Faggruppe for innovasjon og e-helse

Gruppen skal drøfte mulighetene for utvikling og samarbeid på feltet innovasjon og e-helse i et folkehelse- og helsetjenesteperspektiv.

Faggruppe for innovasjon og e-helse ble utnevnt av Arbeidsgruppen for Alrek helseklynge i møte 09.11.17.

Faggruppens mandat

Gruppen skal drøfte mulighetene for utvikling og samarbeid på feltet innovasjon og e-helse i et folkehelse- og helsetjeneste-perspektiv. Gruppen skal identifisere samarbeidsflater mellom helsetjenesten, kommunene, utdanningsinstitusjonene og innovasjonsmiljøene.

Samarbeidet skal gi merverdi for befolkningen, de kommunale helsetjenestene, for utdanningsinstitusjonene og studentene.

Gruppen skal:

 • vurdere forskningsbehovet rundt primærhelsetjenesten sine behov for innovasjon og utvikling av tjenestene.
 • vurdere hvordan studenter kan få økt kunnskap og innsikt i tjenesteinnovasjon og E-helse.
 • vurdere hvordan brukermedvirkning kan styrke arbeidet og samarbeidet på disse områdene.
 • ha tett kontakt med Faglig forum, som har et hovedansvar for relasjonene til de miljøene i Årstadveien 17

Arbeidet er et ledd i samhandlingen rundt Alrek helseklynge og gruppen skal jevnlig rapportere til Arbeidsgruppen for helseklyngen. Det vil være en fordel om det ved avslutning av hvert år gis en kort skriftlig fremstilling av faggruppens fremdrift.

Gruppen ledes av prodekan for innovasjon ved Det medisinske fakultet(*) og har ytterligere representasjon fra UiB-PSYK, UiB-KMD, BTO, Mohn-senteret, HVL, NHH, Bergen kommune og Uni Research. Gruppen har i tillegg en brukerrepresentant. Gruppens representanter kan suppleres ved behov.   (* endret våren 2018, ledelse fra HVL avklart)

Oversikt innovasjonsaktiviteter hos partnerne

Her finner du en liste over en del av innovasjonsaktivitetene til partnerne i klyngesamarbeidet og andre deltagere i gruppen. Listen er ikke fullstendig, og kan bli oppdatert.

Institutt for global helse og samfunnsmedisin:

 • LIVE@Home.Path
 • Park-Dig (digitale målinger hos personer med Parkinson)
 • DEM (effekt av COVID-19 pandemi hos hjemmeboende personer med demens og bruk av digitalisering)
 • COST Action: NET4AGEFRIENDLY
 • Planlagt Senter for artificial intelligence
 • Samarbeid rundt NSCC webinar

Helse Vest IKT :

 • Tekprat – Erfaringsutveksling på tvers av foretakene, akademia og næringsliv
 • VRLab – Helse Vest IKT har en lab hvor vi tilbyr interessenter å teste ut VR og er også med å tilrettelegge for implementering av VR i klinikker.
 • Helsetanken – en sandkasse for næringsliv, studenter, innovatører og grundere som vil være med å lage nye helsetjenester.
 • Chatbot – Helse Vest IKT som samarbeidspartner og tilrettelegger
 • Brukervennlige kliniske løsninger – Status i helseforetakene

Helse Bergen:

 • Mestringsskole for barn og unge med sammensatte helseplager
 • INTROMAT (inkluderer utvikling av 5 internettbehandlingsprogram)
 • Lavterskel eMeistring – Tidlig intervensjon i spesialisthelsetjenesten
 • Teknologistøttet rehabilitering med pasienten som viktigste ressurs
 • «Forskningssenter for digitale psykologiske helsetjenester (SFI 2020-2028)» med mål om å øke tilgangen på psykisk helsehjelp ved bruk av teknologi.
 • BRCA – Chatbot Arvelig Brystkreft
 • Internettbasert behandling og pasientopplæring ved funksjonelle mage – tarmlidingar – på nett og mobil
 • Trådløs monitorering (telemonitorering) av pasienter som lider av søvnapnè
 • Psykisk helsetilbod for ungdom på nett
 • Samtaleagent i mestring – IBS
 • Videokonsultasjon i Rehabilitering
 • Barselomsorg heime
 • Teknologistøttet rehabilitering med pasienten som viktigste ressurs
 • Dina Chatbot for gravide

