MENY

Partnere i helseklyngen

Alrek helseklynge er et storstilt helseklyngeprosjekt med solid forankring i de helsefaglige miljøene i Bergensområdet.

Universitetet i Begen

Universitetet i Bergen er tungt inne i Alrek helseklynge med forsking og utdanning innan både medisin, odontologi og psykologi.  

Det medisinske fakultet:

PANDEMISENTERET
Pandemisenteret ved UiB er med i Alrek helseklynge. Senteret er tverrfakultært, og skal produsere samfunnsrelevant kunnskap for førebygging og handtering av pandemiar i eit langsiktig perspektiv. Pandemisenteret har som føremål å initiere og legge til rette for tverrfagleg forskings- og utdanningssamarbeid om tema relatert til pandemiar.  

INSTITUTT FOR KLINISK ODONTOLOGI:
Institutt for klinisk odontologi er ein del av Alrek helseklynge, og held til i bygget kalla Odontologen i Årstadveien. Ved sidan av å utdanne tannlegar og tannpleiarar, skjer det også mykje forsking på instituttet. Forskinga er spissa gjennom sterke forskingsgrupper innan styrt vevsbygging og regenerasjon, biomateriale, klinisk odontolgisk forsking og orale infeksjonar og inflammasjonar. Laboratoriet på Odontologen har MicroCT som nyttast både av eksterne og interne forskarar.  

INSTITUTT FOR GLOBAL HELSE OG SAMFUNNSMEDISIN
Institutt for global helse og samfunnsmedisin er ein del av Alrek helseklynge. Instituttet driv forsking og utdanning på eit breidt spekter av fagområde; frå fysioterapi, genetisk rettleiing, epidemiologi, samfunnsmedisin, statistikk, sjukepleie – til samfunnsfarmasi, etikk og allmennmedisin.  

På instituttet er det fleire senter som er ein viktig del av helseklynga; Senter for alders- og sjukeheimsmedisin, SEFAS, og Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring, TVEPS. 

Det er også to lokale forskarskuler på instituttet, Forskarskulen i samfunnsmedisinske fag og Forskarskulen i internasjonal helse.  

SEFAS
Senter for alders- og sjukeheimsmedisin, SEFAS, jobbar med forsking og undervising ved sjukeheimar og i heimebasert behandling, samt implementering av forskingbasert kunnskap inn i kommunen. Senteret har både lokale, nasjonale og internasjonale samarbeidspartnerar.  

TVEPS
Senter for tverrprofesjonell samarbeidslærin, TVEPS, trenar helse- og sosialfagstudent i tverrprofesjonelt samarbeid. Senteret er eit samarbeid mellom UiB, Høgskulen på Vestlandet, Bergen kommune og Øygarden kommune. Studentar frå mange felt kjem saman på sjukeheim, skular, barnehagar og andre stader for å jobbe saman på tvers av studier. 

FORSKINGSEINING FOR HELSEUNDERSØKINGAR
Forskingseining for helseundersøkingar, FHU, er ein kjernefasilitet i Alrek som hjelper forskingsgrupper frå mange fagmiljø med å drive fram ulike typar studier; til dømes observasjonsstudierintervensjonsstudier og barnestudier. Desse studiane gjerast på friske personar og pasientar med lettare sjukdom som ikkje krev sjukehusopphald. FHU er eit samarbeid mellom Klinisk Institutt 2 (link) ved Det medisinske fakultet og Haukeland Universitetssjukehus. 

Det psykologiske fakultet:

Forskarar, post-doktorar, stipendiatar og studentar frå dei tre institutta, sentra og poliklinikken ved fakultetet deltek i faggrupper, komitéarbeid, forsking og utdanning i Alrek helseklynge. Fagmiljøa dekker psykisk helse gjennom heile livsløpet, samt utdanning og forsking på psykisk helse.  

INSTIUTTT FOR HELSE MILJØ OG LIKEVERD (HEMIL)
Instituttet har utdanning og forsking i helsefremjande arbeid, barnevern og global utvikling, og er tverrfagleg innan helse- og samfunnsvitskapeleg forsking lokalt og globalt. Instituttet deltek i fleire faglege forum og grupper samt forskingsprosjekt i Alrek helseklynge.

Forskingstema: Samarbeid med andre partnarar i klynga både om forsking på barn og unge under pandemien, på fastlegerollen og på samarbeid i helsetenesten for unge voksne med depresjons-diagnose.  Eksempel på prosjekt: BIE og GP-Dep. 

