Faggruppe for registre

Faggruppe for utvikling og samarbeid på feltet registre og andre helsedatakilder i et folkehelse- og helsetjenesteperspektiv.

Faggruppe for registre ble utnevnt av Arbeidsgruppen for Alrek helseklynge i møte 09.11.17.

Mandat for fagruppen

Gruppen skal drøfte mulighetene for utvikling og samarbeid på feltet registre og andre helsedatakilder i et folkehelse- og helsetjenesteperspektiv. Kunnskapsbehovet i helsetjenesten og for innbyggerne danner grunnlag for arbeidet.

Gruppen skal identifisere samarbeidsflater mellom institusjonene for å få best mulig forskning ut av registerdata i samhandling mellom helsetjenestene, kommunene og forskningsinstitusjonene.

Samarbeidet skal gi merverdi for befolkningen, de kommunale tjenestene, for utdanningsinstitusjonene og studentene.

Gruppen skal:

  • vurdere hvordan samarbeidspartnerne kan få mest mulig nytte av eksisterende registre og nye forskningsinfrastrukturer med tilgang til helsedata ved å gjøre bruk av den samlete kompetansen i gruppen
  • identifisere øvrige miljø utover helsetjenester og helseregistre som kan supplere gruppen med relevant kompetanse
  • vurdere hvordan studenter kan få økt kunnskap og innsikt i data som genereres fra registre, helseundersøkelser og nettverk
  • foreslå innretning på samarbeid og samhandling
  • beskrive merverdi for aktørene i et forskningsperspektiv, folkehelseperspektiv, brukerperspektiv og tjenesteperspektiv.

Arbeidet er et ledd i samhandlingen rundt Alrek helseklynge og gruppen skal jevnlig rapportere til Arbeidsgruppen for helseklyngen. Det vil være en fordel om det ved avslutningen av hvert år gis en kort skriftlig fremstilling av faggruppens fremdrift.

REPRESENTANTER I FAGGRUPPEN

LEDER

Tone Bjørge

Professor, Insitutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen

+47 55 58 85 30

MEDLEM

Marjolein Memelink Iversen

Professor, Institutt for helse- og omsorgsvitskap, Høgskulen på Vestlandet

+47 55 58 55 18

MEDLEM

Pétur Benedikt Juliusson

Avdelingsdirektør, PhD/Professor, Folkehelseinstituttet, professor, Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen

+47 53 20 41 21

MEDLEM

Sabine Ruths

Forsker 1, Allmennmedisinsk forskningsenhet, NORCE

+47 55 58 61 29

MEDLEM

Morten Birkeland Nielsen

Professor, Institutt for samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen

+47 55 58 23 35

MEDLEM

Grethe Almenningen

Rådgiver/Systemkoordinator, Bergen kommune

MEDLEM

Kjell Krüger

Leder, Enhet for sykehjemsmedisin, Bergen kommune

90855632

MEDLEM

Tesfaye Hordofa Leta

Førsteamanuensis, Fakultet for helsefag, VID vitenskapelige høgskole

+4755699251

MEDLEM

Dag Einar Liland

Brukerrepresentant

MEDLEM

Elina Kjellesvik

Studentrepresentant

MEDLEM

Ove Furnes

Seksjonsoverlege, Ortopedisk avdeling, Haukeland Universitetssjukehus, Helse Bergen, professor, Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen

MEDLEM

Thale Skogstad

Brukerrepresentant

Oppdatert: 28.04.2021 (Først publisert: 24.09.2020)