Faggruppe for migrasjon og innvandrerhelse

Faggruppen skal blant annet identifiserer aktuelle fagmiljøer for migrasjon og innvandrerhelse i Bergen og skape en samarbeidsarena.

Mandat

Gruppen skal  identifisere samarbeidsflater mellom institusjoner i Bergen. Hensikten er å skape merverdi for befolkningen, for de kommunale helsetjenester, for forsknings- og utdanningsinstitusjonene, studenter og klinikere.

  • Gruppen bes om å identifisere aktuelle fagmiljøer for migrasjon og innvandrerhelse i Bergen
  • Gruppen bes om å vurdere hvordan samarbeidspartnerne kan få best mulig nytte av hverandre innen forskning og undervisning
  • Gruppen bes om å skape en samarbeidsarena der de relevante fagmiljøene møtes
  • Gruppen bes om å identifisere aktuelle tema for samarbeid.

Gruppen er et ledd i samhandlingen rundt Alrek helseklynge og gruppen bes om å rapportere om sin virksomhet til Arbeidsgruppen for helseklyngen årlig. Gruppen ledes i første periode av Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Det medisinske fakultet.  Gruppen ønskes i første omgang å ha representasjon fra Bergen Kommune, UiB-Det medisinske fakultet, UiB-Det psykologiske fakultet, UiB-Fakultet for kunst, musikk og design, UiB-Det juridiske fakultet, UiB-Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Haukeland universitetssykehus, Haraldsplass Diakonale Sykehus, NORCE, Høgskolen på Vestlandet, VID vitenskapelige høgskole og Vestland fylkeskommune. Gruppens representanter kan suppleres ved behov.

Bakgrunn

Norge har i mange år mottatt innvandrere fra forskjellige land. Årsakene er både norske behov for mer arbeidskraft, men også innvandrernes behov for et nytt land å bo i på grunn av vanskelige situasjoner oppstått i deres eget land. Økt migrasjon og endringer i sykdomsbildet i andre land og regioner vil kunne påvirke helsesituasjonen i Norge. Vi har behov for mer kunnskap om disse forholdene. Kommunenes arbeid med helseutfordringer knyttet til økt innvandring, forventes å øke. Kunnskap og utvikling med hensyn til å ivareta alle disse gruppenes behov vil være en viktig del av kompetanse- og kunnskapsbehovet i kommunesektoren. Behov for mer kunnskap innen dette feltet er også viktig for forsknings- og utdanningssektoren (FoU). Det er behov for forskning og undervisning innen disse tema og FoU-miljøene i Bergen og Bergen Kommune deler et ønske om kompetanseheving innen migrasjon- og innvandrerhelse. Det foreslås å etablere en faggruppe som sikrer samarbeid og dialog mellom FoU-miljøene, utdanningsinstitusjonene og kommunehelsetjenesten i Bergen.

Universitetet i Bergen har definert Globale samfunnsutfordringer som et av sine satsningsområder. Området har en strategisk arbeidsgruppe som har hovedfokus på temaene Migrasjon, helse og ulikhet, og som arbeider for å fremme disse tema innen forskning og undervisning. Denne arbeidsgruppen har ikke en egen gruppe for migrasjon og innvandrerhelse, men det er ønskelig at en slik gruppe etableres og fremmer samarbeid mellom relevante institusjoner i regionen. Alrek helseklynge vil være en god forankring for en slik gruppe.

Illutrasjonsfoto. Opprinnelse: https://www.shutterstock.com/

REPRESENTANTER I FAGGRUPPEN

LEDER

Maria Nordheim Alme

Førsteamanuensis, Institutt for helse og funksjon, Høgskulen på Vestlandet

+47 55 58 59 84

MEDLEM

Esperanza Diaz

Professor, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen

+47 55 58 61 44

MEDLEM

Bente Elisabeth Moen

Professor, Direktør ved Senter for internasjonal helse og Globale samfunnsutfordinger, Universitetet i Bergen

MEDLEM

Fungisai Gwanzura Ottemöller

Instituttleder, Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL), Univeristetet i Bergen

+47 55 58 31 34

MEDLEM

Karl Harald Søvig

Dekan, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

+47 55 58 95 33

MEDLEM

Viggo Krüger

Førsteamanuensis, Leder for GAMUT, NORCE og Griegakademiet, Institutt for musikk, Fakultet for musikk, kunst og design.

MEDLEM

Brynjulf Stige

Professor, Leiar for POLYFON kunnskapsklynge for musikkterapi

+47 971 69 746

MEDLEM

Øyvind Rise

Sykehusprest, Haukeland Universitetssykehus

MEDLEM

Martin Skagseth

Forsker III, Norce

MEDLEM

Kari Britt Hagen

Førsteamanuensis, Fakultet for helsefag, VID

+47 412 28 693

MEDLEM

Ingrid Onarheim Spjeldnæs

Førsteamanuensis, Institutt for velferd og deltaking, Høgskulen på Vestlandet

+47 55 58 57 47

MEDLEM

Ragnhild Ihle

Førstelektor, Institutt for velferd og deltaking, Høgskulen på Vestlandet

+47 55 58 78 65

MEDLEM

Manal Mustafa

Vestland fylkeskommune

MEDLEM

Francis Rodriguez

Vara, Vestland innvandrerård

Everline Konyo Mjømen

MEDLEM

Everline Konyo Mjømen

Brukerpanelet, representerer Vestland innvandrerråd

MEDLEM

Christen Dørum

Studentpanelet i Alrek

MEDLEM

Egil Kaberuka-Nielsen

Leder, Senter for migrasjonshelse

Oppdatert: 03.05.2024 (Først publisert: 24.09.2020)