Faggruppe for lærings- og mestringsaktivitet

Samarbeid i relasjon til lærings- og mestringsaktiviteter i Alrek helseklynge.

Faggruppe for lærings- og mestringsaktiviteter ble utnevnt av Arbeidsgruppen for Alrek helseklynge i møte 16.10.17.

Mandat for fagruppen

Gruppen skal drøfte mulighetene for utvikling og samarbeid på feltet forebygging og mestring av kroniske sykdommer og langvarige helseutfordringer – i et primærhelseperspektiv. Å se utover de lovpålagte kravene for kommune- og spesialisthelsetjenesten åpner for at representantene i faggruppen utvider perspektivet på samarbeidsmulighetene. Arbeidet bygger på særavtalen som skal sikre videre drift av Lærings- og mestringsnettverket (LM nettverket), og styrke samarbeidet mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten i arbeidet med opplæring av pasienter, brukere og pårørende.

Gruppen skal:

  • identifisere samarbeidsflater mellom første- og annenlinjetjenesten som kan gi gevinst for det eksisterende LMS og frisklivssentralene og i tillegg gi merverdi for pasientene/brukerne/ pårørende, de kommunale helsetjenestene, for utdanningsinstitusjonene og studentene. For eksempel ved å fremme koblingen mellom visningsleilighet og velferdsteknologi, også med pårørende som ressurs.
  • vurdere forskningsbehovet rundt LMS og hvordan aktørene kan samhandle om forskning både på metoder som anvendes samt nytten og effekten av ulike lærings og mestringstiltak
  • vurdere hvordan studenter i profesjonsstudiene kan inkluderes i aktiviteter rundt Lærings- og mestringssenteret (hospitering, undervisning, arbeid med bachelor/mastergradsoppgaver m.m.).
  • vurdere mulighetene for styrke eksisterende tilbud om helsepedagogikk og brukermedvirkning for fagpersoner som drifter LM virksomhet. Gruppen bes om å vurdere tiltak for å styrke brukernes innflytelse i LM tiltak, slik at erfaringskunnskap likestilles med fagkunnskap i planlegging, gjennomføring og evaluering av disse tiltakene.

Arbeidet er et ledd i samhandlingen rundt Alrek helseklynge og gruppen skal jevnlig rapportere til Arbeidsgruppen for helseklyngen.

Illutrasjonsfoto. Opprinnelse: https://www.shutterstock.com/

REPRESENTANTER I FAGGRUPPEN

LEDER

Anja Lundberg Bang

Koordinator i Kraftsenter for rehabilitering, Etat for vurdering og rehabilitering, Bergen kommune

MEDLEM

Grete Lill Hjartnes

Seksjonsleder, Samhandlingsavdelingen, Haukeland Universitetssjukehus

MEDLEM

Elena Sandgathe

Rådgiver, Haraldsplass Diakonale sykehus

MEDLEM

Ane Johannessen

Førsteamanuensis, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen

+47 55 58 60 22

MEDLEM

Ragnhild Johanne Tveit Sekse

Førsteamanuensis, Fagseksjon for helsefag, VID vitenskapelige høgskole

+47 56 99 27 04

MEDLEM

Eva Langeland

Professor, Institutt for helse og omsorgsvitskap, Høgskulen på Vestlandet

MEDLEM

Lars Tuastad

Førsteamanuensis, Programkoordinator og førsteamanuensis musikkterapi, Griegakademiet, UiB

kari Tungesvik

MEDLEM

Kari Tungesvik

Brukerpanelet i Alrek helseklynge

MEDLEM

Irene Angelskår

Brukerpanelet i Alrek helseklynge

Rannveig Bakketun

MEDLEM

Rannveig Bakketun

Fungerende teamleder, Lærings- og mestringssenteret, Helse Bergen

MEDLEM

Ellen Agnete Moltubakk

Spesialsykepleier, Frisklivssentralen, Helsevernenheten i Bergen kommune

Oppdatert: 05.12.2023 (Først publisert: 24.09.2020)