Årsmeldingen for 2022 er klar!

Vil du vite mer om Arlek helseklynge og hvordan vi jobbet i 2022? Nå kan du lese årsmeldingen vår!

Alreks første årsmelding

Vi ønsker dere velkommen til å lese årsmeldingen for Alrek helseklynge for 2022 her.

2022 var et formativt år for klyngen, og det første året uten pandemirestriksjoner etter at bygget i Årstadveien 17 sto ferdig. Det var mulig å arrangere fysiske konferanser igjen, og et årshjul for klyngen begynner å ta form:

«Vi har etablert tre årlige konferanser: Digital helse-dager, Studentkonferansen og Alrekdagene. Dette er viktige møtearenaer som støtter Alrek sine mål og satsinger, og klyngens funksjon med å legge til rette for samhandling på tvers av fag og sektor», forteller klyngefasilitator Berit Angelskår som har jobbet frem årsmeldingen, sammen med styreleder Karsten Specht og styringsgruppens sekretær Kristin Walter.

Konferansene arrangeres henholdsvis i mai, juni og september, med programsider på Alrek sine arrangementssider.

Strategien var en viktig milepæl i 2022

I Årsmeldingen trekkes strategien «Alrek helseklynge mot 2026» frem som en viktig milepæl. Ikke bare legger selve strategidokumentet viktige føringer for partnerskapet, men det trekkes frem at strategiprosessen var en involverende prosess der mål og satsinger ble forankret i fagmiljø og faggrupper. Faggruppene har også jobbet med egne mål og handlingsplaner utfra strategien.

 

Brukermedvirkning

I Årsmeldingen redegjøres det for hvordan klyngen har satt igang arbeidet med strategiens mål og satsinger, og områder der klyngen kan sette inn enda mer kraft. Et nytt satsingsområde som ble vedtatt som del av strategien til Alrek, var å sikre reell brukermedvirkning for dem som skal ha nytte av kunnskap og løsninger som skapes i klyngen.

«Brukermedvirkning er nå synliggjort som den viktige satsingen det er i Alrek, og sidestilles med de fire eksisterende satsingene forskning, innovasjon, utdanning og formidling, i strategien», understreker Karsten Specht.

I tråd med dette, initierte Brukerpanelet et samarbeidsprosjekt sammen med Faggruppe for lærings- og mestringsaktivitet, som bidro til økt samarbeid rundt brukermedvirkning mellom partnere fra Alrek, Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest og Norwegian Smart Care Cluster.

Samarbeidsprosjektet resulterte i at Styringsgruppen har satt ned en mindre arbeidsgruppe for å utrede mulighetene for å etablere et senter for brukermedvirkning i Alrek. Gruppen skal levere sin innsikt til Styringsgruppen i løpet av høsten 2023.

 

Organisatoriske endringer

2022 var også året for å se nærmere på hvordan Alrek helseklynge er organisert. I denne prosessen ble navn på klyngens styringsorgan endret. Mandat og sammensetning ble også revidert og konkretisert. Endringene besto blant annet i at Arbeidsgruppen fikk navnet Styringsgruppe, mens daværende Styringsgruppe endret navn til Partnermøte. Brukerpanelet har også fått en ny sammensetning. Alrek sin organisasjon, styringsorgan og panel kan en lese mer om her: Styre og utvalg – Alrek (alrekhelseklynge.no)

Avslutter med et fremtidsblikk

Årsmeldingen avslutter med å si noe om hva vi har å bygge videre på, og hvilke områder klyngen kan sette inn enda mer innsats. Partnermøtet la særlig vekt på hvordan partnerne kan samarbeide om å påvirke beslutninger om helse, når de mottok Årsmeldingen fra Styringsgruppen i vår. Videre ble prioriteringer understreket som et konkret tema der vi kan samarbeide mer, både om kunnskap og konkrete løsninger.

Vi ser fram til å ta tak i utfordringene for å skape innovative helse- og omsorgsløsninger for hele mennesket!

Oppdatert: 02.05.2023 (Først publisert: 27.04.2023)