Beredskap og bærekraft i helse- og omsorgstjenestene

I et spesialnummer vil Tidsskrift for omsorgsforskning rette søkelys mot temaet beredskap og bærekraft i helse- og omsorgstjenestene i kommunene. Korona-pandemien har aktualiserer kommunenes behov for beredskap fremover, både for det sannsynlige og for det uventede.

Siden mars 2020 har helse- og omsorgstjenestene vært nødt til å omstille seg og gjøre omprioriteringer for å møte utfordringer knyttet til korona-pandemien. Vi vet ennå ikke hva de langsiktige konsekvensene blir, både på vondt og godt. Evalueringer så langt tyder på at helse- og omsorgstjenestene ikke var godt nok forberedt på en pandemi. Fremtidige kriser kan være av en helt annen karakter. Dette aktualiserer kommunenes behov for beredskap fremover, både for det sannsynlige og for det uventede.

Parallelt med dette står vi foran demografiske og sosiale endringer som også utfordrer beredskapstenkning, tjenestekvalitet og velferdsstatens bærekraft. Eksempler på dette er endringer knyttet til en aldrende befolkning, mobilitet, nye bosettings- og familiemønstre, sosial ulikhet, ulikhet i helse og rekruttering av kompetanse.

Alrek helseklynge har et sterkt søkelys på helse- og omsorgstjenestene i kommunene og på bærekraftperspektiver. Vi må samarbeide på tvers for å løse de komplekse samfunnsutfordringene vi står overfor, og vårt mål er både å bidra til tverrfaglig forskning av høy kvalitet og innovasjon for å skape nye og effektive løsninger.

Inviterer til å sende inn abstrakt

Tidsskrift for omsorgsforskning inviterer nå til å sende inn abstrakt til artikkel til spesialnummeret Beredskap og bærekraft i helse- og omsorgstjenestene i kommunene innen 20. april. Spesialnummeret skal publiseres i 2023.

Bidragene skal tematisere forholdet mellom beredskap og bærekraft, enten det har sammenheng med akutt oppståtte kriser eller langsiktige samfunnsendringer.

Det inviteres også til teoretiske og teoriutviklende arbeider om denne tematikken, for eksempel knyttet til ulike logikker og tenkninger rundt beredskap og bærekraft.

Tidsskrift for omsorgsforskning er et vitenskapelig tidsskrift som har en tverrfaglig profil og får bidrag fra helsefaglige, samfunnsfaglige og humanistiske fagtradisjoner. Det henvender seg både til praksis- og forskningsmiljøer, offentlige myndigheter og beslutningstakere, med mål om å styrke kunnskapsgrunnlaget for helse- og omsorgstjenestene i kommunene.

Les mer her.

Oddvar Førland, HVL

Oppdatert: 15.03.2022 (Først publisert: 01.03.2022)