Faggruppe for lærings- og mestringsaktivitet

Samarbeid i relasjon til lærings- og mestringsaktiviteter i Alrek helseklynge.

Faggruppe for lærings- og mestringsaktiviteter ble utnevnt av Arbeidsgruppen for Alrek helseklynge i møte 16.10.17.

Mandat for fagruppen

Gruppen skal drøfte mulighetene for utvikling og samarbeid på feltet forebygging og mestring av kroniske sykdommer og langvarige helseutfordringer – i et primærhelseperspektiv. Å se utover de lovpålagte kravene for kommune- og spesialisthelsetjenesten åpner for at representantene i faggruppen utvider perspektivet på samarbeidsmulighetene. Arbeidet bygger på særavtalen som skal sikre videre drift av Lærings- og mestringsnettverket (LM nettverket), og styrke samarbeidet mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten i arbeidet med opplæring av pasienter, brukere og pårørende.

Gruppen skal:

  • identifisere samarbeidsflater mellom første- og annenlinjetjenesten som kan gi gevinst for det eksisterende LMS og frisklivssentralene og i tillegg gi merverdi for pasientene/brukerne/ pårørende, de kommunale helsetjenestene, for utdanningsinstitusjonene og studentene. For eksempel ved å fremme koblingen mellom visningsleilighet og velferdsteknologi, også med pårørende som ressurs.
  • vurdere forskningsbehovet rundt LMS og hvordan aktørene kan samhandle om forskning både på metoder som anvendes samt nytten og effekten av ulike lærings og mestringstiltak
  • vurdere hvordan studenter i profesjonsstudiene kan inkluderes i aktiviteter rundt Lærings- og mestringssenteret (hospitering, undervisning, arbeid med bachelor/mastergradsoppgaver m.m.).
  • vurdere mulighetene for styrke eksisterende tilbud om helsepedagogikk og brukermedvirkning for fagpersoner som drifter LM virksomhet. Gruppen bes om å vurdere tiltak for å styrke brukernes innflytelse i LM tiltak, slik at erfaringskunnskap likestilles med fagkunnskap i planlegging, gjennomføring og evaluering av disse tiltakene.

Arbeidet er et ledd i samhandlingen rundt Alrek helseklynge og gruppen skal jevnlig rapportere til Arbeidsgruppen for helseklyngen.

REPRESENTANTER I FAGGRUPPEN

LEDER

Marie Tjelta

Læring- og mestringssenteret, Helse Bergen

MEDLEM

Cathrine Bjorvatn

Spesialrådgiver, Helse Bergen

MEDLEM

Grethe Lill Hjartnes

Seksjonsleder, Samhandlingsavdelingen, Haukeland Universitetssjukehus

MEDLEM

Oddbjørg Utheim Løken

Avdelingsleder, Frisklivs- og mestringssenter, Bergen kommune

+47 53 03 53 86

MEDLEM

Elena Sandgathe

Rådgiver, Haraldsplass Diakonale sykehus

MEDLEM

Camilla Løvvik

Førsteamanuensis, Institutt for samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen

+47 55 58 31 83

MEDLEM

Ane Johannessen

Førsteamanuensis, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen

+47 55 58 60 22

MEDLEM

Ragnhild Johanne Tveit Sekse

Førsteamanuensis, Fagseksjon for helsefag, VID vitenskapelige høgskole

+47 56 99 27 04

MEDLEM

Kristin Tuven

Brukerrepresentant

MEDLEM

Mia Laastad

Studentrepresentant

MEDLEM

Frode Aass Kristiansen

Stipendiat, Fakultet for kunst, musikk og design (Griegakademiet) / NORCE

MEDLEM

Ida Carlsen Eide

Brukerrepresentant, Alrek helseklynge. Representerer SAFO Sørvest.

MEDLEM

Eva Langeland

Professor, Institutt for helse og omsorgsvitskap, Høgskulen på Vestlandet

Oppdatert: 23.08.2021 (Først publisert: 24.09.2020)