosjektet er å prøve ut en praksismodell for aktiv læring i klinisk praksis. I prosjektet vil studenter strukturere læringen ved hjelp av et nytt lærings- og vurderingsverktøy, under veiledning og støtte av praksisveiledere og praksislærer.

– Dette går rett inn i vår visjon for Alrek helseklynge om å skape nye, effektive løsninger på lokale og globale utfordringer gjennom helhetlig, tverrdisiplinær forskning og aktiv bruk av teknologi, samt sikre at studentene får helhetlig teoretisk og praktisk kunnskap, sier Anita Lyssand, prodekan på Fakultet for helsefag ved VID.

Prosjektet vil ta i bruk kombinerte stillinger, der ansatte fra høgskole/universitet og sykehjem jobber sammen i et team, for å veilede studenter og tilrettelegge gode og relevante læringsmuligheter.

Female doctor in front of medical group

Oppdatert: 14.01.2021 (Først publisert: 17.12.2020)