Skal etablere unikt samarbeid mellom forskningsinstitusjoner og kommuner i vest

Regionalt Samarbeidsorgan Vest etableres nå som et nettverk mellom kommunene på Vestlandet og forskningssektoren i regionen. Hensikten er å skape en infrastruktur for relevant forskning for kommunene.

Det har vært lite forskning i og på kommunesektoren og helse- og omsorgstjenestene, særlig sammenlignet med forskningsaktiviteten i spesialisthelsetjenesten. Det er også dokumentert at kommunene i liten grad selv setter agenda for forskningen. Dette skaper i sin tur dårlige betingelser for at kommunene benytter de forskningsresultatene som produseres. For å endre på dette piloterer Kunnskapskommunen og KS nå opprettelsen av et Regionalt samarbeidsorgan for Vestland og Rogaland. Arbeidet vil hvile på anbefalinger fra Kommunenes Strategiske Forskningsorgan sin sluttrapport.

Hvorfor et samarbeidsorgan?

I litteraturen om bruk av forskning i offentlig forvaltning og tjenester pekes det ofte på et kunnskapsgap mellom forskning og praksis. Samarbeidsorganet skal forsøke å dekke dette gapet, ved å etablere en arena mellom kommunene og forskerne. Her kan en identifisere, diskutere og prioritere aktuelle kunnskapsbehov, initiere forskning knyttet til viktige problemstillinger, og jobbe for at kommunene i større grad kan ta inn forskningskunnskap som del av beslutningsgrunnlag for kommunenes tiltak og tjenester

Trond Egil Hansen, medisinsk fagsjef i Bergen kommune og leder av Kunnskapskommunen. Foto: Andrew M.S. Buller

– Vi ser et stort behov for et slikt samarbeid, og er glade for kunne bruke nyttige erfaringer fra klyngesamarbeidet i Kunnskapskommunen i en større sammenheng, sier medisinsk fagsjef i Bergen kommune og leder av Kunnskapskommunen, Trond Egil Hansen.

– Vi jobber nå systematisk for at Regionalt Samarbeidsorgan Vest skal stimulere til mer forskning i og med kommunene, og på kommunenes premisser. Med en bærekraftig struktur for kunnskapsarbeid i kommune vi  står vi sterkere sammen i sektoren, og kan i fellesskap identifisere behov for forskningsbasert kunnskap i kommunenes tjenester.

Lang vei fram

I begynnelsen av 2020 begynte Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest arbeidet med å planlegge et slikt samarbeidsorgan for hele regionen. Til tross for at Covid-situasjonen har satt kommunenes helse- og omsorgstjenester under sterkt press denne tiden, har kommunene klart å sette av tid til å planlegge og forankre arbeidet med å etablere samarbeidsorganet. Pandemien vist behovet i kommunene for oppdatert forskningsbasert kunnskap på viktige samfunnsutfordringer som kommunene ivaretar.

For å kunne nå ut til kommunerne i regionen, har det vært nødvendig å jobbe ut mot eksisterende nettverk eller “klynger” av kommuner, spesielt rettet mot FoU-arbeid.

– En del av oppdraget har vært å stimulere til opprettelse av slike underliggende regionale klynger for FoU-arbeid, eller å trekke inn allerede eksisterende strukturer for samarbeid, sier prosjektleder Lars Bergesen.

– Det kan være etter modell av Kunnskapskommunen, eller det kan være at andre modeller passer bedre i de andre regionene.

Han kommer med en sterk oppfordring til alle kommunene i Vestland og Rogaland til å ta del i slike klyngesamarbeid, både for å styrke kunnskapsarbeidet mer regionalt, og for i større grad å kunne involveres i arbeidet i samarbeidsorganet.

Målsetninger for samarbeidet

De involverte parter fra kommunesektor og forskningsinstitusjoner skal være med på å utarbeide mandatet for det regionale samarbeidet. I rapporten fra KSF skisseres en bakgrunn for dette mandatet. Ifølge rapporten skal rådet:

  • være rådgivende for kommunenes beslutningsorganer i saker som gjelder forskning og kunnskapsgrunnlag
  • jobbe for bedre rammebetingelser, insentiver og virkemidler for forskning og forskningsmidler i kommunene
  • styrke kommunenes kompetanse i hele kunnskapsarbeidet: som eier, partner og bruker av forskning
  • vurdere kunnskapsbehov og bestille kunnskapsoppsummeringer på prioriterte områder

Bergen kommune og Kunnskapskommunen har sammen med Folkehelseinstituttet, Høgskulen på Vestlandet og KS, fått støtte av Forskningsrådet til en ordning hvor kommunene i hele RSO kan stille forslag til aktuelle kunnskapsoppsummeringer og metodevurderinger, som skal fungere som beslutningsgrunnlag for kommunene. Ordningen lanseres i desember, og det nyetablerte RSO vil fases inn som et viktig styringsmekanisme for denne ordningen.

Ønsker innspill

RSO Vest har en formell oppstart tidlig i 2021, men allerede i desember samles nøkkelpersoner som representerer kommunene i regionen til et planleggingsmøte for å tenke sammen rundt RSO sin virksomhet og oppgaver i 2021.

Har du innspill til saker eller tema som RSO bør diskutere, områder der det er behov for styrket kunnskapsgrunnlag, eller andre synspunkt på hvordan RSO kan fungere? Da kan du gjerne sende dette til sekretariatet i Kunnskapskommunen: kunnskapskommunen@bergen.kommune.no – merk e-posten “Innspill RSO Vest”.

Ta gjerne også en titt på den nye nettsiden til Regionalt samarbeidsorgan

Oppdatert: 11.12.2020 (Først publisert: 11.12.2020)