INSTITUTT FOR KLINISK PSYKOLOGI:
Instituttet deltek i fleire faglege forum og grupper samt forskingsprosjekter i Alrek, som eksempelvis ALREK Faggruppe eldrehelse og eldreomsorg.  Instituttet underviser og veileder også i universitetspoliklinikkaneInstituttet har teoretisk, praktisk og klinisk opplæring av studentar, og forskar på behandling, utreiining, måling og forståelse av psykisk helse. 

Tilsette er også engasjert i fellesprosjekt, som «Moralsk stress hos helsearbeidere i Norge under Covid-19 pandemien», eit samarbeidsprosjekt med IGS og ansatte i Helse Vest.

INSTITUTT FOR BIOLOGISK OG MEDISINSK PSYKOGOLOGI (IBMP):
IBMP inkludert universitetspoliklinikk for nevropsykologiDen faglege verksemda ved instituttet er omfattande og knytt til forsking og undervisning innan biologisk psykologi, kognitiv nevrovitenskap, nevropsykologi og logopedi.  

SENTER FOR KRISEPSYKOLOGI:
Senteret er eit nasjonalt kompetansemiljø innan krisepsykologi, og driv forsking, utdanning og formidling innan traumer, sorg og alvorleg somatisk sjukdom. Forskarar frå senteret deltek i samarbeidet i Pandemisenteret som også er ein del av Alrek helseklynge. Forskingstema er korleis pandemien påverkar oss gjennom respons, motstandskraft og beredskap.  

PSYKOLOGISK UNIVERSITETSPOLIKLINIKK, UiB:
Poliklinikken er eit samarbeid mellom Institutt for biologisk og medisinsk psykologi (IBMP) og Institutt for klinisk psykologi (IKP), og er ein opplærings-arena for studentane på psykologi. Klinikken tar imot pasientar med lettare psykiske vansker til behandling. Dei  blir behandla av studentar under rettleiingPasientar med lerevanskar, psykiske og/eller somatiske vanskar eller lidingar tas imot for nevro-psykologisk undersøkingStudentar vil ha ansvar for deler av undersøkelsen under rettleiing 

Klinikken består av fire avdelingar:

Her finn du kontaktinfo

Vestland fylkeskommune

Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Vestland (TkVestlandskal bidra til tverrfagleg forsking og utvikling som kan auka innbyggjarane sine moglegheiter for god helse og gode liv. Vi vil medverka til at oral helse blir set på dagsorden og synleggjera samanhengen mellom oral helse og generell helse. Gjennom deltaking i Alrek helseklynge vert me kjent med moglege samarbeidspartnarar og brukarorganisasjonar som kan inngå i framtidige forskings- og innovasjonsprosjekt.  

Ved å aktivt bruke Alrek helseklynge sine kommunikasjonskanalar kan vi synleggjere vår aktivitet til helseklyngas deltakarar og eit breiare publikum. Alrek helseklynge kan medverke til at vi vågar å vera utradisjonelle, løftar blikket og utviklar eit meir heilheitleg helseperspektiv.

I samarbeid med andre aktørar står ein sterkare i arbeidet med å utvikla innovative, tenlege og kunnskapsbaserte tenester til beste for alle innbyggjarane. TKVestland og Tannhelsetenesta i Vestland er stolt av å vere ein del av Alrek helseklynge. Gjennom tverrfagleg samarbeid innan forsking og klinisk teneste skal me saman leggja til rette for god helse og gode liv, frå barndom til alderdom.

Høgskulen på Vestlandet

Senter for omsorgsforskning, vest, ved Fakultet for helse og sosialvitskap, er med i Alrek helseklynge.

Vi forskar på velferdstenester, med fokus på den kommunale helse- og omsorgssektoren. Forskinga vår gir kunnskap om tenestene i eit samanliknande perspektiv, både lokalt og internasjonalt. Vi er eit tverrfagleg forskingssenter, med særleg kompetanse på samfunnsvitskapeleg tilnærming.

E-helsearena HVL er ein del av senteret, og eit tverrfagleg samarbeid mellom  mellom helse- og ingeniørutdanningene ved Høgskulen på Vestlandet. Dette er ein arena for forsking, innovasjon og læring for studentar og forskarar, helse- og omsorgssektoren og dei som utviklar velferdsteknologiske løysningar.

