Faggruppe barn og unge

Faggruppen ser på mulighetene for utvikling og samarbeid på feltene livskvalitet, forebygging, mestring og trygge, sømløse tjenester for barn og unge i et folkehelse- og helsetjenesteperspektiv.

Av Folkehelseloven fremgår det at folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse. Gruppen må derfor ha et helhetsperspektiv i arbeidet med å fremme barn og unges helse og helsevaner, på tvers av sektorer, tjenestenivå, faggrenser (somatikk og psykiatri) med fokus både på helsefremming, forebygging (primær og sekundær) og helsetjenestetilbud (primær og spesialisthelsetjenesten).

Barn og unges helse har mange avhengigheter både før og etter sykdom oppstår.  Arbeidsgruppen må ha bredt perspektiv. Politiske føringer i Nasjonal Helse og sykehusplan utvider perspektivet på samarbeidsmulighetene mellom kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten med utadvendte sykehus og helseteam. En Ønsker å fremme samarbeid mellom tjenester og tjenestenivå, idrettslag, frivillige og andre samfunnsaktører som kan gi gevinst for barn og unge

Arbeidsgruppens mandat er å:

  • Fremme forskning på faktorer som bidrar til økt kunnskap om helse, livskvalitet og beskyttelses- og risikofaktorer hos barn og unge.
  • Fremme kunnskap om utvikling og implementering av kunnskapsbaserte tiltak og tjenester for barn og unge. Legge til rette for at medlemmene i helseklyngen kan samhandle om forskning, utvikling og implementering rundt dette.
  • Identifisere samarbeidsflater mellom tjenester og tjenestenivå, idrettslag, frivillige og andre samfunnsaktører som kan gi gevinst for barn og unge
  • Bidra til å skape synergier og styrke eksisterende initiativ
  • Styrke faggruppens samarbeid med barn og unge
  • Bidra til å skape møtearenaer i klyngen for initiativ rettet mot barn og unge for studenter, forskere, helsearbeidere og andre aktuelle samfunnsaktører

REPRESENTANTER I FAGGRUPPEN

LEDER

Maria Norheim

Psykologspesialist, Avdeling for kunnskapsutvikling i Etat for barn og familie, Bergen kommune

MEDLEM

Liv Kleve

Klinikkdirektør. Klinikk psykisk helsevern for barn og unge (PBU), Helse Bergen

MEDLEM

Gottfried Greve

Professor ved klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen og lege ved Barne- og ungdomsklinikken, Helse Bergen

+47 55 97 52 75

MEDLEM

Lars Peder Bovim

Seksjonsleder, Energisenteret for barn og unge, Helse Bergen

MEDLEM

Ellen Haug

Førsteamanuensis, Insitutt for helse, miljø og likeverd, Universitetet i Bergen

+47 55 58 47 97

MEDLEM

Kjell Morten Stormark

Forsker I, gruppeleder Folkehelse, NORCE

+47 56 10 72 83

MEDLEM

Unni Vågstøl

Førstelektor, Fakultet for helse- og sosialvitskap, Institutt for helse og funksjon, Høgskulen på Vestlandet

+47 55 58 56 66

MEDLEM

Bente Andersen

Høgskulelektor, Fakultet for helse- og sosialvitskap, Institutt for velferd og deltaking, Høgskulen på Vestlandet

+47 55 58 57 45

MEDLEM

Johanna Aakre Høgli

Brukerrepresentant, ALREK/Helse Bergen

MEDLEM

Margrethe Moss-Iversen Lundegård

Folkehelserådgiver, Byrådsavdeling for eldre, helse og frivillighet, Bergen kommune

MEDLEM

Karin G. Berge

Tannlege, Tannhelsetjenestens kompetansesenter Vestland, Vestland fylkeskommune

MEDLEM

Ingvild Bruserud

Førsteamanuensis, Fakultet for helsevitenskap, VID vitenskapelig høyskole

Oppdatert: 28.05.2021 (Først publisert: 24.09.2020)