VIS innovasjon:

NORCE

 • RE-AIMED 
 • Can a mobile game be an effective intervention for irritable bowel syndrome?

HVL – Senter for omsorgsforskning og E-helsearena

Det nye laboratoriet vårt på Alrek helseklynge er på 250 m2. Det består av en leilighetsdel med kjøkken, stue, to soverom, bad og gang og en institusjonsdel med to store rom med tilhørende bad. I tillegg er det to forsøksrom, det ene med dusj og vask. Fellesområdet i lokalet har god plass til 30 personer.

Alle rom er utstyrt med teknologiske løsninger som kan gjøre hverdagen bedre for beboeren, pårørende og tilsatte i tjenestene.

Det vises flere ulike velferdsteknologiske løsninger på laboratoriet

Kontakt: ljso@hvl.no

Forskningsprosjekter:

Utviklingsprosjekter:

 • E- helse for eldre med komorbiditet og kognitiv svikt
 • E-helse for personar med utviklingshemming
 • E- helse for personar med rusavhengighet
 • Responsløysingar
 • Styring, leiing og organisering av e-helse
 • Smart Care lab, avklaring og testing. E-helseintegrasjon og plattformer
 • E-helse i bustadplanlegging
 • E-helse, aktivitet og fellesskap

REPRESENTANTER I FAGGRUPPEN

LEDER

Hege Rob Moi

Seksjonsleder e-helse, Helse Bergen

MEDLEM

Vegard Tuseth

Overlege ved Haukeland Universitetssjukehus, førsteamanuensis ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen.

+47 55 58 61 48

MEDLEM

Helge Ræder

Professor, Prodekan for innovasjon, Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen

+47 000 00 000

MEDLEM

Jens Kristian Fosse

Dekan, Fakultet for ingeniør- og naturvitskap, Høgskulen på Vestlandet

+47 55 58 71 29

MEDLEM

Mari Synnøve Berge

Førsteamanuensis, Institutt for helse- og omsorgsvitskap, Høgskulen på Vestlandet

+47 55 58 56 14

MEDLEM

Tone Skår

Prosjektleder Innovasjon, VIS Innovasjon, Avdelingsleder NSCC Vestland

+47 970 22 360

MEDLEM

Kristin Brekke

Fagleder for digitalisering og e-helse, Bergen kommune

MEDLEM

Tine Nordgreen

Førsteamanuensis, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen og Haukeland Universitetssjukehus

+47 55 58 88 65

MEDLEM

Camilla Lindelid Strand

Ableon

MEDLEM

Borghild Marie Skadal Midttun

Helse - Bergen Næringsråd

MEDLEM

Bettina Husebø

Professor, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen

+47 55 58 67 35

MEDLEM

Nina Vahl Sletteland

Førstelektor, Fakultet for helsefag, VID Vitenskapelige høgskole

MEDLEM

Synnøve Olset

Helse Vest IKT

MEDLEM

Thale Skogstad

Brukerrepresentant

MEDLEM

Dag Einar Liland

Brukerrepresentant

MEDLEM

Pål Lystrup

Studentrepresentant

MEDLEM

Lisa Marie Haraldseide

forsker, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM)

56107222

MEDLEM

Christel Wotton

Vestland fylkeskommune

MEDLEM

Øystein Stavø Høvig

Førsteamanuesis, Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling, HVL

Oppdatert: 30.04.2021 (Først publisert: 23.09.2020)