Et fellesskap for brukermedvirkning i Alrek

Arbeidsgruppen for brukermedvirkning i Alrek, leverte mandag denne uken sin rapport og anbefalinger, basert på innsiktsarbeidet de har utført i løpet av 2023. Finn oppsummering av funn og anbefalinger nederst i saken.

Anbefaler å etablere en faggruppe for brukermedvirkning i Alrek

Mandag 11. desember overleverte arbeidsgruppen sin rapport til Styringsgruppen. Hovedfunnene til arbeidsgruppen viser behov for å dele kompetanse og ressurser rundt brukermedvining i forskning, tjenestutvikling og innovasjon. En måte å bygge opp et fellesskap og en delingskultur, er å etablere en faggruppe. Arbeidsgruppens anbefalinger ble godt tatt imot, og det forventes at sak om faggruppe blir tatt opp i Styringsgruppens første møte i 2024.

Bred interesse for samarbeid rundt brukermedvirkning

Innsiktsarbeidet viser at det er bred interesse for et aktivt fellesskap rundt brukermedvirkning i tjenesteutvikling, forskning og innovasjon i Alrek Helseklynge, og at det er behov for og vilje til samarbeid. Deling av kompetanse og ressurser vurderes som bærekraftig i et samfunnsøkonomisk perspektiv, og totalt sett ressursbesparende for klyngepartnerne.  

Ved første workshop fokuserte vi aller mest på å få en oversikt over hva slags ressurser personer i klyngen har. Ved denne workshopen bygde vi videre på dette grunnarbeidet og fokuserte enda mer på hva vi kan og vil bygge opp sammen i klyngen basert på ressursene vi har.

Dette forteller Lill Susann Ynnesdal Haugen fra Institutt for helse, miljø og likeverd, ved Universitetet i Bergen (UiB), som også denne gangen ledet workshoparbeidet på vegne av arbeidsgruppen for brukermedvirkning i Alrek helseklynge.

Workshop oppsummert

Som sist, startet workshopen med å presentere brukermedvirkningsressurser i form av tre meget spennende arbeidet:

  1. «Brukermedvirkning i forskning med Q-metoden.» ved Eli Sjo, leder i Brukerpanelet i Alrek, og nestleder i Brukerutvalget ved Helse Bergen, forteller om sine oppelvelser som brukerrepresentant i forskning og om tilnærmingen «Q-metoden»
  2. «Samskaping i Vest – Brukermedvirkning på flere nivå» ved Trude Senneseth, prosjektleder for Samskaping i Vest, Helse Bergen, ph.d.-kandidat ved Høgskulen på Vestlandet, psykologspesialist.
  3. «Fra what’s wrong to what’s strong; hva kan vi bygge på, hvem kan vi bygge med? Erfaringer fra «Sammen om nærmiljø og møteplasser», Askøy kommune» ved Bjørn Tore Bystrøm, fasilitator for folkehelseprosjekt SoNoM, miljøveileder, koordinator Ungdommens kommunestyre, Askøy kommune, samarbeid over en årrekke med Høgskulen på Vestlandet om styrkebasert utviklingsarbeid (ABCD).

I andre del av workshopen tok deltagerne utgangspunkt i personlig engasjement og ressurser og kom sammen i smågrupper rundt felles interesse for å arbeide med hva de kunne tenke seg å gjøre sammen og hvordan de kunne klare å få det til i praksis.

I plenumsgjennomgangen mot slutten av workshopen, kom flere viktige og gode forslag frem, slik som å bidra til å utvikle en «Ressursbank rundt brukermedvirkning i Alrek helseklynge». Et annet konkret forslag var å samarbeide om å utvikle kompetansehevingsaktivitet om brukermedvirkning for beslutningstakere som målgruppe.

Workshop om brukermedvirkning, november 2023

Oppdatert: 15.12.2023 (Først publisert: 14.12.2023)