Faggruppe for registre

Faggruppe for utvikling og samarbeid på feltet registre og andre helsedatakilder i et folkehelse- og helsetjenesteperspektiv.

Faggruppe for registre ble utnevnt av Arbeidsgruppen for Alrek helseklynge i møte 09.11.17.

Mandat for fagruppen

Gruppen skal drøfte mulighetene for utvikling og samarbeid på feltet registre og andre helsedatakilder i et folkehelse- og helsetjenesteperspektiv. Kunnskapsbehovet i helsetjenesten og for innbyggerne danner grunnlag for arbeidet.

Gruppen skal identifisere samarbeidsflater mellom institusjonene for å få best mulig forskning ut av registerdata i samhandling mellom helsetjenestene, kommunene og forskningsinstitusjonene.

Samarbeidet skal gi merverdi for befolkningen, de kommunale tjenestene, for utdanningsinstitusjonene og studentene.

Gruppen skal:

  • vurdere hvordan samarbeidspartnerne kan få mest mulig nytte av eksisterende registre og nye forskningsinfrastrukturer med tilgang til helsedata ved å gjøre bruk av den samlete kompetansen i gruppen
  • identifisere øvrige miljø utover helsetjenester og helseregistre som kan supplere gruppen med relevant kompetanse
  • vurdere hvordan studenter kan få økt kunnskap og innsikt i data som genereres fra registre, helseundersøkelser og nettverk
  • foreslå innretning på samarbeid og samhandling
  • beskrive merverdi for aktørene i et forskningsperspektiv, folkehelseperspektiv, brukerperspektiv og tjenesteperspektiv.

Arbeidet er et ledd i samhandlingen rundt Alrek helseklynge og gruppen skal jevnlig rapportere til Arbeidsgruppen for helseklyngen. Det vil være en fordel om det ved avslutningen av hvert år gis en kort skriftlig fremstilling av faggruppens fremdrift.

Oversikt over kurs i registre:

Oversikt over nasjonale kvalitetsregistre tilknyttet Alrek (oppdateres fortløpende):

FHI

Dødsårsaksregisteret

Medisinsk fødselsregisteret

Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS)

Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK)

Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser

Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS)

Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM)

Register over svangerskapsavbrudd

Reseptbasert legemiddelregister

Resistensovervåking av virus i Norge (RAVN)

Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister FHI/OUS

Norsk karkirurgisk register – NORKAR HI/st olav

Illutrasjonsfoto. Opprinnelse: https://www.shutterstock.com/

Medlemmer

LEDER

Marjolein Memelink Iversen

Professor, Institutt for helse- og omsorgsvitskap, Høgskulen på Vestlandet

+47 55 58 55 18

MEDLEM

Pétur Benedikt Juliusson

Avdelingsdirektør, PhD/Professor, Folkehelseinstituttet, professor, Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen

+47 53 20 41 21

MEDLEM

Tone Bjørge

Professor, Insitutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen

+47 55 58 85 30

MEDLEM

Morten Birkeland Nielsen

Professor, Institutt for samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen

+47 55 58 23 35

MEDLEM

Frode Fadnes Jacobsen

Professor og forskningsleder ved Senter for omsorgsforskning vest, Høgskulen på Vestlandet,

MEDLEM

Kyrre Breivik

Forsker II, NORCE

MEDLEM

Ellen Berggreen

Forskningsleder Tannhelsetjenestens kompetansesenter Vestland (TkV), Vestland fylkeskommune

MEDLEM

Øystein Wendelbo

Førsteamanuensis, VID vitenskapelige høyskole

MEDLEM

Einar Engtrø

Einar Engtrø, leder for Enhet for sykehjemsmedisin, Bergen kommune

Eirik Anlnes Buanes

MEDLEM

Eirik Buanes

Overlege, leder ved Norsk intensiv- og pandemiregister, Helse Bergen

Eli Sjo

MEDLEM

Eli Sjo

Brukerpanelet i Alrek helseklynge

MEDLEM

Anne Alnes Blindheim

Brukerrepresentant, Brukerpanelet i Alrek

Mette Tollånes

MEDLEM

Mette Tollånes

Assisterende kommuneoverlege i Bergen kommune

Oppdatert: 05.12.2023 (Først publisert: 24.09.2020)