Eit knippe av det vi forskar på:

 • Aldersvennlege samfunn
 • Eldreomsorg
 • Endringar i velferdsstaten
 • Fleirkulturelle stabsfellesskap ved norske sjukeheimar
 • Heimen som omsorgsarena
 • Helsepolitikk
 • Offentleg organisering, ny kunnskap og tenesteutvikling
 • Pårørande sine erfaringar
 • Tillitsreformar i kommunale heimetenester
 • Teknologi i helse og omsorgssektoren
 • Utvikling og implementering av praksisar i kommunehelsetenesta
 • Velferdsteknologi og tenestesamhandling
 • Velferdsteknologi for menneske med demens

Du finn meir informasjon om oss og senteret på heimesida vår: hvl.no/sofv

Helse Bergen - Haukeland universitetssjukehus

Vi veit at mange av pasientane våre ønskjer å ta aktiv del i si eiga behandling, og at eigeninnsats gjer at dei opplever auka grad av myndiggjering og meistring. Det vil vi som sjukehus legge til rette for. Vi trur ny teknologi kan gi pasientane ei betre teneste, enklare kontakt med sjukehuset og frigjere tid til andre oppgåver for helsepersonell. 

Vi veit at medarbeidarane ønskjer å medverke i utviklinga av sjukehuset og vil ta ansvar for å forbetre tenestene. Utvikling av helsetenestene er avhengig av både den spissa, høgteknologiske forskinga og nyvinningar i dagleg innovasjon og kvalitetsforbetring. Nyskaping og utvikling av tenestene krev kompetanse innan forbetring, innovasjon og grunnleggande forskingsmetodikk. 

Arenaer som legg til rette for kommunikasjon og samhandling internt på sjukehuset og med eksterne samarbeidspartnarar er nødvendig å få dette til. For Haukeland universitetssjukehus er Alrek helseklynge ein slik arena. Vi har dyktige fagfolk engasjert i alle faggruppene i klyngesamarbeidet og  har positive forventningar til at Alrek vil vere ein viktig arena for betring av våre helsetenester. 

Bergen kommune

Bergen kommune er stolt partner i Alrek helseklynge. Vi deltar med Byrådsavdeling for eldre, helse og frivillighet, alle tjenesteområder, og Byrådsavdeling for arbeid, sosial og bolig ved Etat for barn og familie.

Utviklingsarbeid står sentralt hos oss, både når det gjelder å forbedre tjenestene våre slik at de bedre møter brukernes behov, og måten vi organiserer tjenestene på for at de skal bli mest mulig effektive og smidige.

Vi ønsker å inspirere til økt samspill, og vil bruke fasilitetene i Årstadveien 17 for å bringe sammen brukere, ansatte, forskere, frivillige m.fl. for å skape ny kunnskap og mer helhetlige helsetilbud til innbyggerne.

Vi deltar i klyngen for å

 1. Teste ut og arbeide frem gode metoder for å øke graden av kunnskapsutvikling, kunnskapsdeling, samskaping og innovasjon mellom forskere, studenter, ansatte og brukere
 2. Klyngesamarbeidet skal være en katalysator og støtte for å realisere kommunens mål om:
  -å skape flere forskningsprosjekter som retter seg spesifikt mot primærhelsetjenestene og hvor kommunen og brukerne selv deltar aktivt i å definere kunnskapsbehovet
  -å videreutvikle utdanningsfeltet og læringsmetodene slik at det møter kommunens behov og bidrar til å rekruttere til helsesektoren
  -å gi brukerperspektivet en sterkere plass i vårt utviklingsarbeid

Følgende av våre miljøer har fast kontorplass i Årstadveien 17:

 • Alrek legesenter
 • Smart omsorg
 • USHT -Utviklingssenter for sykehjem og hjemmebaserte tjenester Vestland-Hordaland
 • Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest
 • Enhet for sykehjemsmedisin

OFISIELLE SAMMARBEIDSPARTNERE

Universitetet i Bergen

Bergen kommune (Byrådsavdeling for eldre, helse og frivillighet)

NORCE

Høgskulen på Vestlandet

Haraldsplass Diakonale Sykehus

Vestland fylkeskommune (tannhelsetjenesten)

Helse Bergen

Folkehelseinstituttet

VID vitenskapelige høyskole

ANDRE SAMMARBEIDSPARTNERE

Alrek helseklynge ønsker også å samarbeide med næringsliv, legemiddelindustri og aktuelle offentlige instanser på områder hvor det er relevant.