Kommunen drar nytte av Alrek i arbeid med ny Ungdomsplan

Brukerinvolvering og forskning ligger til grunn når kommunen utarbeider ny plan for ungdom i Bergen.

Jeg møter Britt Randi H. Schjødt og Cathrine Akse Nordkvist, fra Byrådsavdeling for arbeid, sosial og bolig, i cafeen til Sammen i Årstadveien 17. De er i full gang med siste forberedelser før innspillsmøte med ungdom og voksne som jobber med ungdom, som de skal holde i kommunens rom, Borgertun. Schjødt er psykolog og spesialrådgiver, og leder arbeidet med ny ungdomsplan for Bergen kommune.

Jeg ønsker å vite litt mer om hvordan de jobber med å sikre gode kunnskapsgrunnlag, og om helseklyngen kan være en ressurs.

– Når du lager ny plan om framtidens kommune og tjenester, må den være kunnskapsbasert. Da bygger vi på forskning og på erfaring, men ikke minst bygger vi på kunnskap fra dem det gjelder, fastslår Schjødt.

– Kunnskap fra ungdommene er viktig. Det verste er jo om de ikke ser relevansen av planen, legger Nordkvist til. Hun er rådgiver og bidrar med innspillsmøtene, som utføres med metoden design thinking.

På spørsmål om Alrek, forteller Schjødt at hun nettopp har omtalt Alrek og Borgertun som en «tumlestue for samarbeid».

– Dette passer så godt med måten vi jobber med planarbeid, der vi involverer forskere og brukere, og det kan også brukes i tjenesteutviklingsarbeid.

Hun fremhever viktigheten av fysiske møtesteder og mener at klyngen har truffet godt med utforming for å få dette til med fleksible rom og møbler som danner en god innovasjonsarena.

Innspill fra forskere

Schjødt og resten av plangruppen har allerede snakket med et stort utvalg ungdommer, og hatt innspillsmøte med forskere. Her har forskere fra Alrekpartnerne Institutt for helse, miljø og likeverd UHEMIL, UiB, Folkehelseinstituttet og RKBU i Norce helse, i tillegg til Institutt for samfunnsforskning, bidratt.

Eksempel på case med en fiktiv ungdom, konstruert på basis av innspill fra ungdommer, forskere og ansatte. Foto: Berit Angelskår

Forarbeidet har resultert i utformingen av casene som ungdommene skal få bryne seg på i dagens workshop. Her presenteres fiktive ungdommer med ulike liv, tanker og utfordringer.

– Forskerne bidrar med viktig kunnskap, de preger casene, og kunnskapen påvirker også utformingen av planen generelt. De vil også få planen på høring. Forskerne gir oss bedre oversikt og de kan slå fast en del ting, forteller Schjødt.

– Men kunnskapshullene er også viktige. Disse kan vi utforske sammen med brukerne. De kan igjen bidra til å utforme nye forskningsspørsmål. For oss er det for eksempel viktig å vite hva som virker positivt. Noen ganger er det utfordrende å få svar på det i forskningen, som ofte har et kritisk blikk. I planarbeidet utforsker vi dette sammen med ungdommen, sier hun.

Gunnhild Johnsen Hjetland fra Folkehelseinstituttet er en av forskerne som har kommet med innspill til ungdomsplanen.

– Jeg er involvert i et prosjekt som utforsker sammenhenger mellom bruk av sosiale medier og ungdoms psykiske helse. Prosjektet ser særlig på potensialet for å skape helsefremmende miljø på sosiale medier. Det er flott at kommunen inviterer inn forskere for å få et solid kunnskapsgrunnlag når de utformer planer og tiltak. Mange forskere ønsker jo at kunnskapen blir lyttet til og nyttiggjort. Alrek helseklynge er godt egnet arena for denne type samhandling.

Ungdom i førersetet

Klokken nærmer seg halv to, og det er på tide å ta imot ungdommene, ansatte, samarbeidsparter og frivillige som kommer inn dørene til Årstadveien 17. De får servert pizza og drikke før arbeidet starter, der de skal bruke og dele kunnskapen de har som ungdom i kommunen. Dagens tema er «fritid og venner».

Planen skal omfatte alle sider av ungdomslivet, og plangruppen er bredt representert fra fem byrådsavdelinger med ulike ansvarsområder. Likevel gir gruppen den fremste stemmen til ungdom selv.

– Vi har satt ungdommen i førersetet, noe som politikerne var veldig opptatt av når de gav oppdraget med å utforme denne planen, forteller Schjødt.

Dette er det nestsiste innspillsmøtet før skriveprosessen starter etter påske. Kommunen har som mål å sende planen ut på høring før sommeren.

Artikkelen er skrevet av Berit Angelskår

Ungdomsplan
Britt Randi H. Schjødt, Omar Johnsen og Cathrine Akse Nordkvist, jobber med ny ungdomsplan for Bergen kommune.

Oppdatert: 24.03.2021 (Først publisert: 23.03.2021)